Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 14. decembra 2007

18. december 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 14. decembra 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 32 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata, ki jo je izvedla ena od centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 142,1 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,2 milijarde EUR na 98,4 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,2 milijarde EUR na 659,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 27,4 milijarde EUR na 48,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 48,1 milijarde EUR na 488,4 milijarde EUR. V sredo, 12. decembra 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 163 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 218,5 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 75 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 60 milijard EUR. V sredo, 12. decembra 2007, je zapadla tudi operacija finega uravnavanja za umikanje likvidnosti v obliki zbiranja vezanih vlog v višini 8 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,8 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 69,8 milijarde EUR na 234,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 185.303 −32
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 142.707 −2.114
2.1 Terjatve do MDS 9.236 −9
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.471 −2.105
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.100 2.463
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 13.960 −1.035
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.960 −1.035
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 488.669 39.847
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 218.501 55.501
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 270.004 −15.000
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 163 −652
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 −2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 23.417 881
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 98.351 1.177
8 Dolg širše države v EUR 37.097 −7
9 Druga sredstva 323.814 4.212
Skupaj sredstva 1.338.418 45.392
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 659.561 4.185
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 235.017 61.527
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 234.762 69.829
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 223 −328
2.3 Vezane vloge 0 −7.999
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 32 25
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 158 −7
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 58.045 −25.871
5.1 Širša država 48.757 −27.417
5.2 Druge obveznosti 9.288 1.546
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 31.378 527
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 444 −21
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.869 448
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.869 448
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.398 0
10 Druge obveznosti 128.568 4.600
11 Računi prevrednotenja 131.060 0
12 Kapital in rezerve 68.920 4
Skupaj obveznosti 1.338.418 45.392

Stiki za medije