Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Lipiec 2018

Operacje rynkowe

Orientacyjne kalendarze standardowych operacji przetargowych i okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej w Eurosystemie

5 lipca 2018 Rada Prezesów zatwierdziła orientacyjne kalendarze przetargów standardowych Eurosystemu i okresów rezerwowych na rok 2019. Szczegółowe informacje można znaleźć w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej EBC 11 lipca 2018.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie regulacji działalności w zakresie zarządzania umowami o kredyt w Irlandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/31 w dniu 5 lipca 2018 na wniosek przewodniczącego parlamentu irlandzkiego, Wspólnego Komitetu ds. Finansów, Wydatków Publicznych i Reform oraz premiera Irlandii.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/32 w dniu 12 lipca 2018 na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/33 w dniu 18 lipca 2018.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije

6 lipca 2018 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2018/18 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije. Zalecenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Publikacja sprawozdania EBC w sprawie planów naprawy

29 czerwca 2018 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację sprawozdania EBC w sprawie planów naprawy. Sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Ogłoszenie dalszych działań w ramach podejścia nadzorczego do poziomu kredytów zagrożonych w strefie euro

6 lipca 2018 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru dotyczącego dalszych działań w ramach podejścia nadzorczego do poziomu kredytów zagrożonych w strefie euro. Podejście to jest kontynuacją dotychczasowych prac w tej dziedzinie, mianowicie strategii banków w zakresie ograniczania kredytów zagrożonych oraz addendum dotyczącego tworzenia rezerw na nowe kredyty zagrożone. Powstają spójne zasady rozwiązywania problemu kredytów zagrożonych w ramach dialogu nadzorczego przez wskazywanie oczekiwań nadzorczych wobec poszczególnych banków, tak aby stworzyć odpowiednie rezerwy na stare kredyty zagrożone i w ten sposób zwiększyć odporność całego systemu bankowego strefy euro. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami