Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Luis de Guindos, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Φρανκφούρτη, 25 Ιουλίου 2019

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Dombrovskis.

Με βάση την οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργούμε τακτικά, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ αμετάβλητα. Αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2020 και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα που συμβαδίζουν με την επιδίωξή μας μεσοπρόθεσμα.

Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να επανεπενδύουμε, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για μια ιδιαίτερα διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής για παρατεταμένη χρονική περίοδο, καθώς οι ρυθμοί πληθωρισμού, τόσο οι καταγραφόμενοι όσο και οι προβλεπόμενοι, βρίσκονται επίμονα κάτω από τα επίπεδα που συμβαδίζουν με την επιδίωξή του. Συνεπώς, αν οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό συνεχίσουν να υπολείπονται της επιδίωξής του, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να ενεργήσει σύμφωνα με τη δέσμευσή του για συμμετρία όσον αφορά την επιδίωξη για τον πληθωρισμό. Ως εκ τούτου, είναι έτοιμο να προσαρμόσει καταλλήλως όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή του κατά τρόπο διαρκή.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναθέσαμε στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωσυστήματος το καθήκον να εξετάσουν επιλογές, που συμπεριλαμβάνουν τρόπους ενίσχυσης της παροχής ενδείξεων για τη μελλοντική κατεύθυνση των βασικών επιτοκίων, μέτρα μετριασμού, όπως ο σχεδιασμός συστήματος βαθμίδων για τον εκτοκισμό των αποθεματικών, και επιλογές όσον αφορά το μέγεθος και τη σύνθεση πιθανών νέων καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού.

Εισερχόμενες πληροφορίες μετά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις αρχές Ιουνίου δείχνουν ότι, ενώ η περαιτέρω άνοδος της απασχόλησης και η αύξηση των μισθών εξακολουθούν να στηρίζουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας, η επιβραδυνόμενη δυναμική της παγκόσμιας ανάπτυξης και η υποτονικότητα του διεθνούς εμπορίου εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά τις προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ. Επιπλέον, η παρατεταμένη αβεβαιότητα, που σχετίζεται με γεωπολιτικούς παράγοντες, με την αυξανόμενη απειλή του προστατευτισμού και με ευπάθειες σε αναδυόμενες αγορές, επηρεάζει το οικονομικό κλίμα, ιδίως στον τομέα της μεταποίησης. Σε αυτό το περιβάλλον, οι πληθωριστικές πιέσεις παρέμειναν υποτονικές και οι δείκτες των προσδοκιών για τον πληθωρισμό υποχώρησαν. Επομένως, η σημαντική στήριξη από τη νομισματική πολιτική εξακολουθεί να είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες θα παραμείνουν πολύ ευνοϊκές, στηρίζοντας τη μεγέθυνση στη ζώνη του ευρώ, τη συνεχιζόμενη συσσώρευση εγχώριων πιέσεων στις τιμές και, επομένως, τις εξελίξεις στον μετρούμενο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω την αξιολόγησή μας με περισσότερες λεπτομέρειες, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Έπειτα από άνοδο 0,2% το δ΄ τρίμηνο του 2018, το πραγματικό ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,4%, σε τριμηνιαία βάση, το α΄ τρίμηνο του 2019. Τα εισερχόμενα οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες ερευνών εξακολουθούν να δείχνουν κάπως βραδύτερη ανάπτυξη το β΄ και το γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Αυτό κυρίως αντανακλά τη συνεχιζόμενη υποτονικότητα του διεθνούς εμπορίου σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης παγκόσμιας αβεβαιότητας, που επηρεάζει ιδίως τον τομέα της μεταποίησης στη ζώνη του ευρώ. Ταυτόχρονα, τα επίπεδα δραστηριότητας στον τομέα των υπηρεσιών και στον κατασκευαστικό τομέα είναι ανθεκτικά και η αγορά εργασίας εξακολουθεί να βελτιώνεται. Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, η μεγέθυνση στη ζώνη του ευρώ θα συνεχίσει να στηρίζεται από τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, την περαιτέρω άνοδο της απασχόλησης και την αύξηση των μισθών, την ελαφρώς επεκτατική κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ και τη συνεχιζόμενη – αν και κάπως βραδύτερη – ενίσχυση της παγκόσμιας δραστηριότητας.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για την ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ παραμένουν καθοδικοί, αντανακλώντας την παρατεταμένη αβεβαιότητα που σχετίζεται με γεωπολιτικούς παράγοντες, με την αυξανόμενη απειλή του προστατευτισμού και με ευπάθειες σε αναδυόμενες αγορές.

Ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε σε 1,3% τον Ιούνιο του 2019, από 1,2 % τον Μάιο, καθώς ο υψηλότερος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) χωρίς τα είδη διατροφής και την ενέργεια υπεραντισταθμίζει τον χαμηλότερο πληθωρισμό των τιμών της ενέργειας. Με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, ο μετρούμενος πληθωρισμός είναι πιθανόν να μειωθεί τους επόμενους μήνες και να αυξηθεί ξανά προς το τέλος του έτους. Πέρα από την πρόσφατη μεταβλητότητα λόγω πρόσκαιρων παραγόντων, οι μετρήσεις του υποκείμενου πληθωρισμού παραμένουν σε γενικές γραμμές υποτονικές. Οι δείκτες των προσδοκιών για τον πληθωρισμό υποχώρησαν. Ενώ οι πιέσεις στο κόστος εργασίας ενισχύθηκαν και διευρύνθηκαν υπό συνθήκες υψηλού βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και αυξανόμενης στενότητας στις αγορές εργασίας, η μετακύλιση των πιέσεων του κόστους στον πληθωρισμό χρειάζεται περισσότερο χρόνο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως. Μεσοπρόθεσμα, ο υποκείμενος πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί, υποβοηθούμενος από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, τη συνεχιζόμενη οικονομική μεγέθυνση και την εντονότερη άνοδο των μισθών.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, ο ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια (M3) διαμορφώθηκε σε 4,5% τον Ιούνιο του 2019, έναντι 4,8% τον Μάιο. Οι αμείωτοι ρυθμοί αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια αντανακλούν τη συνεχιζόμενη δημιουργία τραπεζικών πιστώσεων για τον ιδιωτικό τομέα και το χαμηλό κόστος ευκαιρίας που έχει η διακράτηση μέσων που εμπίπτουν στο Μ3. Το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 εξακολουθεί να είναι ο βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια από την πλευρά των συνιστωσών της.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητος σε 3,8% τον Ιούνιο του 2019. Παρά κάποια επιβράδυνση από τα ανώτατα επίπεδα που καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο του 2018, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις εξακολουθεί να είναι ισχυρός. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμεινε επίσης αμετάβλητος σε 3,3% τον Ιούνιο, συνεχίζοντας τη σταδιακή βελτίωσή του. Συνολικά, ο ρυθμός αύξησης των δανείων εξακολουθεί να ωφελείται από τα ιστορικώς χαμηλά τραπεζικά επιτόκια χορηγήσεων. Σύμφωνα με την έρευνα για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του ευρώ για το β΄ τρίμηνο του 2019, ο ρυθμός αύξησης των δανείων συνεχίζει να στηρίζεται από την αύξηση της ζήτησης σε όλες τις κατηγορίες δανείων. Ταυτόχρονα, τα πιστοδοτικά κριτήρια για δάνεια προς επιχειρήσεις έγιναν αυστηρότερα το β΄ τρίμηνο εν μέσω ανησυχιών για τις οικονομικές προοπτικές, ενώ παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα για δάνεια για την αγορά κατοικίας.

Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, συμπεριλαμβανομένης της προσεχούς νέας σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ), θα συμβάλουν στη διαφύλαξη των ευνοϊκών όρων τραπεζικών χορηγήσεων και θα συνεχίσουν να στηρίζουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίος ένας διευκολυντικός, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής για τη συνέχιση της διαρκούς σύγκλισης του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η αποφασιστικότερη συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής για την αύξηση του πιο μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού και τη μείωση των ευπαθειών. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της ζώνης του ευρώ προκειμένου να τονωθεί η παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της ζώνης του ευρώ, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να αυξηθεί η ανθεκτικότητα. Οι συστάσεις που απευθύνονται στις επιμέρους χώρες για το 2019 θα πρέπει να λειτουργήσουν ως το αντίστοιχο σημείο αναφοράς. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, η ελαφρώς επεκτατική κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ παρέχει στήριξη στην οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, οι χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες ανασύστασης των δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας. Όλες οι χώρες θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν μια σύνθεση των δημόσιων οικονομικών η οποία να είναι περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη. Αντιστοίχως, η διαφανής και συνεπής εφαρμογή του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσιονομική και οικονομική διακυβέρνηση διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Η βελτίωση της λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο επικροτεί τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και ζητεί να ληφθούν περαιτέρω ειδικά και αποφασιστικά μέτρα για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου