Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB začína komplexné hodnotenie bánk v rámci príprav na plnenie úloh v oblasti dohľadu

23. októbra 2013

EMBARGO

Nezverejňovať do 9:00 SEČ v stredu 23. októbra 2013
  • Veľké banky sa podrobia hodnoteniu rizík, preskúmaniu kvality aktív a záťažovému testu
  • Hodnotenie sa začne v novembri a potrvá dvanásť mesiacov
  • Cieľom hodnotenia je podporiť transparentnosť, zabezpečiť nápravu a budovať dôveru

ECB dnes oznámila podrobnosti o komplexnom hodnotení, ktoré sa uskutoční v rámci príprav na prevzatie plnej zodpovednosti za dohľad v rámci jednotného mechanizmu dohľadu. Zároveň zverejnila zoznam bánk, na ktoré sa bude hodnotenie vzťahovať. Hodnotenie je dôležitým krokom v rámci príprav na zavedenie jednotného mechanizmu dohľadu a všeobecnejšie aj významným krokom smerom k väčšej transparentnosti bankových súvah a konzistentnosti postupov dohľadu v Európe.

Hodnotenie sa začne v novembri 2013 a bude trvať dvanásť mesiacov. Uskutoční sa v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na jednotnom mechanizme dohľadu, a s podporou nezávislých tretích strán na všetkých úrovniach, v ECB i v príslušných vnútroštátnych orgánoch.

Komplexné hodnotenie má tri hlavné ciele: transparentnosť – skvalitniť dostupné informácie o stave bánk; nápravu – v potrebných prípadoch určiť a zaviesť nevyhnutné nápravné opatrenia; a budovanie dôvery – ubezpečiť všetky zainteresované strany o celkovej stabilite a dôveryhodnosti bánk.

Hodnotenie bude pozostávať z troch častí: i) hodnotenia rizík, z hľadiska dohľadu, na kvantitatívne a kvalitatívne posúdenie hlavných rizík vrátane rizík týkajúcich sa likvidity, zadlženia a financovania; ii) preskúmania kvality aktív (asset quality review – AQR) na zvýšenie transparentnosti bankových expozícií prostredníctvom preskúmania kvality bankových aktív vrátane primeranosti oceňovania aktív a kolaterálu a súvisiacich rezerv; a iii) záťažového testu na preskúmanie odolnosti bankových súvah v rámci záťažových scenárov. Jednotlivé časti hodnotenia sú navzájom úzko prepojené. Pokiaľ ide o kapitál, v prípade AQR i základného scenára záťažového testu sa bude vychádzať z referenčnej hodnoty 8 % základného kapitálu Tier 1 v zmysle definície nariadenia o kapitálových požiadavkách IV a smernice o kapitálových požiadavkách vrátane prechodných ustanovení. Podrobnosti týkajúce sa záťažového testu budú oznámené neskôr v koordinácii s Európskym orgánom pre bankovníctvo.

Na záver komplexného hodnotenia budú zverejnené súhrnné výsledky na úrovni jednotlivých krajín a bánk, spolu s prípadnými odporúčaniami na prijatie opatrení dohľadu. Tento súhrn bude zverejnený predtým, ako ECB v novembri 2014 prevezme svoje úlohy v oblasti dohľadu, a jeho súčasťou budú výsledky všetkých troch častí komplexného hodnotenia.

Prezident ECB v tejto súvislosti vyhlásil: „Jednotné komplexné hodnotenie uskutočnené konzistentne v prípade všetkých významných bánk, predstavujúcich približne 85 % bankového systému eurozóny, je dôležitým krokom vpred pre Európu a pre budúcnosť hospodárstva eurozóny. Jeho prvoradým cieľom bude transparentnosť. Očakávame, že toto hodnotenie posilní dôveru súkromného sektora v stabilitu bánk v eurozóne a v kvalitu ich súvah.“

Podrobnejšie informácie o komplexnom hodnotení sú v priloženom prehľade jeho hlavných znakov.

Zástupcovia médií sa môžu v prípade otázok obrátiť na Jill Fordovú alebo Utu Harnischfegerovú na telefónnom čísle +49 69 1344 7455.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá