Menu

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

April 2005

Economische, monetaire en financiële situatie

Het zesde rapport betreffende structurele aangelegenheden

Op 7 april 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het zesde rapport betreffende structurele aangelegenheden, dat is opgesteld door het Comité voor het Monetaire Beleid (een van de Comités van het Eurosysteem/ESCB). Het rapport verschaft een veelomvattende beoordeling van de concurrentiekracht en uitvoerprestaties van het eurogebied, en bespreekt de factoren die aan deze prestaties ten grondslag liggen. Het Rapport zal in de tweede helft van mei op de website van de ECB worden gepubliceerd in de vorm van een Occasional Paper.

Operationele aangelegenheden

Beoordeling van effectenafwikkelingssystemen aan de hand van gebruikersnormen voor krediettransacties van het Eurosysteem

De Raad van Bestuur heeft de beoordeling van effectenafwikkelingssystemen die in aanmerking komen voor de afwikkeling van krediettransacties van het Eurosysteem geactualiseerd aan de hand van de in 1998 gepubliceerde Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations (Normen voor het gebruik van in de EU gevestigde effectenafwikkelingssystemen bij krediettransacties van het ESCB). Een persbericht met nadere informatie hierover is op 21 april 2005 op de website van de ECB gepubliceerd.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies met betrekking tot minimumreserveverplichtingen in Litouwen

Op 1 april 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van de Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een wetsontwerp betreffende minimumreserveverplichtingen voor kredietinstellingen (CON/2005/8). Het Advies is op 14 april 2005 gepubliceerd op de website van de ECB.

ECB-Advies inzake de status in België van effectenvereffeningsinstellingen en met effectenvereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen

Op 15 april 2005 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek van het Belgische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan een Advies inzake een ontwerp Koninklijk Besluit betreffende de status van effectenvereffeningsinstellingen en met effectenvereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen (CON/2005/9). Dit Advies is op 19 april 2005 gepubliceerd op de website van de ECB.

Statistieken

Uitwisseling van vertrouwelijke statistische informatie binnen het ESCB

Op 5 april 2005 is de Raad van Bestuur overeengekomen dat vertrouwelijke statistische gegevens die het ESCB ontvangt van nationale statistische instellingen of van het Statistisch Bureau van de Europese Gemeenschappen (Eurostat), uitsluitend zullen worden gebruikt voor statistische doeleinden. Dit besluit is in overeenstemming met de Verordening (EG) Nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek.

Corporate governance

Aanbevelingen van de ECB betreffende de externe accountants van de Bank of Greece en de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Op 7 april 2005 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de Aanbevelingen aan de Raad van de EU betreffende de externe accountants van de Bank of Greece (ECB/2005/7) en de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2005/8). De Aanbevelingen zijn op 15 april 2005 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op 19 april 2005 op de website van de ECB.

Nieuwe Voorzitter voor het Automatiseringscomité

De Raad van Bestuur heeft Hans-Gert Penzel benoemd tot Voorzitter van het Automatiseringscomité, dat een van de Comités van het Eurosysteem/ESCB is. Zijn benoeming is met onmiddellijke ingang van kracht en zal eindigen op 31 augustus 2007.

Contactpersonen voor de media