Hvordan fungerer ECB's opkøbsprogram?

22. januar 2016 (opdateret 9. marts 2018)

Hvorfor er et opkøbsprogram nødvendigt?

Når økonomien fungerer normalt, styrer ECB de generelle finansielle forhold og i sidste instans den makroøkonomiske udvikling og inflationen ved at fastsætte de officielle renter. Som følge af den globale finansielle krise, befinder de officielle renter sig nu tæt på deres effektive nedre grænse, hvor en yderligere nedsættelse kun vil have en lille eller ingen effekt. ECB har derfor vedtaget flere ekstraordinære tiltag for at imødegå de risici, som en for langvarig periode med lav inflation kan medføre, samt for igen at få inflationen tilbage til et niveau, der er i overensstemmelse med Styrelsesrådets definition på prisstabilitet, hvilket er under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt. Aktivopkøb er et af ECB's ekstraordinære tiltag til at nå dette mål.

Hvordan fungerer opkøbsprogrammet?

I forbindelse med APP, det udvidede opkøbsprogram, køber ECB en række aktiver, herunder statsobligationer, værdipapirer udstedt af europæiske overnationale institutioner, virksomhedsobligationer, asset-backed securities og særligt dækkede obligationer, for 30 mia. euro pr. måned. Mængden af de månedlige opkøb er blevet justeret i løbet af programmets løbetid. Opkøbene påvirker de finansielle forhold generelt og i sidste ende den økonomiske vækst og inflationen på tre måder:

 • Direkte gennemslag

  Når ECB køber aktiver udstedt af den private sektor, eksempelvis asset-backed securities og særligt dækkede obligationer, der er knyttet til lån, som bankerne yder husholdninger og virksomheder i realøkonomien, får den øgede efterspørgsel prisen på disse aktiver til at stige. Det giver bankerne et incitament til at yde flere lån, som de kan bruge til at udstede og sælge flere asset-backed securities eller særligt dækkede obligationer. Den øgede långivning får bankernes udlånsrente til virksomheder og husholdninger til at falde og forbedrer de overordnede finansieringsforhold.

 • Porteføljeomlægning

  ECB opkøber aktiver udstedt af den private og den offentlige sektor fra investorer, som fx pensionskasser, banker og husholdninger. Investorerne kan vælge at bruge midler, som de modtager for aktiver, som de har solgt til ECB, til at investere i andre aktiver. Ved overordnet at øge efterspørgslen får denne porteføljeomlægningsmekanisme priserne til at stige og afkastet til at falde; endog på værdipapirer, der ikke er omfattet af APP. Dette medfører lavere omkostninger (den effektive markedsrente) for virksomheder, der ønsker at opnå finansiering på kapitalmarkedet. Samtidig er komprimeringen af renterne på værdipapirer et incitament for bankerne til at yde lån til virksomheder og husholdninger. Bankernes øgede udlån til realøkonomien får husholdningers og firmaers låneomkostninger til at falde. Hvis investorerne på den anden side bruger de ekstra midler til at købe højere forrentede aktiver uden for euroområdet, kan dette også føre til en lavere eurokurs, der medfører et opadrettet pres på inflationen.

  Både det direkte gennemslag og porteføljeomlægninger forbedrer de overordnede finansieringsforhold for euroområdets virksomheder og husholdninger. Aktivopkøb kan, fordi de nedbringer finansieringsomkostningerne, stimulere investeringer og forbrug. I sidste ende vil en mere dynamisk efterspørgsel fra både firmaer og forbrugere bidrage til, at inflationen igen kommer til at ligge på et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

 • Signaleffekt

  Endelig signalerer aktivopkøb til markedet, at centralbanken vil sikre, at de officielle renter holdes på et lavt niveau i en længere periode. Signaleffekten reducerer volatilitet og usikkerheden på markedet om den fremtidige renteudvikling. Det er vigtigt, fordi sidstnævnte styrer forskellige investeringsbeslutninger. Renterne på langfristede lån forbliver fx lavere, når bankerne forventer en langvarig periode med lave renter.

Med aktivopkøbene understreger ECB sin vilje til at opfylde sit mandat og aktivt imødegå de risici, som en for langvarig periode med lav inflation medfører. Dette skal forsikre investorerne om, at inflationen holder sig under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt, hvilket er det niveau, der er en forudsætning for vedvarende vækst og prisstabilitet.

Opdatering: Denne artikel er blevet opdateret 1. april 20161. april 2017 og 9. marts 2018 for at tage højde for Styrelsesrådets beslutning om at ændre mængden af de månedlige opkøb inden for opkøbsprogrammet.