Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 14 grudnia 2007 r.

18 grudnia 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 14 grudnia 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 32 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 142,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,2 mld euro do poziomu 98,4 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4,2 mld euro do poziomu 659,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 27,4 mld euro do poziomu 48,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 48,1 mld euro do poziomu 488,4 mld euro. W środę, 12 grudnia 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 163 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 218,5 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 75 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 60 mld euro. W środę, 12 grudnia 2007 r., nastąpiło rozliczenie absorbującej płynność operacji dostrajającej w postaci przyjęcia depozytów terminowych w kwocie 8 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z 0,8 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z 0,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 69,8 mld euro do poziomu 234,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 185.303 −32
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 142.707 −2.114
2.1 Należności od MFW 9.236 −9
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 133.471 −2.105
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 25.100 2.463
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 13.960 −1.035
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 13.960 −1.035
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 488.669 39.847
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 218.501 55.501
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 270.004 −15.000
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 163 −652
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 23.417 881
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 98.351 1.177
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.097 −7
9 Pozostałe aktywa 323.814 4.212
Aktywa razem 1.338.418 45.392
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 659.561 4.185
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 235.017 61.527
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 234.762 69.829
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 223 −328
2.3 Depozyty terminowe 0 −7.999
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 32 25
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 158 −7
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 58.045 −25.871
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 48.757 −27.417
5.2 Pozostałe zobowiązania 9.288 1.546
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 31.378 527
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 444 −21
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 19.869 448
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.869 448
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.398 0
10 Pozostałe zobowiązania 128.568 4.600
11 Różnice z aktualizacji wyceny 131.060 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.920 4
Pasywa razem 1.338.418 45.392

Kontakt z mediami