Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 14 december 2007

18 december 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 14 december 2007 motsvarade minskningen på 32 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljningen av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 142,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 98,4 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,2 miljarder EUR till 659,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 27,4 miljarder EUR till 48,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 48,1 miljarder EUR till 488,4 miljarder EUR. Onsdagen den 12 december 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 163 miljarder EUR och ersattes med en ny på 218,5 miljarder EUR. Samma dag förföll även en extra långfristig refinansieringstransaktion på 75 miljarder EUR och den ersattes med en ny på 60 miljarder EUR. Dessutom avvecklades även en likviditetsdränerande finjusterande transaktion i form av inlåning med fast löptid på 8 miljarder EUR samma dag.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,6 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 69,8 miljarder EUR till 234,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 185.303 −32
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 142.707 −2.114
2.1 Fordringar på IMF 9.236 −9
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.471 −2.105
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.100 2.463
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.960 −1.035
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.960 −1.035
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 488.669 39.847
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 218.501 55.501
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 270.004 −15.000
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 163 −652
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 −2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 23.417 881
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 98.351 1.177
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.097 −7
9 Övriga tillgångar 323.814 4.212
Summa tillgångar 1.338.418 45.392
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 659.561 4.185
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 235.017 61.527
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 234.762 69.829
2.2 Inlåningsfacilitet 223 −328
2.3 Inlåning med fast löptid 0 −7.999
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 32 25
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 158 −7
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 58.045 −25.871
5.1 Offentliga sektorn 48.757 −27.417
5.2 Övriga skulder 9.288 1.546
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 31.378 527
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 444 −21
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.869 448
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.869 448
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.398 0
10 Övriga skulder 128.568 4.600
11 Värderegleringskonton 131.060 0
12 Eget kapital 68.920 4
Summa skulder 1.338.418 45.392

Kontakt för media