Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 30 ноември 2007 г.

4 декември 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 34 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 30 ноември 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. EUR до 142,3 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,6 млрд. EUR до 95,9 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 6,4 млрд. EUR до 645,7 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 6,3 млрд. EUR до 67,5 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 8,8 млрд. EUR до 462,8 млрд. EUR. На 28 ноември 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 169 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 178 млрд. EUR. На 29 ноември 2007 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 50 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. EUR (при 0,3 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,3 млрд. EUR (при 0,2 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 8,8 млрд. EUR до 203,5 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 185 357 −34
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 142 164 254
2.1 Вземания от МВФ 9 245 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 132 919 254
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 167 976
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 14 504 −1 322
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 504 −1 322
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 463 068 8 803
5.1 Основни операции по рефинансиране 178 001 9 001
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 285 004 −2
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 60 −196
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 20 972 731
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 95 865 598
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 103 −7
9 Други активи 313 066 1 744
Общо активи 1 297 266 11 743
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 645 697 6 414
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 203 794 8 796
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 203 522 8 764
2.2 Депозитно улеснение 267 51
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 5 −19
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 137 −32
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 75 096 −6 449
5.1 Сектор „Държавно управление“ 67 529 −6 344
5.2 Други задължения 7 567 −105
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 28 748 443
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 240 −71
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 443 1 175
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 443 1 175
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 398 0
10 Други задължения 118 744 1 464
11 Сметки за преоценка 131 060 0
12 Капитал и резерви 68 909 3
Общо пасиви 1 297 266 11 743