Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 14. decembru 2007

18. decembra 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 14. decembra 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 32 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,1 mld. EUR na 142,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) vzrástol o 1,2 mld. EUR na 98,4 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 4,2 mld. EUR na 659,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 27,4 mld. EUR na 48,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 48,1 mld. EUR na 488,4 mld. EUR. V stredu 12. decembra 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 163 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 218,5 mld. EUR. V ten istý deň bol splatný dodatočný dlhodobejší refinančný obchod vo výške 75 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v hodnote 60 mld. EUR. V stredu 12. decembra 2007 bola splatná aj sterilizačná dolaďovacia operácia v podobe termínovaných vkladov vo výške 8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 69,8 mld. EUR na 234,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 185 303 −32
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 142 707 −2 114
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 236 −9
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 471 −2 105
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 100 2 463
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 960 −1 035
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 13 960 −1 035
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 488 669 39 847
5.1 Hlavné refinančné obchody 218 501 55 501
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 270 004 −15 000
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 163 −652
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 −2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 23 417 881
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 98 351 1 177
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 097 −7
9 Ostatné aktíva 323 814 4 212
Úhrn aktív 1 338 418 45 392
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 659 561 4 185
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 235 017 61 527
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 234 762 69 829
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 223 −328
2.3 Termínované vklady 0 −7 999
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 32 25
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 158 −7
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 58 045 −25 871
5.1 Verejná správa 48 757 −27 417
5.2 Ostatné záväzky 9 288 1 546
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 31 378 527
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 444 −21
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 869 448
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 869 448
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 398 0
10 Ostatné pasíva 128 568 4 600
11 Účty precenenia 131 060 0
12 Kapitál a rezervy 68 920 4
Úhrn pasív 1 338 418 45 392

Kontakt pre médiá