Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 14 декември 2007 г.

18 декември 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 32 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 14 декември 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) намалява с 0,1 млрд. EUR до 142,1 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,2 млрд. EUR до 98,4 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 4,2 млрд. EUR до 659,6 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 27,4 млрд. EUR до 48,8 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 48,1 млрд. EUR до 488,4 млрд. EUR. На 12 декември 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 163 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 218,5 млрд. EUR. На същия ден настъпи падежът на допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 75 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 60 млрд. EUR. На 12 декември 2007 г., сряда, настъпи падежът на операция за фино регулиране за изтегляне на ликвидност под формата на набиране на срочни депозити на стойност 8 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. EUR (при 0,8 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,2 млрд. EUR (при 0,6 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 69,8 млрд. EUR до 234,8 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 185 303 −32
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 142 707 −2 114
2.1 Вземания от МВФ 9 236 −9
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 471 −2 105
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 100 2 463
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 13 960 −1 035
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 960 −1 035
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 488 669 39 847
5.1 Основни операции по рефинансиране 218 501 55 501
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 270 004 −15 000
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 163 −652
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 −2
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 23 417 881
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 98 351 1 177
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 097 −7
9 Други активи 323 814 4 212
Общо активи 1 338 418 45 392
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 659 561 4 185
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 235 017 61 527
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 234 762 69 829
2.2 Депозитно улеснение 223 −328
2.3 Срочни депозити 0 −7 999
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 32 25
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 158 −7
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 58 045 −25 871
5.1 Сектор „Държавно управление“ 48 757 −27 417
5.2 Други задължения 9 288 1 546
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 31 378 527
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 444 −21
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 869 448
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 869 448
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 398 0
10 Други задължения 128 568 4 600
11 Сметки за преоценка 131 060 0
12 Капитал и резерви 68 920 4
Общо пасиви 1 338 418 45 392

Данни за контакт за медиите