Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. novembra 2007

4. december 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. novembra 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 34 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,1 milijarde EUR na 142,3 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,6 milijarde EUR na 95,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 6,4 milijarde EUR na 645,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,3 milijarde EUR na 67,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 8,8 milijarde EUR na 462,8 milijarde EUR. V sredo, 28. novembra 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 169 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 178 milijard EUR. V četrtek, 29. novembra 2007, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana pa je bila nova v višini 50 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 8,8 milijarde EUR na 203,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 185.357 −34
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 142.164 254
2.1 Terjatve do MDS 9.245 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 132.919 254
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.167 976
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.504 −1.322
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.504 −1.322
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 463.068 8.803
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 178.001 9.001
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 285.004 −2
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 60 −196
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 3 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 20.972 731
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 95.865 598
8 Dolg širše države v EUR 37.103 −7
9 Druga sredstva 313.066 1.744
Skupaj sredstva 1.297.266 11.743
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 645.697 6.414
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 203.794 8.796
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 203.522 8.764
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 267 51
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 5 −19
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 137 −32
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 75.096 −6.449
5.1 Širša država 67.529 −6.344
5.2 Druge obveznosti 7.567 −105
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 28.748 443
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 240 −71
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.443 1.175
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.443 1.175
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.398 0
10 Druge obveznosti 118.744 1.464
11 Računi prevrednotenja 131.060 0
12 Kapital in rezerve 68.909 3
Skupaj obveznosti 1.297.266 11.743