Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

SEPA: Έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος αλλά πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένα ζητήματα χωρίς καθυστέρηση (Έκτη έκθεση προόδου για τον SEPA)

24 Νοεμβρίου 2008

Στην έκτη έκθεση προόδου σχετικά με τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA), η οποία δημοσιεύεται σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφανή πρόοδο που έχει συντελεστεί, ταυτόχρονα όμως τόνισε ότι επείγει η εκτέλεση περαιτέρω εργασιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία του SEPA. Η έκτη έκθεση προόδου περιλαμβάνει επίσης έναν κατάλογο με «Δέκα ορόσημα για την υλοποίηση και την μετάπτωση στον SEPA».

Πολλές νέες εξελίξεις έχουν σημειωθεί από τη δημοσίευση της πέμπτης έκθεσης προόδου τον Ιούλιο του 2007. Η επιτυχής έναρξη λειτουργίας του SEPA τον Ιανουάριο του 2008 αποτέλεσε σημαντικότατο επίτευγμα. Με την εισαγωγή του συστήματος μεταφοράς πιστώσεων του SEPA (SEPA Credit Transfer - SCT), στις 28 Ιανουαρίου 2008, υλοποιήθηκαν τα πρώτα οφέλη του SEPA για τις τράπεζες και, ακόμη περισσότερο, για τους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών. Εκπονήθηκαν και δημοσιεύθηκαν εθνικά σχέδια υλοποίησης και μετάπτωσης στον SEPA. Τα περισσότερα αυτοματοποιημένα συστήματα εκκαθάρισης που επεξεργάζονταν μεταφορές πιστώσεων σε ευρώ έχουν πλέον τη δυνατότητα να επεξεργάζονται μεταφορές πιστώσεων SEPA. Τον Ιανουάριο του 2008 ο SEPA άρχισε να ισχύει και για τις πληρωμές με κάρτα, ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες στον τομέα αυτόν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του SEPA, για παράδειγμα, η δημιουργία τουλάχιστον ενός πρόσθετου ευρωπαϊκού συστήματος καρτών. Οι προετοιμασίες για το τρίτο μέσο πληρωμών, την άμεση χρέωση του SEPA (SEPA Direct Debit - SDD), συνεχίστηκαν κατά το περασμένο έτος και οδήγησαν στην υιοθέτηση των κανονισμών. Η έναρξη του συστήματος άμεσης χρέωσης του SEPA έχει προγραμματιστεί για την 1η Νοεμβρίου 2009. Εντούτοις, για την έναρξη λειτουργίας αυτού του σημαντικού μέσου, πρέπει ο τραπεζικός τομέας και οι οικείες αρχές ανταγωνισμού να αποσαφηνίσουν μεταξύ τους τα πιθανά διατραπεζικά υποδείγματα τιμολόγησης. Η επίλυση του ζητήματος αυτού αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Τέλος, έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στους τομείς των ηλεκτρονικών πληρωμών και των πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου.

Τα ζητήματα που απαιτούν σήμερα προσεκτικότερη αντιμετώπιση είναι: α) η έγκαιρη έναρξη λειτουργίας του συστήματος άμεσης χρέωσης του SEPA την 1η Νοεμβρίου 2009, β) η δημιουργία πρόσθετου ευρωπαϊκού συστήματος καρτών και γ) μέτρα που θα ενισχύουν τη μετάπτωση στο σύστημα μεταφοράς πιστώσεων και στο σύστημα άμεσης χρέωσης του SEPA, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού μιας ρεαλιστικής αλλά και φιλόδοξης ημερομηνίας λήξης των εθνικών μεταφορών πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων.

