Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 30. listopadu 2007

4. prosince 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 30. listopadu 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 34 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,1 mld. EUR na 142,3 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) se zvýšil o 0,6 mld. EUR na 95,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 6,4 mld. EUR na 645,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 6,3 mld. EUR na 67,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 8,8 mld. EUR na 462,8 mld. EUR. Ve středu 28. listopadu 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 169 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 178 mld. EUR. Ve čtvrtek 29. listopadu 2007 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s minulým týdnem, kdy bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,3 mld. EUR), prostřednictvím vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,3 mld. EUR (na rozdíl od 0,2 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí se zvýšil zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 8,8 mld. EUR na 203,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 185 357 −34
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 142 164 254
2.1 Pohledávky za MMF 9 245 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 132 919 254
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 167 976
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 504 −1 322
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 504 −1 322
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 463 068 8 803
5.1 Hlavní refinanční operace 178 001 9 001
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 285 004 −2
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 60 −196
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 3 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 20 972 731
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 95 865 598
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 103 −7
9 Ostatní aktiva 313 066 1 744
Aktiva celkem 1 297 266 11 743
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 645 697 6 414
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 203 794 8 796
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 203 522 8 764
2.2 Vkladová facilita 267 51
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 5 −19
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 137 −32
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 75 096 −6 449
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 67 529 −6 344
5.2 Ostatní závazky 7 567 −105
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 28 748 443
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 240 −71
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 19 443 1 175
8.1 Vklady a ostatní závazky 19 443 1 175
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 398 0
10 Ostatní pasiva 118 744 1 464
11 Účty přecenění 131 060 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 909 3
Pasiva celkem 1 297 266 11 743