European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Christine Lagardová, prezidentka ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 16. júla 2020

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte nám oboznámiť vás s výsledkom dnešného zasadania Rady guvernérov, na ktorom sa zúčastnil aj výkonný podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis.

Aktuálne informácie od nášho posledného menovopolitického zasadania začiatkom júna signalizujú obnovenie hospodárskej aktivity v eurozóne, hoci jej úroveň je aj naďalej podstatne nižšia než pred pandémiou koronavírusu (COVID-19) a výhľad zostáva vysoko neistý. Vysokofrekvenčné ukazovatele i ukazovatele vyplývajúce z prieskumov v apríli prestali klesať a poukazovali na síce nerovnomerné a čiastočné, no výrazné oživenie v máji a júni, v prostredí obmedzeného šírenia vírusu a súvisiaceho uvoľňovania opatrení na obmedzenie pohybu. Skutočné a očakávané straty pracovných miest a príjmov a mimoriadne zvýšená neistota spojená s vývojom pandémie a výhľadom hospodárskeho vývoja zároveň aj naďalej nepriaznivo vplývajú na spotrebné výdavky a podnikovú investičnú aktivitu. Celková inflácia je tlmená nižšími cenami energií a cenové tlaky majú podľa očakávaní zostať veľmi obmedzené vzhľadom na prudké spomalenie rastu reálneho HDP a s tým spojený výrazný nárast nevyužitých kapacít.

Za týchto okolností je na podporu hospodárskeho oživenia a zachovanie strednodobej cenovej stability i naďalej potrebná výrazná miera menovej stimulácie. Rozhodli sme sa preto opätovne potvrdiť naše výrazne akomodačné nastavenie menovej politiky.

Kľúčové úrokové sadzby ECB ponecháme na nezmenenej úrovni. Očakávame, že na súčasnej alebo nižšej úrovni zostanú, až kým nezaznamenáme, že sa výhľad vývoja inflácie počas horizontu našich projekcií výrazne približuje k úrovni dostatočnej blízkej, ale nižšej ako 2 %, a že sa tento vývoj inflácie konzistentne odráža v dynamike základnej inflácie.

Budeme pokračovať v uskutočňovaní nákupov v rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP), ktorého celkový rámec predstavuje 1 350 mld. €. Tieto nákupy prispievajú k uvoľneniu celkového nastavenia menovej politiky, čím pomáhajú kompenzovať pokles projektovaného vývoja inflácie súvisiaci s pandémiou. Nákup aktív bude aj naďalej prebiehať flexibilne z hľadiska času, jednotlivých tried aktív i jurisdikcií. Toto opatrenie nám umožní účinne tlmiť riziká ohrozujúce plynulú transmisiu menovej politiky. Čistý nákup aktív v rámci programu PEPP budeme uskutočňovať aspoň do konca júna 2021, v každom prípade však dovtedy, kým podľa Rady guvernérov nepominie kritická fáza epidémie koronavírusu. Istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu PEPP budeme reinvestovať minimálne do konca roka 2022. Splácanie portfólií PEPP v budúcnosti bude v každom prípade prebiehať riadeným spôsobom, aby nedošlo k ovplyvneniu primeraného nastavenia menovej politiky.

Čistý nákup aktív v rámci nášho programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP) bude pokračovať mesačným tempom 20 mld. €, spolu s nákupom aktív v rámci dočasného dodatočného rámca vo výške 120 mld. € do konca roka. Naďalej očakávame, že mesačný čistý nákup aktív v rámci programu APP bude prebiehať dovtedy, kým to bude potrebné na posilnenie akomodačného vplyvu našich menovopolitických sadzieb, a že sa skončí krátko predtým, ako začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB. Máme v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Zároveň budeme aj naďalej poskytovať dostatok likvidity prostredníctvom našich refinančných operácií. Predovšetkým v rámci poslednej operácie tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operation – TLTRO III) bola zaznamenaná veľmi vysoká miera čerpania prostriedkov, čo prispelo k poskytovaniu bankových úverov podnikom a domácnostiam.

Opatrenia menovej politiky, ktoré sme prijali od začiatku marca, poskytujú zásadnú podporu potrebnú na oživenie hospodárstva eurozóny a zachovanie strednodobej cenovej stability. Podporujú predovšetkým stav likvidity a podmienky financovania v hospodárstve, pomáhajú zachovávať tok úverov domácnostiam a podnikom a prispievajú k udržaniu priaznivých podmienok financovania pre všetky sektory a jurisdikcie. V súčasnom prostredí zvýšenej neistoty a výraznej miery nevyužitých kapacít zároveň Rada guvernérov zostáva plne odhodlaná urobiť v rámci svojho mandátu všetko potrebné, aby v tomto mimoriadne náročnom období zabezpečila podporu pre všetkých občanov eurozóny. Týka sa to v prvom rade našej úlohy zabezpečovať prenos účinkov našej menovej politiky do všetkých sektorov ekonomiky a do všetkých jurisdikcií, v súlade s naším mandátom udržiavať cenovú stabilitu. Rada guvernérov je preto naďalej pripravená podľa potreby upraviť všetky svoje nástroje, aby zabezpečila trvalý vývoj inflácie smerom k svojmu inflačnému cieľu, v súlade so svojou snahou o symetriu.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri svojom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Aktuálne údaje a výsledky prieskumov poukazujú na výrazné zlepšenie hospodárskej aktivity v máji a júni v porovnaní s minimom zaznamenaným v apríli, v prostredí obmedzeného šírenia vírusu a súvisiaceho uvoľňovania opatrení na obmedzenie pohybu. Ekonomické ukazovatele sú zároveň aj naďalej podstatne nižšie než pred pandémiou, pričom oživenie je zatiaľ len v počiatočnej fáze a v jednotlivých sektoroch a jurisdikciách k nemu dochádza v odlišnej miere. Očakáva sa, že reálny HDP eurozóny, ktorý sa v prvom štvrťroku 2020 medzikvartálne znížil o 3,6 %, celkovo zaznamenal v druhom štvrťroku ďalší pokles, čo je zhruba v súlade s makroekonomickými projekciami odborníkov Eurosystému z júna 2020. Objavujú sa známky oživenia spotreby, pričom zároveň dochádza aj k výraznému zotavovaniu priemyselnej produkcie. Tlmený vývoj trhu práce a preventívna tvorba úspor zo strany domácností zároveň nepriaznivo vplývajú na spotrebné výdavky. Slabé podnikateľské vyhliadky a vysoká neistota tlmia investičnú aktivitu, zatiaľ čo slabá svetová hospodárska aktivita brzdí zahraničný dopyt po tovaroch a službách eurozóny.

V treťom štvrťroku sa vďaka ďalšiemu uvoľňovaniu obmedzení proti šíreniu nákazy očakáva zotavovanie aktivity v eurozóne, podporované priaznivými podmienkami financovania, expanzívnou rozpočtovou politikou a obnovením svetovej aktivity, aj keď celkové tempo a rozsah zotavenia zostávajú vysoko neisté. Rozsah kontrakcie a oživenia bude vo všeobecnosti závisieť predovšetkým od trvania a účinnosti opatrení proti šíreniu nákazy, úspešnosti opatrení na zmiernenie nepriaznivých následkov na príjem a zamestnanosť a miery trvalých účinkov na ponukovú kapacitu a domáci dopyt. Podľa Rady guvernérov je bilancia rizík spojených s výhľadom hospodárskeho rastu eurozóny aj naďalej na strane pomalšieho rastu.

Podľa rýchleho odhadu Eurostatu sa ročná miera inflácie HICP eurozóny v júni zvýšila na 0,3 % (z 0,1 % v máji), a to najmä vzhľadom na menej zápornú infláciu cien energií. Na základe súčasných cien ropy a cien ropných futures a vzhľadom na dočasné zníženie sadzby DPH v Nemecku je pravdepodobné, že celková inflácia v nasledujúcich mesiacoch zaznamená ďalší pokles a začiatkom roka 2021 sa zvýši. V strednodobom horizonte bude nižší dopyt vyvíjať tlak na znižovanie inflácie, ktorý bude len čiastočne vyvážený rastovým tlakom ponukových obmedzení. Trhové ukazovatele dlhodobejších inflačných očakávaní sa aj naďalej zvyšujú z historicky nízkych úrovní zaznamenaných v polovici marca, no celkovo zostávajú tlmené. Ukazovatele inflačných očakávaní vyplývajúce z prieskumov síce od začiatku pandémie klesajú, no dlhodobejšie očakávania boli zasiahnuté v menšej miere než krátkodobé a strednodobé očakávania.