Τα κυριότερα μηνύματα της έκθεσης αυτής, στα οποία θα πρέπει να στηριχθεί η αγορά ούτως ώστε να εξασφαλίσει την επιτυχία του SEPA, είναι τα ακόλουθα:

  1. Οι τράπεζες πρέπει να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο βαθμό επικοινωνίας, σαφείς προσφορές προϊόντων και ομοιόμορφη πελατειακή εμπειρία, προκειμένου να ενθαρρύνουν τη χρήση της μεταφοράς πιστώσεων SEPA από όλους τους πελάτες τους, ενώ οι φορείς δημόσιας διοίκησης ειδικότερα θα πρέπει να είναι οι πρώτοι που θα υιοθετήσουν το σύστημα.
  2. Θα πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται όσον αφορά την έγκαιρη έναρξη του συστήματος άμεσης χρέωσης του SEPA. Για να υπάρξει πρόοδος, πρέπει επειγόντως να εξευρεθούν λύσεις, για παράδειγμα, να διασαφηνιστεί η ημερομηνία έναρξης, να διασφαλιστεί η συνεχής εγκυρότητα των υφιστάμενων εντολών, να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών, να επιταθούν οι προσπάθειες επικοινωνίας και να λήξει η συζήτηση σχετικά με την πολυμερή διατραπεζική προμήθεια.
  3. Ο SEPA πρέπει να καταστήσει δυνατή την πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία (end-to-end straight-through-processing), η οποία επιτρέπει την ομαλή διεκπεραίωση των πληρωμών χωρίς παρέμβαση με μη μηχανικά μέσα, και να προχωρήσει πέρα από τα βασικά προϊόντα με την καθιέρωση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, οι ηλεκτρονικές πληρωμές, η ηλεκτρονική τιμολόγηση κ.λπ.
  4. Ο καθορισμός μιας ρεαλιστικής αλλά και φιλόδοξης ημερομηνίας λήξης για τη μετάπτωση στα συστήματα μεταφοράς πιστώσεων και άμεσης χρέωσης του SEPA αποτελεί αναγκαίο βήμα, προκειμένου τα οφέλη του SEPA να αποκομισθούν εγκαίρως.
  5. Είναι ανάγκη να εφαρμοστεί μια περισσότερο φιλόδοξη προσέγγιση όσον αφορά τον SEPA για τις κάρτες και να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες της αγοράς για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος καρτών.
  6. Ο ευρωπαϊκός κλάδος πληρωμών θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι ασκεί επαρκή επιρροή στα πρότυπα καρτών του SEPA, τα οποία θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι πρότυπα μη αποκλειστικής χρήσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (European Payment Council - EPC) πρόκειται να προωθήσει το πρόγραμμα τυποποίησης των καρτών SEPA.
  7. Η εμπιστοσύνη στις πληρωμές SEPA πηγάζει από την ασφάλεια και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να συνεχίσουν και μάλιστα να επιτείνουν τις προσπάθειές τους.
  8. Οι υποδομές αποτελούν παράδειγμα, αλλά θα πρέπει να αρθούν οι εναπομένοντες περιορισμοί της διαλειτουργικότητας.
  9. Η καλή διαχείριση του SEPA προϋποθέτει τροποποίηση των καθηκόντων και της οργάνωσης του EPC. Μια βραχυπρόθεσμη λύση θα ήταν η ενίσχυση της Γραμματείας του EPC, ούτως ώστε να μπορεί να προσφέρει επαρκή υποστήριξη στο EPC κατά την εκτέλεση των πολυάριθμων καθηκόντων του. Σε πιο μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, απαιτούνται ουσιαστικότερες αλλαγές, προκειμένου να βελτιωθεί το EPC ως προς την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.
  10. Σαφήνεια και βεβαιότητα όσον αφορά τις εργασίες του SEPA: τα ορόσημα για την υλοποίηση και τη μετάπτωση στον SEPA απαρτίζουν έναν κατάλογο συγκεκριμένων εργασιών. Το Ευρωσύστημα προσδοκά ότι οι εργασίες αυτές θα ολοκληρωθούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία του σχεδίου SEPA.

Η έκθεση δεν απευθύνεται μόνο στις τράπεζες και στα μελλοντικά ιδρύματα πληρωμών, αλλά και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως εταιρείες, δημόσια διοίκηση, έμποροι και καταναλωτές.

Η έκθεση, η οποία δημοσιεύεται σήμερα στα Αγγλικά, θα είναι προσεχώς διαθέσιμη και σε άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου