Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 30. novembrī

2007. gada 4. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 30. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 34 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 142.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 95.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 6.4 mljrd. euro (līdz 645.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.3 mljrd. euro (līdz 67.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 8.8 mljrd. euro (līdz 462.8 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 28. novembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 169 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 178 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2007. gada 29. novembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 8.8 mljrd. euro (līdz 203.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 185,357 −34
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 142,164 254
2.1 SVF debitoru parādi 9,245 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 132,919 254
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,167 976
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,504 −1,322
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,504 −1,322
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 463,068 8,803
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 178,001 9,001
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 285,004 −2
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 60 −196
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 3 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 20,972 731
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 95,865 598
8 Valdības parāds euro 37,103 −7
9 Pārējie aktīvi 313,066 1,744
Kopā aktīvi 1,297,266 11,743
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 645,697 6,414
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 203,794 8,796
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 203,522 8,764
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 267 51
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 5 −19
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 137 −32
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 75,096 −6,449
5.1 Saistības pret valdību 67,529 −6,344
5.2 Pārējās saistības 7,567 −105
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 28,748 443
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 240 −71
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,443 1,175
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 19,443 1,175
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,398 0
10 Pārējās saistības 118,744 1,464
11 Pārvērtēšanas konti 131,060 0
12 Kapitāls un rezerves 68,909 3
Kopā pasīvi 1,297,266 11,743