Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ ξεκινά συνολική αξιολόγηση ενόψει του εποπτικού της ρόλου

23 Οκτωβρίου 2013

EMBARGO

Απαγόρευση δημοσίευσης πριν από τις 9.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου 2013
  • Αξιολόγηση κινδύνου, έλεγχος ποιότητας στοιχείων ενεργητικού και προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για τις μεγάλες τράπεζες
  • Η άσκηση ξεκινά τον Νοέμβριο και θα διαρκέσει δώδεκα μήνες
  • Σκοπός η προώθηση της διαφάνειας, της εξυγίανσης των ισολογισμών και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης

Η ΕΚΤ ανακοινώνει σήμερα λεπτομέρειες της συνολικής αξιολόγησης που θα διενεργηθεί ενόψει της προετοιμασίας για την ανάληψη πλήρους εποπτικής αρμοδιότητας στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Δημοσιεύεται επίσης ο κατάλογος των τραπεζών που υπόκεινται σε αξιολόγηση. Η αξιολόγηση αποτελεί σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού και, γενικότερα, σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διασφάλισης μεγαλύτερης διαφάνειας των τραπεζικών ισολογισμών και ομοιομορφίας των εποπτικών πρακτικών στην Ευρώπη.

Η αξιολόγηση θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2013 και θα ολοκληρωθεί σε δώδεκα μήνες. Θα διενεργηθεί σε συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και με τη συνδρομή ανεξάρτητων τρίτων φορέων σε όλα τα επίπεδα στην ΕΚΤ και στις εθνικές αρμόδιες αρχές.

Η άσκηση επιδιώκει τρεις βασικούς στόχους: διαφάνεια, προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα της διαθέσιμης πληροφόρησης για την κατάσταση των τραπεζών· εξυγίανση των ισολογισμών, προκειμένου να καθοριστούν και να εφαρμοστούν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, αν και όπου χρειάζονται· και οικοδόμηση εμπιστοσύνης, προκειμένου να διαβεβαιωθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι οι τράπεζες είναι κατ’ ουσίαν εύρωστες και αξιόπιστες.

Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει τρία στοιχεία: i) την αξιολόγηση των κινδύνων για σκοπούς εποπτείας, προκειμένου να εξεταστούν από ποιοτική και ποσοτική άποψη βασικοί κίνδυνοι που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη ρευστότητα, τη μόχλευση και τη χρηματοδότηση· ii) έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τα ανοίγματα των τραπεζών μέσω του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού τους, περιλαμβανομένης της καταλληλότητας της αποτίμησης των εν λόγω στοιχείων και των ασφαλειών, καθώς και των σχετικών προβλέψεων· και iii) άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), προκειμένου να εξεταστεί η ανθεκτικότητα των ισολογισμών των τραπεζών σε σενάρια ακραίων καταστάσεων. Τα τρία αυτά στοιχεία συνδέονται στενά μεταξύ τους. Η αξιολόγηση θα χρησιμοποιεί ως βάση κεφαλαιακό δείκτη αναφοράς 8% κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1) και θα λαμβάνει υπόψη τον ορισμό που περιέχεται στην οδηγία IV σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις/στον κανονισμό σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, περιλαμβανομένων των μεταβατικών ρυθμίσεων, τόσο για τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού όσο και για το βασικό σενάριο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Οι λεπτομέρειες της άσκησης προσομοίωσης θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

Η συνολική αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί με τη συγκεντρωτική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της, σε επίπεδο χώρας και τράπεζας, και τυχόν συστάσεων για τη λήψη εποπτικών μέτρων. Το συνολικό αυτό αποτέλεσμα θα δημοσιευθεί πριν από την ανάληψη από την ΕΚΤ του εποπτικού της ρόλου τον Νοέμβριο του 2014 και θα περιλαμβάνει τα πορίσματα των τριών πυλώνων της συνολικής αξιολόγησης.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ, κ. Mario Draghi, «η ενιαία συνολική αξιολόγηση, η οποία θα εφαρμοστεί ομοιόμορφα σε όλες τις σημαντικές τράπεζες, καλύπτοντας περίπου το 85% του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ, αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για την Ευρώπη και για το μέλλον της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Η διαφάνεια θα είναι ο πρωταρχικός της στόχος. Αναμένουμε ότι η εν λόγω αξιολόγηση θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη του ιδιωτικού τομέα στην ευρωστία των τραπεζών της ζώνης του ευρώ και στην ποιότητα των ισολογισμών τους.».

Περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την άσκηση περιλαμβάνονται στη σχετική γενική επισκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών της συνολικής αξιολόγησης.

Για πληροφορίες σχετικά με θέματα Τύπου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Jill Forde ή την κ. Uta Harnischfeger στο τηλ. +49 69 1344 7455.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου