Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 listopada 2007 r.

4 grudnia 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 30 listopada 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 34 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 142,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 95,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 6,4 mld euro do poziomu 645,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 6,3 mld euro do poziomu 67,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 8,8 mld euro do poziomu 462,8 mld euro. W środę, 28 listopada 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 169 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 178 mld euro. W czwartek, 29 listopada 2007 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z 0,3 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,3 mld euro (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 8,8 mld euro do poziomu 203,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 185.357 −34
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 142.164 254
2.1 Należności od MFW 9.245 0
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 132.919 254
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 25.167 976
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.504 −1.322
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.504 −1.322
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 463.068 8.803
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 178.001 9.001
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 285.004 −2
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 60 −196
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 20.972 731
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 95.865 598
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.103 −7
9 Pozostałe aktywa 313.066 1.744
Aktywa razem 1.297.266 11.743
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 645.697 6.414
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 203.794 8.796
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 203.522 8.764
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 267 51
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 5 −19
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 137 −32
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 75.096 −6.449
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 67.529 −6.344
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.567 −105
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 28.748 443
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 240 −71
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 19.443 1.175
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 19.443 1.175
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.398 0
10 Pozostałe zobowiązania 118.744 1.464
11 Różnice z aktualizacji wyceny 131.060 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.909 3
Pasywa razem 1.297.266 11.743