Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. novembru 2007

4. decembra 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 30. novembra 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 34 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,1 mld. EUR na 142,3 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) vzrástol o 0,6 mld. EUR na 95,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 6,4 mld. EUR na 645,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 6,3 mld. EUR na 67,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 8,8 mld. EUR na 462,8 mld. EUR. V stredu 28. novembra 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 169 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 178 mld. EUR. Vo štvrtok 29. novembra 2007 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod vo výške 50 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 8,8 mld. EUR na 203,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 185 357 −34
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 142 164 254
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 245 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 132 919 254
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 167 976
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 504 −1 322
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 504 −1 322
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 463 068 8 803
5.1 Hlavné refinančné obchody 178 001 9 001
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 285 004 −2
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 60 −196
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 3 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 20 972 731
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 95 865 598
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 103 −7
9 Ostatné aktíva 313 066 1 744
Úhrn aktív 1 297 266 11 743
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 645 697 6 414
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 203 794 8 796
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 203 522 8 764
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 267 51
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 5 −19
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 137 −32
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 75 096 −6 449
5.1 Verejná správa 67 529 −6 344
5.2 Ostatné záväzky 7 567 −105
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 28 748 443
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 240 −71
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 19 443 1 175
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 19 443 1 175
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 398 0
10 Ostatné pasíva 118 744 1 464
11 Účty precenenia 131 060 0
12 Kapitál a rezervy 68 909 3
Úhrn pasív 1 297 266 11 743