... o tom, jak funguje program nákupu aktiv zavedený ECB

22. ledna 2016 (aktualizováno 9. března 2018)

Proč potřebujeme program nákupu aktiv?

V běžných hospodářských podmínkách řídí ECB širší finanční podmínky a v neposlední řadě makroekonomický vývoj a inflaci stanovováním krátkodobých základních úrokových sazeb. V důsledku celosvětové finanční krize se však základní úrokové sazby přiblížily ke své efektivní spodní hranici – bodu, v němž by jejich další snižování mělo jen malý nebo nemělo žádný vliv. ECB tedy přistoupila k mimořádným opatřením, jejichž cílem bylo řešit rizika příliš dlouhého období nízké inflace a přiblížit míru inflace ve střednědobém horizontu úrovni pod 2 %, ale blízko této hodnotě, což je definice cenové stability Rady guvernérů. Nákupy aktiv jsou jedním z mimořádných opatření, která ECB k dosažení tohoto cíle používá.

Jak program nákupu aktiv funguje?

V rámci rozšířeného programu nákupu aktiv (APP) nakupuje ECB různá aktiva, jako jsou státní dluhopisy, cenné papíry vydané evropskými nadnárodními institucemi, podnikové dluhopisy, cenné papíry kryté aktivy a kryté dluhopisy v objemu 30 mld. EUR měsíčně. (Měsíční objem byl během programu nově nastaven.) Tyto nákupy aktiv ovlivňují širší finanční podmínky a nakonec tak hospodářský růst a inflaci, a to třemi hlavními kanály:

 • Přímé promítnutí

  Když ECB koupí aktiva soukromého sektoru, jako jsou cenné papíry kryté aktivy a kryté dluhopisy, která jsou navázána na úvěry poskytované bankami domácnostem a podnikům v reálné ekonomice, zvýšená poptávka po těchto aktivech zvyšuje jejich ceny. To podporuje banky, aby poskytovaly více úvěrů, které pak mohou použít na vytváření a prodej více cenných papírů krytých aktivy nebo krytých dluhopisů. Zvýšená nabídka úvěrů působí na pokles úrokových sazeb bankovních úvěrů pro podniky a domácnosti a zlepšuje tak širší podmínky financování.

 • Obnovování rovnováhy portfolia

  ECB nakupuje aktiva soukromého a veřejného sektoru od investorů, např. od penzijních fondů, bank a domácností. Tito investoři se mohou rozhodnout, že peníze přijaté za aktiva prodaná ECB investují do jiných aktiv. Zvyšováním celkové poptávky po aktivech tlačí tento mechanismus obnovy rovnováhy portfolií ceny nahoru a výnosy směrem dolů, a to i za aktiva, která nejsou přímo předmětem APP. To snižuje náklady (efektivní tržní úroková sazba) podnikům, které na kapitálových trzích hledají financování. Současně pokles výnosů z cenných papírů podporuje banky, aby půjčovaly podnikům a domácnostem. Zvýšená nabídka bankovních úvěrů pro reálnou ekonomiku tak obvykle snižuje podnikům a domácnostem náklady na úvěry. Pokud však investoři použijí tyto peníze navíc na nákup aktiv s vyšším výnosem mimo eurozónu, může to vést také k poklesu směnného kurzu eura, což obvykle působí na růst inflace.

  Kanál přímého promítání i kanál obnovování rovnováhy portfolia zlepšují podnikům i domácnostem v eurozóně širší podmínky financování. Snižováním nákladů financování mohou nákupy aktiv podporovat investice a spotřebu. Dynamičtější poptávka podniků i spotřebitelů přispívá v konečném důsledku k návratu inflace ve střednědobém horizontu k úrovni pod 2 %, ale blízko této hodnotě.

 • Signalizační efekt

  Nákupy aktiv signalizují trhu, že centrální banka ponechá základní úrokové sazby na nízké úrovni po delší dobu. Signalizační efekt snižuje volatilitu a nejistotu na trhu, pokud jde o budoucí vývoj úrokových sazeb. To je důležité, protože tím ovlivňuje řadu investičních rozhodnutí. Například úrokové sazby z dlouhodobých úvěrů zůstanou nižší, neboť banky očekávají delší období nízkých úrokových sazeb.

Program nákupu aktiv zavedený ECB potvrzuje její závazek naplňovat mandát ECB využíváním těchto kanálů při aktivním řešení rizik spojených s příliš dlouhým obdobím nízké inflace. To poskytuje investorům ujištění, že inflace bude ve střednědobém horizontu kolem úrovně pod 2 %, ale blízko této hodnoty, což je předpoklad udržitelného růstu v prostředí cenové stability.

Aktualizace: Tyto informace byly aktualizovány 1. dubna 2016 , 1. dubna 2017  a 9. března 2018, aby odrážely rozhodnutí Rady guvernérů změnit měsíční objem programu nákupu aktiv.