SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. november 2007

4. december 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 30. november 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 34 mio. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 142,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,6 mia. euro til 95,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 6,4 mia. euro til 645,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,3 mia. euro til 67,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 8,8 mia. euro til 462,8 mia. euro. Onsdag den 28. november 2007 udløb en primær markedsoperation på 169 mia. euro, og en ny på 178 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 29. november 2007 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,3 mia. euro ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,2 mia. euro ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 8,8 mia. euro til 203,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 185.357 −34
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 142.164 254
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.245 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 132.919 254
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.167 976
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.504 −1.322
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.504 −1.322
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 463.068 8.803
5.1 Primære markedsoperationer 178.001 9.001
5.2 Langfristede markedsoperationer 285.004 −2
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 60 −196
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 3 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 20.972 731
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 95.865 598
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.103 −7
9 Andre aktiver 313.066 1.744
Aktiver i alt 1.297.266 11.743
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 645.697 6.414
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 203.794 8.796
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 203.522 8.764
2.2 Indlånsfacilitet 267 51
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 5 −19
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 137 −32
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 75.096 −6.449
5.1 Offentlig forvaltning og service 67.529 −6.344
5.2 Andre forpligtelser 7.567 −105
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 28.748 443
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 240 −71
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 19.443 1.175
8.1 Indlån og andre forpligtelser 19.443 1.175
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.398 0
10 Andre forpligtelser 118.744 1.464
11 Revalueringskonti 131.060 0
12 Kapital og reserver 68.909 3
Passiver i alt 1.297.266 11.743