Čo sa týka menovej analýzy, miera rastu menového agregátu M3 sa v máji 2020 zvýšila z aprílových 8,2 % na 8,9 %. Výrazný rast peňažnej zásoby je odrazom tvorby bankových úverov, ktorá je aj naďalej do značnej miery následkom akútnej potreby likvidity v ekonomike. Vysoká ekonomická neistota zároveň spôsobuje preventívny presun k peňažným aktívam. V tomto prostredí k rastu peňažnej zásoby naďalej najviac prispieva menový agregát M1, ktorý zahŕňa najlikvidnejšie formy peňazí.

Vývoj úverov poskytovaných súkromnému sektoru je naďalej ovplyvňovaný následkami koronavírusu na hospodársku aktivitu. Ročná miera rastu úverov nefinančným korporáciám v máji 2020 ďalej vzrástla na 7,3 % (zo 6,6 % v apríli), čo svedčí o potrebe financovania priebežných výdavkov a prevádzkového kapitálu podnikov vzhľadom na stále slabé výnosy. Ročná miera rastu úverov domácnostiam zároveň v máji zostala nezmenená na úrovni 3,0 %, potom ako v dôsledku pretrvávajúcich obmedzení spotreby dva mesiace po sebe klesala.

Bližší pohľad na tento vývoj poskytujú výsledky prieskumu bankových úverov v eurozóne za druhý štvrťrok 2020. Pokiaľ ide o podniky, výsledky poukazujú na pokračujúci výrazný vplyv pandémie na rast dopytu po úveroch, do značnej miery spôsobený potrebou núdzovej likvidity, zatiaľ čo potreby financovania fixných investícií klesli. Úverové štandardy pri úveroch poskytovaných podnikom zostali celkovo nezmenené. Účinok zhoršenia hospodárskeho výhľadu na sprísnenie úverových podmienok a súvisiaci pokles úverovej bonity podnikov boli celkovo vykompenzované zmierňujúcimi účinkami politických opatrení, predovšetkým opatrení ECB na podporu likvidity a štátnych úverových záruk. V ďalšom období však banky pri podnikových úveroch očakávajú čisté sprísnenie úverových štandardov, čiastočne vzhľadom na očakávané ukončenie platnosti systémov štátnych záruk. V prípade úverov domácnostiam sa úverové štandardy sprísnili, čo je predovšetkým odrazom zhoršenia výhľadu vývoja príjmov a zamestnanosti domácností v dôsledku pandémie.

Celkovo naše opatrenia spolu s opatreniami, ktoré prijali vlády jednotlivých krajín a európske inštitúcie, budú aj naďalej podporovať prístup k financovaniu, i pre subjekty najviac postihnuté dôsledkami pandémie.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo, že jednoznačný vývoj inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte si vyžaduje výraznú mieru menovej akomodácie.

Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, vzhľadom na prudkú kontrakciu hospodárstva eurozóny má naďalej zásadný význam ambiciózna a koordinovaná rozpočtová politika. Opatrenia prijaté v reakcii na núdzovú situáciu v súvislosti s pandémiou by mali byť v čo najväčšej možnej miere cielené a dočasné. Tri programy na podporu pracujúcich, podnikov a štátov v celkovom objeme 540 mld. €, ktoré schválila Európska rada, v tomto smere predstavujú dôležitú finančnú pomoc. Rada guvernérov zároveň naliehavo vyzýva na prijatie ďalších účinných a včasných krokov na prípravu a podporu oživenia. V tejto súvislosti preto jednoznačne vítame návrh Európskej komisie „Next Generation EU“ zameraný na podporu regiónov a sektorov najviac postihnutých pandémiou, na posilnenie jednotného trhu a na budovanie trvalého a úspešného oživenia. Je dôležité, aby sa európski lídri rýchlo dohodli na súbore ambicióznych opatrení.

Ak má mechanizmus Európskej únie na podporu obnovy a odolnosti dosiahnuť svoj plný potenciál, musí byť pevne ukotvený v účinných štrukturálnych politikách koncipovaných a implementovaných na úrovni jednotlivých krajín. Dobre navrhnuté štrukturálne politiky by mohli prispieť k rýchlejšiemu, výraznejšiemu a jednotnejšiemu zotaveniu z krízy a tým podporiť účinnosť menovej politiky v eurozóne. Cielené štrukturálne politiky sú mimoriadne dôležité z hľadiska revitalizácie ekonomík, so zreteľom na urýchlenie investícií v prioritných oblastiach ako sú ekologická a digitálna transformácia.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá