Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 november 2007

4 december 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 30 november 2007 was de daling van EUR 34 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 142,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 95,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 6,4 miljard naar EUR 645,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,3 miljard naar EUR 67,5 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 8,8 miljard naar EUR 462,8 miljard. Op woensdag 28 november 2007 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 169 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 178 miljard verrekend. Op donderdag 29 november 2007 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van 50 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 8,8 miljard naar EUR 203,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 185.357 −34
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 142.164 254
2.1 Vorderingen op het IMF 9.245 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 132.919 254
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.167 976
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.504 −1.322
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.504 −1.322
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 463.068 8.803
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 178.001 9.001
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 285.004 −2
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 60 −196
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 3 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 20.972 731
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 95.865 598
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.103 −7
9 Overige activa 313.066 1.744
Totaal activa 1.297.266 11.743
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 645.697 6.414
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 203.794 8.796
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 203.522 8.764
2.2 Depositofaciliteit 267 51
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 5 −19
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 137 −32
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 75.096 −6.449
5.1 Overheid 67.529 −6.344
5.2 Overige verplichtingen 7.567 −105
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 28.748 443
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 240 −71
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 19.443 1.175
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 19.443 1.175
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.398 0
10 Overige passiva 118.744 1.464
11 Herwaarderingsrekeningen 131.060 0
12 Kapitaal en reserves 68.909 3
Totaal passiva 1.297.266 11.743