Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Chorwacja wprowadza euro

1 stycznia 2023

  • Banknoty i monety euro wchodzą do obiegu w Chorwacji.
  • Hrvatska narodna banka przystępuje do Eurosystemu.
  • Chorwacja wchodzi do strefy euro jako dwudzieste państwo członkowskie.
  • Hrvatska narodna banka – po okresie bliskiej współpracy – staje się także pełnoprawnym członkiem jednolitego mechanizmu nadzorczego.

Dziś do obiegu w Chorwacji wchodzi euro. Tym samym liczba państw członkowskich Unii Europejskiej mających wspólną walutę wzrasta do 20.

„Witam Chorwację w rodzinie krajów strefy euro i przy stole obrad Rady Prezesów EBC we Frankfurcie nad Menem”, powiedziała prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. „Chorwacja ciężko zapracowała na to, żeby jako dwudzieste państwo wejść do strefy euro, i osiągnęła sukces. Gratuluję chorwackiemu społeczeństwu. Pokazuje ono, że wspólna waluta jest atrakcyjnym pieniądzem, który wnosi stabilność w państwach członkowskich”.

Wraz z wejściem Chorwacji do strefy euro chorwacki bank centralny Hrvatska narodna banka staje się członkiem Eurosystemu – systemu bankowości centralnej tej strefy, obejmującego EBC i krajowe banki centralne państw, których walutą jest euro.

Hrvatska narodna banka staje się także pełnoprawnym członkiem jednolitego mechanizmu nadzorczego, chociaż już od października 2020 Chorwacja uczestniczy w mechanizmie bliskiej współpracy. W związku z tym EBC sprawuje obecnie bezpośredni nadzór nad pięcioma instytucjami istotnymi oraz kontrolę zwierzchnią nad 16 instytucjami mniej istotnymi w tym kraju. W ramach swoich zadań nadzorczych EBC odpowiada też za udzielanie licencji bankowych i przeprowadzanie ocen nabywców znacznych pakietów akcji we wszystkich bankach. Przedstawiciel Hrvatska narodna banka zasiada już w Radzie ds. Nadzoru EBC.

Hrvatska narodna banka wpłacił pozostałą część swojego udziału w kapitale EBC oraz przekazał swoją część rezerwowych aktywów walutowych. Chorwaccy kontrahenci Eurosystemu będą mogli uczestniczyć w prowadzonych przez EBC operacjach otwartego rynku rozpoczynających się po 1 stycznia 2023. Na stronie internetowej EBC ukażą się wkrótce wykaz instytucji kredytowych i oddziałów instytucji kredytowych w Chorwacji podlegających wymogom w zakresie rezerw obowiązkowych oraz wykazy oddziałów chorwackich instytucji kredytowych w innych państwach członkowskich UE, których walutą już jest euro. 28 października 2022 EBC ogłosił przyjęcie przepisów przejściowych dotyczących wymogów w zakresie rezerw obowiązkowych. Znajdujące się w Chorwacji aktywa, które spełniają niezbędne wymogi, zostaną dodane do wykazu kwalifikowanych zabezpieczeń w strefie euro.

Ponieważ w wyniku przystąpienia Chorwacji strefa euro powiększa się do 20 krajów, zaktualizowany także zostaje system rotacji prawa głosu w Radzie Prezesów EBC, obejmujący harmonogram rotacji.

Ponadto wejście Chorwacji do strefy euro spowodowało zmiany w udziałach w subskrybowanym kapitale Eurosystemu.

Kontakt z mediami: Alexandrine Bouilhet, tel.: +49 172 174 93 66.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami