Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 30 november 2007

4 december 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 30 november 2007 motsvarade minskningen på 34 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljningen av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 142,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 95,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 6,4 miljarder EUR till 645,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,3 miljarder EUR till 67,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 8,8 miljarder EUR till 462,8 miljarder EUR. Onsdagen den 28 november 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 169 miljarder EUR och ersattes med en ny på 178 miljarder EUR. Torsdagen den 29 november 2007 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 8,8 miljarder EUR till 203,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 185.357 −34
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 142.164 254
2.1 Fordringar på IMF 9.245 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 132.919 254
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.167 976
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.504 −1.322
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.504 −1.322
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 463.068 8.803
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 178.001 9.001
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 285.004 −2
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 60 −196
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 3 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 20.972 731
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 95.865 598
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.103 −7
9 Övriga tillgångar 313.066 1.744
Summa tillgångar 1.297.266 11.743
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 645.697 6.414
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 203.794 8.796
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 203.522 8.764
2.2 Inlåningsfacilitet 267 51
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 5 −19
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 137 −32
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 75.096 −6.449
5.1 Offentliga sektorn 67.529 −6.344
5.2 Övriga skulder 7.567 −105
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 28.748 443
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 240 −71
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.443 1.175
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.443 1.175
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.398 0
10 Övriga skulder 118.744 1.464
11 Värderegleringskonton 131.060 0
12 Eget kapital 68.909 3
Summa skulder 1.297.266 11.743