Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 14. decembrī

2007. gada 18. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 14. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 32 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 142.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 98.4 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.2 mljrd. euro (līdz 659.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 27.4 mljrd. euro (līdz 48.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 48.1 mljrd. euro (līdz 488.4 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 12. decembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 163 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 218.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 75 mljrd. euro apmērā sasniedza dzēšanas termiņu un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 60 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā dzēšanas termiņš pienāca arī likviditāti samazinošai precizējošajai operācijai, kas tika veikta, piesaistot noguldījumus ar noteiktu termiņu 8 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.6 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 69.8 mljrd. euro (līdz 234.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 185,303 −32
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 142,707 −2,114
2.1 SVF debitoru parādi 9,236 −9
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,471 −2,105
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,100 2,463
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,960 −1,035
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13,960 −1,035
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 488,669 39,847
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 218,501 55,501
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 270,004 −15,000
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 163 −652
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 −2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 23,417 881
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 98,351 1,177
8 Valdības parāds euro 37,097 −7
9 Pārējie aktīvi 323,814 4,212
Kopā aktīvi 1,338,418 45,392
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 659,561 4,185
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 235,017 61,527
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 234,762 69,829
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 223 −328
2.3 Termiņnoguldījumi 0 −7,999
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 32 25
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 158 −7
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 58,045 −25,871
5.1 Saistības pret valdību 48,757 −27,417
5.2 Pārējās saistības 9,288 1,546
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 31,378 527
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 444 −21
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,869 448
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,869 448
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,398 0
10 Pārējās saistības 128,568 4,600
11 Pārvērtēšanas konti 131,060 0
12 Kapitāls un rezerves 68,920 4
Kopā pasīvi 1,338,418 45,392

Kontaktinformācija presei