Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 14. prosinci 2007

18. prosince 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 14. prosince 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 32 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,1 mld. EUR na 142,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) se zvýšil o 1,2 mld. EUR na 98,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 4,2 mld. EUR na 659,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 27,4 mld. EUR na 48,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 48,1 mld. EUR na 488,4 mld. EUR. Ve středu 12. prosince 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 163 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 218,5 mld. EUR. Ve stejný den byla splatná doplňková dlouhodobější refinanční operace o objemu 75 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 60 mld. EUR. Ve středu 12. prosince 2007 byla splatná operace jemného doladění k absorbování likvidity v podobě příjmu termínovaných vkladů o objemu 8 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s minulým týdnem, kdy bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,8 mld. EUR), prostřednictvím vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,2 mld. EUR (na rozdíl od 0,6 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí se zvýšil zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 69,8 mld. EUR na 234,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 185 303 −32
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 142 707 −2 114
2.1 Pohledávky za MMF 9 236 −9
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 471 −2 105
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 100 2 463
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 960 −1 035
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 960 −1 035
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 488 669 39 847
5.1 Hlavní refinanční operace 218 501 55 501
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 270 004 −15 000
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 163 −652
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 −2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 23 417 881
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 98 351 1 177
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 097 −7
9 Ostatní aktiva 323 814 4 212
Aktiva celkem 1 338 418 45 392
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 659 561 4 185
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 235 017 61 527
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 234 762 69 829
2.2 Vkladová facilita 223 −328
2.3 Termínované vklady 0 −7 999
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 32 25
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 158 −7
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 58 045 −25 871
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 48 757 −27 417
5.2 Ostatní závazky 9 288 1 546
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 31 378 527
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 444 −21
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 869 448
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 869 448
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 398 0
10 Ostatní pasiva 128 568 4 600
11 Účty přecenění 131 060 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 920 4
Pasiva celkem 1 338 418 45 392

Kontakty pro média