Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Christine Lagardová, prezidentka ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB

Frankfurt nad Mohanom 22. apríla 2021

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte nám oboznámiť vás so závermi zasadania Rady guvernérov.

Hoci oživenie svetového dopytu a rozsiahle rozpočtové stimuly podporujú hospodársku aktivitu vo svete i v eurozóne, krátkodobý výhľad hospodárskeho vývoja zostáva zatienený neistotou spojenou s opätovným zintenzívnením pandémie a vývojom očkovacích kampaní. Neustále vysoký počet infikovaných koronavírusom (COVID-19) a súvisiace rozširovanie a sprísňovanie opatrení proti šíreniu nákazy hospodársku aktivitu v eurozóne v krátkodobom horizonte naďalej brzdia. Čo sa týka budúceho vývoja, napredovanie očkovacích kampaní a predpokladané postupné uvoľňovanie opatrení proti šíreniu nákazy sú základom očakávaní rozhodného oživenia hospodárskej aktivity počas roka 2021. Inflácia v posledných mesiacoch zaznamenala mierny nárast v dôsledku určitých idiosynkratických a prechodných faktorov a zvýšenia inflácie cien energií. Základné cenové tlaky zároveň vzhľadom na výraznú mieru nevyužitých kapacít v hospodárstve a naďalej slabý dopyt zostávajú obmedzené.

Zachovanie priaznivých podmienok financovania počas trvania pandémie zostáva nevyhnutné na zníženie neistoty a posilnenie dôvery v záujme podpory hospodárskej aktivity a ochrany strednodobej cenovej stability. Po zvýšení trhových úrokových mier začiatkom roka zostávajú súčasné podmienky financovania v eurozóne naďalej celkovo stabilné, hoci riziká ohrozujúce širšie podmienky financovania pretrvávajú. Za týchto okolností sa Rada guvernérov rozhodla znova potvrdiť výrazne akomodačné nastavenie menovej politiky.

Kľúčové úrokové sadzby ECB ponecháme na nezmenenej úrovni. Očakávame, že na súčasnej alebo nižšej úrovni zostanú, až kým nezaznamenáme, že sa výhľad vývoja inflácie počas horizontu našich projekcií výrazne približuje k úrovni dostatočnej blízkej, ale nižšej ako 2 %, a že sa tento vývoj inflácie konzistentne odráža v dynamike základnej inflácie.

Budeme pokračovať v čistom nákupe aktív v rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) s celkovým rámcom 1 850 mld. € aspoň do konca marca 2022, v každom prípade však dovtedy, kým podľa Rady guvernérov nepominie fáza krízy spôsobenej koronavírusom. Vzhľadom na to, že aktuálne informácie potvrdzujú spoločné hodnotenie podmienok financovania a výhľadu vývoja inflácie uskutočnené na marcovom menovopolitickom zasadaní, Rada guvernérov očakáva, že počas tohto štvrťroka budú nákupy v rámci programu PEPP naďalej prebiehať podstatne rýchlejším tempom než počas prvých mesiacov tohto roka.

Nákupy budeme realizovať flexibilne v závislosti od trhových podmienok, s cieľom predísť sprísneniu finančných podmienok, ktoré by nebolo v súlade s neutralizovaním tlmiaceho účinku pandémie na projektovaný vývoj inflácie. Flexibilný priebeh nákupov z hľadiska času, jednotlivých tried aktív a jurisdikcií bude navyše aj naďalej podporovať plynulú transmisiu menovej politiky. Ak bude možné priaznivé podmienky financovania zachovať i pri objeme nákupov, ktorý počas horizontu čistých nákupov v rámci programu PEPP nevyčerpá stanovený rámec, jeho rámec nemusí byť využitý v plnom rozsahu. V prípade potreby zachovať priaznivé podmienky financovania, ktoré pomáhajú zmierňovať negatívne následky pandémie na vývoj inflácie, je rovnako možné rámec rekalibrovať.

Budeme pokračovať v reinvestovaní istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu PEPP minimálne do konca roka 2023. Redukcia portfólia PEPP v budúcnosti bude v každom prípade prebiehať riadeným spôsobom, aby nenarúšala primerané nastavenie menovej politiky.

Čistý nákup v rámci programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP) bude pokračovať tempom 20 mld. € za mesiac. Naďalej očakávame, že mesačný čistý nákup aktív v rámci programu APP bude prebiehať dovtedy, kým to bude potrebné na posilnenie akomodačného vplyvu našich menovopolitických sadzieb, a že sa skončí krátko predtým, ako začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB.

