Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuli 2018

Turuoperatsioonid

Eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide ja kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslikud ajakavad

5. juulil 2018 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide ja kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslikud ajakavad 2019. aastaks. Täpsem teave on esitatud EKP veebilehel 11. juulil 2018 avaldatud pressiteates.

Õigusaktid

EKP arvamus omandatud krediidilepingutega seotud äritegevuse reguleerimise kohta Iirimaal

5. juulil 2018 võttis EKP nõukogu Iirimaa parlamendi rahanduse, avaliku sektori kulude ja reformide ühiskomitee esimehe ning Iirimaa peaministri taotlusel vastu arvamuse CON/2018/31.

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb määrust viivisnõuete kahju miinimumkatte kohta

12. juulil 2018 võttis EKP nõukogu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2018/32.

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb määrust õiguse kohta, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes

18. juulil 2018 võttis EKP nõukogu vastu arvamuse CON/2018/33.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banka Slovenije välisaudiitorite kohta

6. juulil 2018 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2018/18 Euroopa Liidu Nõukogule Banka Slovenije välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

Finantsseisundi taastamise kavasid käsitleva EKP aruande avaldamine

29. juunil 2018 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada EKP aruanne finantsseisundi taastamise kavade kohta. Aruanne on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Täiendavad järelevalvesammud viivislaenude osakaalu vähendamiseks euroalal

6. juulil 2018 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule, mis käsitleb täiendavaid järelevalvesamme viivislaenude osakaalu vähendamiseks euroalal. Uus lähenemisviis juhindub kõnealuses valdkonnas juba tehtud tööst, nimelt pankade viivislaenude osakaalu vähendamise strateegiatest ja uute viivislaenude katteks moodustatavaid eraldisi käsitlevas lisas sätestatud nõuetest. Sellega luuakse järjepidev raamistik viivislaenude osakaaluga tegelemiseks järelevalvealase dialoogi käigus – pankadele esitatakse individuaalsed järelevalveootused, mille eesmärk on tagada piisavad eraldised varasemast ajast pärinevate viivislaenude katteks ning aidata seeläbi tugevdada euroala pangandussüsteemi kui terviku vastupanuvõimet. Lisateave on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid