Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

SEPA: napriek výraznému pokroku je potrebné bezodkladne riešiť viaceré otázky (Šiesta správa o stave realizácie systému SEPA)

24. novembra 2008

V dnes zverejnenej šiestej správe o stave realizácie Jednotnej oblasti platieb v eurách (Single Euro Payments Area – SEPA) Rada guvernérov ECB víta evidentný pokrok v realizácii tohto projektu, ale zároveň zdôrazňuje, že jeho úspech závisí od ďalších bezodkladných opatrení. Súčasťou šiestej správy je aj zoznam „Desať hlavných fáz realizácie a prechodu na systém SEPA“.

Od vydania piatej správy v júli 2007 došlo k viacerým zmenám. Uvedenie systému SEPA do prevádzky v januári 2008 bolo významným úspechom. Spustenie úhrad SEPA (SEPA Credit Transfer – SCT) 28. januára 2008 prinieslo bankám a predovšetkým koncovým používateľom služieb platobného styku prvé výhody systému SEPA. Boli vypracované a zverejnené národné plány realizácie a prechodu na systém SEPA. Väčšina automatizovaných klíringových centier, ktoré spracovávali úhrady v eurách, je už v súčasnosti schopná spracovávať úhrady SEPA. V januári 2008 sa systém SEPA začal používať aj na platby uskutočňované prostredníctvom platobných kariet. V tejto oblasti je však na dosiahnutie cieľov projektu SEPA potrebné vynaložiť ďalšie úsilie, napríklad na vytvorenie najmenej jedného ďalšieho európskeho systému platobných kariet. V minulom roku pokračovali aj prípravy na zavedenie tretieho platobného nástroja, inkás SEPA (SEPA Direct Debit – SDD), ktorých výsledkom bolo prijatie príslušného súboru pravidiel. Systém inkás SEPA má byť uvedený do prevádzky 1. novembra 2009. Pred spustením tohto dôležitého nástroja systému SEPA je však potrebné, aby bankový sektor spolu s príslušnými protimonopolnými úradmi vyriešili naliehavú otázku možných medzibankových cenových modelov. A nakoniec, výrazný pokrok bol dosiahnutý aj v oblasti elektronických a mobilných platieb.

V tejto fáze je potrebné zamerať pozornosť najmä na: a) včasné zavedenie inkás SEPA, ktoré je naplánované na 1. novembra 2009; b) vytvorenie nového európskeho systému platobných kariet; a c) opatrenia na stimuláciu prechodu na úhrady SEPA a inkasá SEPA vrátane stanovenia realistického, ale ambiciózneho termínu pre vnútroštátne úhrady a inkasá.

Hlavné závery tejto správy, ktorými by sa účastníci trhu v záujme úspešnej realizácie systému SEPA mali riadiť, sú nasledujúce:

  1. V záujme akceptácie úhrad SEPA zo strany všetkých klientov (medzi prvými používateľmi by mali byť orgány verejnej správy) musia banky zintenzívniť komunikáciu, zabezpečiť jasnú ponuku produktov a poskytovať svojim klientom konzistentné služby.
  2. Je potrebné prekonať zostávajúce prekážky na ceste k zavedeniu inkás SEPA v plánovanom termíne. Ďalší pokrok si vyžaduje bezodkladné riešenie niektorých otázok, napr. stanovenie presného termínu zavedenia do prevádzky, zabezpečenie nepretržitej platnosti existujúcich mandátov, plnenie požiadaviek klientov, väčšie úsilie v oblasti komunikácie a uzavretie diskusie o viacstranných výmenných poplatkoch.
  3. SEPA musí umožniť kompletné priame spracovanie platieb (plynulé spracovanie bez manuálnych zásahov) a obohatiť svoju základnú ponuku o inovatívne produkty a služby, ako napríklad mobilné platby, elektronické platby, elektronickú fakturáciu a pod.
  4. V záujme čo najskoršieho využitia výhod systému SEPA je potrebné stanoviť realistický, ale ambiciózny definitívny termín prechodu na systém úhrad a inkás SEPA.
  5. Je potrebný ambicióznejší prístup k zavádzaniu systému kartových platieb SEPA a podpore trhových iniciatív na vytvorenie európskeho systému platobných kariet.
  6. Európsky platobný sektor by si mal zabezpečiť dostatočný vplyv na tvorbu noriem systému SEPA pre platobné karty, pričom tieto normy by mali byť podľa možnosti generické; program SEPA pre štandardizáciu kariet by mala viesť Európska platobná rada (European Payments Council – EPC).
  7. Základom dôveryhodnosti platieb SEPA je bezpečnosť, a preto všetky zainteresované strany musia v tomto smere pokračovať a zintenzívniť svoje úsilie.
  8. Stav infraštruktúry je pozitívnym príkladom, napriek tomu je v tejto oblasti ešte potrebné odstrániť zostávajúce prekážky interoperability.
  9. Správne riadenie projektu SEPA si vyžaduje úpravu mandátu a organizácie Európskej platobnej rady. Jedným z krátkodobých krokov by malo byť posilnenie sekretariátu EPC, aby mohol v potrebnej miere podporovať EPC v realizácii jej rôznorodých úloh. Zo strednodobého až dlhodobejšieho hľadiska je potrebné uskutočniť výraznejšie zmeny na zvýšenie efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti EPC.
  10. Úlohy v rámci realizácie systému SEPA musia byť jednoznačne stanovené. Jednotlivé hlavné fázy realizácie a prechodu na systém SEPA predstavujú zoznam konkrétnych úloh, ktoré je podľa Eurosystému potrebné uskutočniť na úspešnú realizáciu projektu SEPA.

Táto správa je určená nielen bankám a budúcim platobným inštitúciám, ale aj všetkým ostatným zainteresovaným subjektom vrátane podnikov, orgánov verejnej správy, obchodníkov a spotrebiteľov.

Správa, ktorá sa dnes zverejňuje v angličtine, bude neskôr k dispozícii aj v ďalších úradných jazykoch Spoločenstva.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá