EKP:n omaisuuserien osto-ohjelman vaikutus

22.1.2016 (päivitetty 9.3.2018)

Mihin omaisuuserien osto-ohjelmaa tarvitaan?

Tavanomaisessa taloustilanteessa EKP pystyy vaikuttamaan yleisiin rahoitusoloihin ja sitä kautta makrotalouden ja inflaation kehitykseen säätelemällä ohjauskorkojaan ja niiden välityksellä lyhyitä markkinakorkoja. Maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksena ohjauskorot ovat kuitenkin niin alhaalla kuin käytännössä on mahdollista, eikä niiden laskemisella olisi enää juurikaan vaikutusta. Siksi EKP on turvautunut myös epätavanomaisiin toimiin, joiden tarkoitus on estää erittäin hitaan inflaation jaksoa jatkumasta liian pitkään ja palauttaa inflaatiovauhti EKP:n hintavakausmääritelmän mukaiseksi eli hieman alle 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Omaisuuserien osto-ohjelma on yksi epätavanomaisista toimista, joita EKP on ottanut käyttöön.

Miten omaisuuserien osto-ohjelma toimii?

Laajennetussa omaisuuserien osto-ohjelmassa EKP ostaa erilaisia omaisuuseriä kuten valtion joukkolainoja, eurooppalaisten ylikansallisten laitosten liikkeeseen laskemia arvopapereita, yritysten joukkolainoja, omaisuusvakuudellisia arvopapereita ja katettuja joukkolainoja noin 30 miljardilla eurolla kuukaudessa. (Kuukausittaisten ostojen suuruutta on tarkistettu ohjelman aikana). Nämä ostot vaikuttavat yleisiin rahoitusoloihin ja sitä kautta viime kädessä talouskasvuun ja inflaatioon. Merkittäviä välittymiskanavia on kolme.

 • Suora vaikutus

  Kun EKP ostaa yksityisen sektorin omaisuuseriä (esimerkiksi omaisuusvakuudellisia arvopapereita ja katettuja joukkolainoja, joiden vakuutena on pankkien kotitalouksille ja yrityksille myöntämiä lainoja), näiden arvopaperien kysynnän kasvu nostaa niiden hintoja. Tämä kannustaa pankkeja myöntämään lisää lainoja, joiden pohjalta ne voivat arvopaperistamalla luoda uusia omaisuusvakuudellisia arvopapereita tai katettuja joukkolainoja. Kun lainananto lisääntyy, kotitalouksille ja yrityksille myönnettävien lainojen korot yleensä laskevat ja yleiset rahoitusolot sitä kautta paranevat.

 • Sijoitussalkkujen uudelleenjärjestely

  Kun EKP ostaa yksityisen ja julkisen sektorin omaisuuseriä sijoittajilta, esimerkiksi eläkerahastoilta ja pankeilta, nämä voivat puolestaan sijoittaa EKP:lle myydyistä omaisuuseristä saamansa varat muihin omaisuuseriin. Kun arvopaperien kysyntä tällaisen sijoitussalkkkujen uudelleenjärjestelyn yhteydessä kasvaa, niiden hinnat nousevat ja tuotot pienenevät. Näin tapahtuu myös sellaisten arvopaperien kohdalla, joita ei suoraan osteta omaisuuserien osto-ohjelmassa. Lopputuloksena on, että liikkeeseenlaskijayritykset saavat rahoitusta pääomamarkkinoilta pienemmin kustannuksin (matalammalla efektiivisellä markkinakorolla). Arvopaperisijoituksista saatavien tuottojen supistuminen myös kannustaa pankkeja lisäämään antolainausta yrityksille ja kotitalouksille korvaavana sijoituskohteena. Kun pankkien luotonanto reaalitaloudelle vilkastuu, kotitalouksien ja yritysten lainakustannukset yleensä pienenevät. Toisaalta euron valuuttakurssi saattaa heikentyä ja inflaatiopaineet kasvaa, jos sijoittajat käyttävätkin omaisuuserien myynnistä saamansa varat euroalueen ulkopuolella liikkeeseen laskettujen suurempituottoisten arvopaperien ostamiseen.

  Sekä suora vaikutus että sijoitussalkkujen uudelleenjärjestely parantavat euroalueen yritysten ja kotitalouksien yleisiä rahoitusoloja. Rahoituskustannusten pienenemisen myötä myös kulutus ja investoinnit todennäköisesti vilkastuvat. Kysynnän voimistuminen niin yritysten kuin kuluttajienkin keskuudessa alkaa ennen pitkää edistää inflaation palautumista hieman alle 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä.

 • Signaalivaikutus

  EKP:n toteuttamat omaisuuserien ostot viestivät markkinoille, että keskuspankki aikoo pitää ohjauskorot alhaisina pitemmän aikaa. Tämä signaali vähentää markkinoiden epävakautta ja tulevaa korkokehitystä koskevaa epävarmuutta, jotka ohjaavat monia sijoituspäätöksiä. Niiden väheneminen on siis merkittävä asia. Kun pankit ennakoivat ohjauskorkojen pysyvän matalina pitemmän aikaa, myös pitkäaikaisten luottojen korot pysyvät alhaisina.

Omaisuuserien osto-ohjelma on lisäosoitus siitä, että EKP on sitoutunut täyttämään hintavakaustehtävänsä ja käyttää eri välittymiskanavia aktiivisesti varmistaakseen, että hitaan inflaation jakso ei jää pitkäaikaiseksi. Tämä vahvistaa sijoittajien luottamusta siihen, että inflaatio palautuu hintavakauden määritelmän mukaiseksi eli hieman alle 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä ja mahdollistaa siten kestävän kasvun.

Huom. Tekstiä on päivitetty aina kuukausittaisten ostojen suuruuden muuttuessa 1.4.2016 ja 1.4.2017 sekä 9.3.2018.