Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Lipiec 2018

Operacje rynkowe

Orientacyjne kalendarze standardowych operacji przetargowych i okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej w Eurosystemie

5 lipca 2018 Rada Prezesów zatwierdziła orientacyjne kalendarze przetargów standardowych Eurosystemu i okresów rezerwowych na rok 2019. Szczegółowe informacje można znaleźć w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej EBC 11 lipca 2018.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie regulacji działalności w zakresie zarządzania umowami o kredyt w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/31 w dniu 5 lipca 2018 na wniosek przewodniczącego parlamentu irlandzkiego, Wspólnego Komitetu ds. Finansów, Wydatków Publicznych i Reform oraz premiera Irlandii.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/32 w dniu 12 lipca 2018 na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/33 w dniu 18 lipca 2018.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije

6 lipca 2018 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2018/18 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije. Zalecenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Publikacja sprawozdania EBC w sprawie planów naprawy

29 czerwca 2018 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację sprawozdania EBC w sprawie planów naprawy. Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Ogłoszenie dalszych działań w ramach podejścia nadzorczego do poziomu kredytów zagrożonych w strefie euro

6 lipca 2018 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru dotyczącego dalszych działań w ramach podejścia nadzorczego do poziomu kredytów zagrożonych w strefie euro. Podejście to jest kontynuacją dotychczasowych prac w tej dziedzinie, mianowicie strategii banków w zakresie ograniczania kredytów zagrożonych oraz addendum dotyczącego tworzenia rezerw na nowe kredyty zagrożone. Powstają spójne zasady rozwiązywania problemu kredytów zagrożonych w ramach dialogu nadzorczego przez wskazywanie oczekiwań nadzorczych wobec poszczególnych banków, tak aby stworzyć odpowiednie rezerwy na stare kredyty zagrożone i w ten sposób zwiększyć odporność całego systemu bankowego strefy euro. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Kontakt z mediami