Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

SEPA: Aanzienlijke vooruitgang, maar punten van zorg dienen met spoed te worden opgelost (Zesde SEPA-voortgangsverslag)

24 november 2008

In het zesde voortgangsverslag betreffende het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied (Single Euro Payments Area ofwel SEPA), dat vandaag wordt gepubliceerd, verwelkomt de Raad van Bestuur van de ECB de duidelijke vooruitgang die ten aanzien van dit project is geboekt, maar de Raad benadrukt tevens dat er nog steeds urgent werk verricht dient te worden om het welslagen van SEPA zeker te stellen. In het zesde voortgangsverslag is tevens een lijst van “Tien mijlpalen voor de implementatie van en migratie naar SEPA” opgenomen.

Er hebben veel nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden sinds de publicatie van het vijfde voortgangsverslag in juli 2007. De geslaagde lancering van SEPA in januari 2008 was een grote prestatie. Met de invoering van de SEPA-Overboeking (SEPA Credit Transfer ofwel SCT) op 28 januari 2008, zijn de eerste voordelen van SEPA werkelijkheid geworden voor de banken en, nog belangrijker, voor de eindgebruikers van betaaldiensten. De nationale SEPA-implementatie- en -migratieplannen zijn opgesteld en gepubliceerd. De meeste instellingen voor geautomatiseerde clearing die reeds overboekingen in euro verwerkten zijn nu ook in staat SCT's te verwerken. In januari 2008 is SEPA tevens van start gegaan voor kaartbetalingen, maar op dit terrein dient nog meer werk te worden verricht ter verwezenlijking van de doelstellingen van het SEPA-project, waaronder de vorming van ten minste één ander Europees kaart- scheme. Het afgelopen jaar zijn de voorbereidingen voor het derde type betaalinstrument, de SEPA-Automatische Incasso, ook wel SEPA-Domiciliëring geheten (SEPA Direct Debit ofwel SDD), voortgegaan, hetgeen geleid heeft tot de goedkeuring van de zogeheten “Rulebooks”. De lancering van de SDD zou volgens de planning op 1 november 2009 moeten plaatsvinden. Desalniettemin dient de lancering van dit belangrijke SEPA-instrument vergezeld te gaan van grotere duidelijkheid tussen de bankensector en de desbetreffende mededingingsautoriteiten wat betreft de mogelijke interbancaire tariferingsmodellen. Dit punt dient snel te worden opgelost. Aanzienlijke vooruitgang is, ten slotte, ook geboekt op de terreinen van e-betalingen en betalingen per mobiele telefoon.

De gebieden waaraan thans de meeste aandacht dient te worden besteed zijn: a) de tijdige lancering van de SEPA-Automatische Incasso op 1 november 2009, b) de vorming van ten minste één ander Europees kaart- scheme, en c) maatregelen ter stimulering van de migratie naar SEPA-Overboekingen en SEPA-Automatische Incasso’s, met inbegrip van het vaststellen van een realistische maar ambitieuze einddatum voor nationale overboekingen en automatische incasso’s.

De belangrijkste punten uit dit verslag, waaraan door de markt gevolg dient te worden gegeven om het welslagen van SEPA zeker te stellen, zijn de volgende:

 1. De banken dienen uitgebreidere communicatie te waarborgen, duidelijke producten aan te bieden en te zorgen voor een consistente consumentenervaring om de aanvaarding van SEPA-Overboekingen door alle cliënten te stimuleren, waarbij met name overheden voorop dienen te lopen.
 2. De resterende belemmeringen voor een tijdige lancering van SEPA-Automatische Incasso’s dienen te worden weggenomen. Om verder te kunnen moeten zeer snel oplossingen gevonden worden, bijvoorbeeld door duidelijkheid te verschaffen omtrent de lanceringsdatum, de verdere geldigheid van bestaande machtigingen te waarborgen, tegemoet te komen aan cliëntenvereisten, de communicatie-inspanningen te intensiveren en de besprekingen over het multilaterale “interchange fee” (verrekeningstarief) af te ronden.
 3. SEPA dient “end-to-end straight-through-processing” (volledig geautomatiseerde verwerking van begin tot einde), waarbij betalingen soepel en zonder handmatige bewerking worden verwerkt, mogelijk te maken en verder te gaan dan kern- of basisproducten door open te staan voor innovatieve producten en diensten zoals m-betalingen, e-betalingen, e-facturering enz.
 4. Het vaststellen van een realistische maar ambitieuze einddatum voor de migratie naar SCT en SDD is een noodzakelijke stap om in een vroeg stadium de vruchten van SEPA te kunnen plukken.
 5. Een ambitieuzer benadering dient te worden gevolgd ten aanzien van SEPA voor Kaarten en marktinitiatieven ter vorming van een Europees kaart- scheme dienen te worden ondersteund.
 6. De Europese betalingssector dient ervoor te zorgen dat zij voldoende controle heeft over de SEPA-kaartstandaarden, die bij voorkeur niet bedrijfsspecifiek zouden moeten zijn. De European Payments Council (EPC) dient het SEPA-kaartenstandaardisatieprogramma verder te ontwikkelen.
 7. Veiligheid vormt de basis van het vertrouwen in SEPA-betalingen, en alle betrokkenen dienen hun inspanningen op dit vlak voort te zetten en zelfs te intensiveren.
 8. De infrastructuren leveren het goede voorbeeld, maar de resterende beperkingen voor de interoperabiliteit dienen te worden weggenomen.
 9. Goed bestuur van het SEPA-project vereist veranderingen in het mandaat en de organisatie van de EPC. Een stap op de korte termijn zou zijn het Secretariaat van de EPC te versterken zodat het op adequate wijze het EPC steun kan geven bij zijn vele taken. Op de middellange tot langere termijn zijn substantiëlere veranderingen nodig om de effectiviteit, transparantie en verantwoordingaflegging van het EPC te verbeteren.
 10. Duidelijkheid en zekerheid ten aanzien van de SEPA-taken: de SEPA-implementatie- en
  -migratiemijlpalen verschaffen een overzicht van concrete taken die volgens het Eurosysteem moeten worden verricht om het welslagen van het SEPA-project zeker te stellen.

Het voortgangsverslag richt zich niet alleen tot de banken en toekomstige betalingsinstellingen, maar ook tot alle relevante betrokkenen, zoals bedrijven, overheden, handelaren en consumenten.

Het verslag, dat vandaag wordt gepubliceerd in het Engels, zal in de loop der tijd ook in de andere officiële talen van de Gemeenschap beschikbaar komen.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media