Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven) Oktober 2005

Operationele aangelegenheden

Eurosysteem-onderpand

Op 7 oktober 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het opnemen van EuroMTF, een nieuwe, door de Luxemburgse Effectenbeurs beheerde markt, als een niet-gereguleerde markt die door de ECB wordt geaccepteerd voor doeleinden van Eurosysteem-onderpandbeheer. Een geactualiseerde lijst van niet-gereguleerde markten die door de ECB worden geaccepteerd is beschikbaar op de website van de ECB.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

TARGET2 - Tweede voortgangsverslag

Vandaag is op de website van de ECB het tweede Voortgangsverslag betreffende TARGET2 gepubliceerd. Het verslag verschaft informatie over de voorziene start- en migratiedata, prijzen, het “poolen” van liquiditeiten, operationele regelingen en voorzieningen voor eventualiteiten.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Stabiliteit van de banksector in de EU

Op 4 oktober 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gegeven aan de publicatie van een door het Comité voor Bankentoezicht opgesteld rapport getiteld “EU banking sector stability”. Het rapport bevat de voornaamste bevindingen van de reguliere jaarlijks door het Comité uitgevoerde macro-prudentiële analyse van de stabiliteit van de bankensector in de EU. Het rapport is op 17 oktober 2005 gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen

Op 4 oktober 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de Europese Commissie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de gemeenschappelijke referentieperiode voor het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP) (CON/2005/33). Het Advies is op 14 oktober 2005 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en is tevens beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de structuur en het interne bestuur van de Banca d’Italia

Op 6 oktober 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van het Italiaanse Ministerie van Economische Zaken en Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de gewijzigde structuur van de Banca d’Italia en het gewijzigde interne bestuur als gevolg van een wet betreffende de bescherming van spaartegoeden (CON/2005/34). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Cypriotische minimumreserves

Op 10 oktober 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de Central Bank of Cyprus, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake wijzigingen van het stelsel betreffende minimumreserves van de Central Bank of Cyprus (CON/2005/35). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake Tsjechische insolventiewetgeving

Op 18 oktober 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van het Tsjechische Ministerie van Justitie, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake de modernisatie van het kader tot invoering van mogelijkheden voor het oplossen van insolventie en het versterken van crediteurenrechten (CON/2005/36). Het Advies is beschikbaar op de website van de ECB.

Contactpersonen voor de media