Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Očakávania Eurosystému v súvislosti s budúcim vývojom projektu SEPA

27. marca 2009

Eurosystém, pozostávajúci z Európskej centrálnej banky (ECB) a 16 národných centrálnych bánk krajín eurozóny, dnes zverejnil súbor očakávaní určených rôznym zainteresovaným stranám, ktoré sa týkajú budúceho vývoja Jednotnej oblasti platieb v eurách (Single Euro Payments Area – SEPA). Očakávania, ktoré boli vypracované v reakcii na žiadosti o podrobnejšie pokyny prijaté počas roka 2008, sú pomocným dokumentom určeným bankovým komunitám a platobným inštitúciám. Zároveň umožňujú používateľom získať lepší prehľad o zmenách súvisiacich s uskutočňovaním platieb a o tom, aké zmeny zavedie ich banka, resp. platobná inštitúcia. Cieľom očakávaní Eurosystému však nie je stanoviť formálne či právne záväzné požiadavky.

Pokračovanie v realizácii SEPA je aj v čase turbulencií na finančných trhoch stále najvyššou prioritou Eurosystému. Tzv. „mini-SEPA“, t. j. SEPA iba na cezhraničné platby, preto nie je akceptovateľná. V dôsledku súčasnej finančnej krízy sa čoraz viac bánk začína znova zameriavať na retailové aktivity, a služby platobného styku sú v tomto smere kľúčovým produktom. Prechod na SEPA má teraz ešte väčší význam, keďže SEPA je do budúcnosti základom služieb retailového platobného styku v Európe.

Od poskytovateľov SEPA (bánk/platobných inštitúcii) Eurosystém očakáva, aby:

  • zabezpečili prevádzkové kapacity na odosielanie a prijímanie platieb SEPA. Banky a platobné inštitúcie, ktoré ponúkajú služby úhrad alebo inkás v eurách, by mali ponúkať aj príslušné nástroje SEPA. Všetky relevantné identifikačné kódy bánk (BIC) by mali byť uvedené v adresári aspoň jednej infraštruktúry s dosahom v rámci celej SEPA. Obchodné procesy a softvérové programy by mali byť prispôsobené požiadavkám SEPA a v rámci komunikácie s klientmi by sa mali zaviesť štandardy SEPA. Ak sa až do termínu prechodu na SEPA poskytuje služba konverzie nových formátov SEPA na pôvodné, národné formáty a naopak, je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k strate údajov;
  • ponúkali klientom nástroje SEPA, ktoré zodpovedajú pôvodne ponúkaným nástrojom na uskutočňovanie platieb v eurách, a to na odosielanie i prijímanie domácich i cezhraničných platieb v rámci SEPA. S cieľom podporiť aktívne používanie nástrojov SEPA zo strany klientov je potrebné ponúkať nástroje SEPA, ktoré sú pre klientov minimálne rovnako atraktívne ako doterajšie nástroje, aktívne klientov informovať a dodržiavať očakávania a odporúčania Eurosystému pre SEPA.

Odporúčania Eurosystému pre používateľov SEPA:

  • spoločnosti a orgány verejnej správy vrátane komerčných a centrálnych bánk by mali v textoch výziev na predloženie ponúk v rámci výberových konaní uvádzať odkaz na kritériá SEPA stanovené Európskou platobnou radou (European Payments Council – EPC) a očakávania Eurosystému, a mali by používať poskytovateľov platobných služieb, ktorí dodržiavajú pravidlá a očakávania SEPA. Spoločnosti a orgány verejnej správy by mali podporovať používanie nástrojov SEPA tým, že budú klientom na faktúrach a iných dokumentoch uvádzať medzinárodné čísla bankových účtov (IBAN) a kódy BIC, a to na zreteľnejšom mieste ako v prípade pôvodných identifikátorov. Komerčné a centrálne banky ako aj platobné inštitúcie by mali používať nástroje SEPA a ak samy nerealizujú platby, mali by si vybrať poskytovateľa platobných služieb, ktorý dodržiava pravidlá a očakávania SEPA. V prípade platieb dodávateľom a úhrad miezd na účty v rámci tej istej inštitúcie by mali banky namiesto pôvodných identifikátorov používať čísla účtov vo formáte IBAN;
  • obchodníci by mali pri akceptovaní platobných kariet od zákazníkov zvažovať, či príslušné zmluvné kartové schémy a príjemcovia kariet uplatňujú rámec pre SEPA platobné karty a dodržiavajú Referenčné podmienky pre kartové schémy (po ich sprístupnení). Mali by prejsť na EMV terminály (overenie pomocou čipu a kódu PIN) a systémy kompatibilné so štandardmi SEPA (po ich sprístupnení) a podporovať používanie efektívnych kartových schém. Ak je to z komerčného hľadiska akceptovateľné, mali by zvážiť aj akceptáciu ďalších európskych kartových schém (po ich sprístupnení);
  • individuálni klienti by sa mali informovať o číslach svojich účtov vo formáte IBAN a príslušných kódoch BIC svojich bánk. Prijatie SEPA podporia aj tým, že budú na realizáciu platieb používať BIC a IBAN, ak budú tieto čísla uvedené na faktúre (podľa možností prostredníctvom platobných nástrojov SEPA). Pri rozhodovaní sa o výbere bankových služieb by mali klienti porovnávať ponuky bánk z rôznych krajín SEPA. Pri platbách za tovar a služby by sa mali namiesto menej efektívnych platobných prostriedkov používať platobné karty, a to v prípade domácich transakcií i transakcií SEPA.

Očakávania Eurosystému v oblasti SEPA (v angličtine) sú k dispozícii na internetovej stránke ECB. Ostatné jazykové verzie budú zverejnené neskôr.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá