Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 14 december 2007

18 december 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 14 december 2007 was de daling van EUR 32 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 142,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,2 miljard naar EUR 98,4 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,2 miljard naar EUR 659,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 27,4 miljard naar EUR 48,8 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 48,1 miljard naar EUR 488,4 miljard. Op woensdag 12 december 2007 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 163 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 218,5 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 75 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 60 miljard verrekend. Op woensdag 12 december 2007 verviel een liquiditeitsverkrappende “fine-tuning”-transactie in de vorm van het aantrekken van termijndeposito’s van EUR 8 miljard.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,6 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 69,8 miljard naar EUR 234,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 185.303 −32
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 142.707 −2.114
2.1 Vorderingen op het IMF 9.236 −9
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.471 −2.105
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.100 2.463
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.960 −1.035
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 13.960 −1.035
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 488.669 39.847
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 218.501 55.501
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 270.004 −15.000
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 163 −652
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 −2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 23.417 881
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 98.351 1.177
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.097 −7
9 Overige activa 323.814 4.212
Totaal activa 1.338.418 45.392
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 659.561 4.185
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 235.017 61.527
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 234.762 69.829
2.2 Depositofaciliteit 223 −328
2.3 Termijndeposito's 0 −7.999
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 32 25
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 158 −7
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 58.045 −25.871
5.1 Overheid 48.757 −27.417
5.2 Overige verplichtingen 9.288 1.546
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 31.378 527
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 444 −21
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.869 448
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.869 448
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.398 0
10 Overige passiva 128.568 4.600
11 Herwaarderingsrekeningen 131.060 0
12 Kapitaal en reserves 68.920 4
Totaal passiva 1.338.418 45.392

Contactpersonen voor de media