Zároveň máme v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

A napokon, aj naďalej budeme poskytovať dostatok likvidity prostredníctvom našich refinančných operácií. Predovšetkým v rámci poslednej operácie tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operation – TLTRO III) bola zaznamenaná veľmi vysoká miera čerpania prostriedkov. Prostriedky získané v rámci operácií TLTRO III zohrávajú zásadnú úlohu pri podpore poskytovania bankových úverov podnikom a domácnostiam.

Tieto opatrenia pomáhajú zachovávať priaznivé podmienky financovania pre všetky sektory ekonomiky v záujme podpory hospodárskej aktivity a ochrany strednodobej cenovej stability. Budeme tiež naďalej sledovať vývoj výmenného kurzu a jeho potenciálne účinky na strednodobý inflačný výhľad. Sme pripravení podľa potreby upraviť všetky svoje nástroje, aby sme zabezpečili trvalý vývoj inflácie smerom k nášmu inflačnému cieľu, a to v súlade s naším záväzkom týkajúcim sa jeho symetrie.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri svojom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Reálny HDP eurozóny v poslednom štvrťroku 2020 klesol o 0,7 % na úroveň o 4,9 % nižšiu ako pred vypuknutím pandémie pred rokom. Najnovšie hospodárske údaje, výsledky prieskumov a vysokofrekvenčné ukazovatele poukazujú na pravdepodobný opätovný pokles hospodárskej aktivity v prvom štvrťroku tohto roka a následné obnovenie rastu v druhom štvrťroku.

Z výsledkov podnikových prieskumov vyplýva pokračovanie oživenia vo výrobnom sektore podporované stabilným svetovým dopytom. Obmedzenia mobility a sociálnych kontaktov zároveň naďalej brzdia aktivitu v sektore služieb, hoci v tejto oblasti vidieť známky zastavenia poklesu. Rozpočtové opatrenia naďalej podporujú domácnosti a podniky, no v správaní spotrebiteľov sa vzhľadom na pandémiu a jej následky na zamestnanosť a príjmy stále prejavuje opatrnosť. Napriek zhoršenému stavu podnikových súvah a zvýšenej neistote v spojitosti s výhľadom hospodárskeho vývoja podnikové investície vykazujú odolnosť.

Čo sa týka budúceho vývoja, napredovanie očkovacích kampaní, ktoré by malo umožniť postupné uvoľňovanie opatrení proti šíreniu nákazy, by malo byť základom rozhodného oživenia hospodárskej aktivity počas roka 2021. V strednodobom horizonte by malo k oživeniu hospodárstva eurozóny prispievať oživenie domáceho a svetového dopytu podporované priaznivými podmienkami financovania a rozpočtovými stimulmi.

Celkovo sú síce riziká spojené s výhľadom hospodárskeho rastu v eurozóne v krátkodobom horizonte naďalej na strane pomalšieho rastu, no strednodobé riziká sú naďalej vyváženejšie. Lepšie vyhliadky svetového dopytu – vďaka rozsiahlej rozpočtovej stimulácii – a napredovanie očkovacích kampaní sú na jednej strane povzbudivé. Na druhej strane, pokračovanie pandémie vrátane šírenia mutácií vírusu a ich následky na hospodárske a finančné podmienky naďalej predstavujú zdroj rizík pomalšieho rastu.

Ročná inflácia v eurozóne sa zvýšila z 0,9 % vo februári na 1,3 % v marci 2021 v dôsledku výrazného zvýšenia inflácie cien energií, ktoré bolo odrazom značného kladného bázického efektu a medzimesačného rastu. Tento nárast prevážil pokles inflácie cien potravín a inflácie HICP bez energií a potravín. Celková inflácia sa bude v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne ďalej zvyšovať, no počas roka sa očakáva určitá volatilita v dôsledku meniacej sa dynamiky idiosynkratických a dočasných faktorov. Možno očakávať, že vplyv týchto faktorov na ročnú mieru inflácie začiatkom budúceho roka pominie. Základné cenové tlaky sa majú tento rok vzhľadom na krátkodobé obmedzenia ponuky a oživenie domáceho dopytu mierne zvýšiť, hoci sú aj naďalej celkovo tlmené, čiastočne v dôsledku slabých mzdových tlakov, v prostredí nevyužitých kapacít, a zhodnocovania výmenného kurzu eura. Po odznení následkov pandémie má klesanie vysokej miery nevyužitých kapacít, podporované akomodačnou rozpočtovou a menovou politikou, prispieť k postupnému nárastu inflácie v strednodobom horizonte. Ukazovatele odvodené z výsledkov prieskumov i trhové ukazovatele dlhodobejších inflačných očakávaní zostávajú na nízkej úrovni, aj keď trhové ukazovatele naďalej postupne rastú.

Pokiaľ ide o menovú analýzu, ročná miera rastu menového agregátu M3 vo februári 2021 dosiahla 12,3 % (12,5 % v januári). K výraznému rastu peňažnej zásoby naďalej prispievali prebiehajúce nákupy aktív uskutočňované Eurosystémom ako najväčší zdroj tvorby peňazí. V prostredí naďalej zvýšeného záujmu o likviditu v sektore držby peňazí a nízkych oportunitných nákladov držby najlikvidnejších foriem peňazí k rastu peňažnej zásoby naďalej najviac prispieva menový agregát M1.

Poskytovanie úverov súkromnému sektoru zostalo naďalej celkovo nezmenené. Mesačné tempo rastu úverov nefinančným korporáciám sa vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu mierne zrýchlilo, čo sa odrazilo aj v mierne vyššej ročnej miere rastu: 7,1 % v porovnaní so 6,9 % v januári. Mesačný tok úverov domácnostiam bol naďalej stabilný: ročná miera rastu úverov domácnostiam zostala vo februári nezmenená na úrovni 3,0 %. Z najnovšieho prieskumu bankových úverov v eurozóne za prvý štvrťrok 2021 vyplýva mierne sprísnenie úverových štandardov v prípade podnikových úverov, ktorému predchádzalo výraznejšie sprísnenie v predchádzajúcich dvoch štvrťrokoch. Hlavnou príčinou sprísnenia bol opäť nárast vnímaného rizika zo strany bánk, hoci jeho vplyv bol menej výrazný ako v predchádzajúcich dvoch prieskumoch. Banky zapojené do prieskumu tiež uvádzali opätovný pokles dopytu po podnikových úveroch, najmä v dôsledku naďalej klesajúceho dopytu po financovaní fixných investícií. V prípade úverov domácnostiam z výsledkov prieskumu vyplýva nižší dopyt po úveroch na kúpu nehnuteľností na bývanie napriek miernemu uvoľneniu úverových štandardov týchto úverov vďaka konkurencii medzi veriteľmi.

Celkovo naše opatrenia menovej politiky spolu s opatreniami, ktoré prijali vlády jednotlivých krajín a ďalšie európske inštitúcie, zostávajú nevyhnutné na podporu podmienok poskytovania bankových úverov a prístupu k financovaniu, predovšetkým pre subjekty najviac postihnuté pandémiou.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo, že podpora hospodárskej aktivity a jednoznačný vývoj inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte si vyžaduje výraznú mieru menovej akomodácie.

Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, ambiciózna a koordinovaná rozpočtová politika má naďalej zásadný význam, pretože predčasné ukončenie rozpočtovej podpory by predstavovalo riziko oddialenia oživenia a znásobenia dlhodobejších hospodárskych následkov. Jednotlivé krajiny by tak mali prostredníctvom rozpočtovej politiky pokračovať v poskytovaní zásadnej a včasnej podpory podnikom a domácnostiam najviac vystaveným prebiehajúcej pandémii a súvisiacim opatreniam proti šíreniu nákazy. Rozpočtové opatrenia prijaté v reakcii na núdzovú pandemickú situáciu by zároveň mali zostať v čo najväčšej miere cielené a dočasné v záujme účinného potláčania rizík a podpory rýchleho oživenia hospodárstva eurozóny. Tri ochranné programy na podporu pracujúcich, podnikov a vlád, ktoré schválila Európska rada, predstavujú dôležitú finančnú pomoc.

Rada guvernérov opätovne zdôrazňuje zásadnú úlohu balíka opatrení Next Generation EU a naliehavosť jeho bezodkladnej realizácie. Vyzýva členské štáty, aby urýchlili proces ratifikácie rozhodnutia o vlastných zdrojoch, dokončili svoje plány podpory obnovy a odolnosti a prostriedky použili na produktívne verejné výdavky, sprevádzané štrukturálnymi opatreniami zameranými na zvyšovanie produktivity. Program Next Generation EU by tak mohol prispieť k rýchlejšiemu, výraznejšiemu a jednotnejšiemu oživeniu a zároveň by sa zvýšila hospodárska odolnosť a rastový potenciál ekonomík členských štátov, čo by podporilo účinnosť menovej politiky v eurozóne. Takéto štrukturálne opatrenia sú obzvlášť dôležité pre zlepšenie hospodárskych štruktúr a inštitúcií a zrýchlenie prechodu na ekologické a digitálne hospodárstvo.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá