Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • DECLARAȚIE INTRODUCTIVĂ

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Mario Draghi, președintele BCE,
Luis de Guindos, vicepreședintele BCE,
Frankfurt pe Main, 25 iulie 2019

Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă urez, împreună cu vicepreședintele, bun venit la conferința noastră de presă. Vă vom prezenta acum concluziile ședinței de astăzi a Consiliului guvernatorilor, la care a participat și vicepreședintele Comisiei, dl Dombrovskis.

Pe baza analizelor economice și monetare periodice, am decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Anticipăm menținerea acestora la nivelurile actuale sau la niveluri inferioare cel puțin până în prima jumătate a anului 2020 și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru a asigura convergența în continuare susținută a ratelor inflației către obiectivul nostru pe termen mediu.

Intenționăm să continuăm reinvestirea, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active pe o perioadă extinsă după data la care vom începe să majorăm ratele dobânzilor reprezentative ale BCE și, în orice caz, atât timp cât va fi necesar pentru menținerea unor condiții favorabile de lichiditate și a unui grad amplu de acomodare monetară.

Consiliul guvernatorilor a subliniat, de asemenea, necesitatea unei orientări deosebit de acomodative a politicii monetare pe o perioadă prelungită, în măsura în care ratele inflației, atât cele înregistrate, cât și cele proiectate, s-au situat în mod persistent sub nivelurile care sunt în concordanță cu obiectivul său. În consecință, dacă perspectivele inflației pe termen mediu rămân inferioare obiectivului nostru, Consiliul guvernatorilor este decis să acționeze, în concordanță cu angajamentul său în favoarea simetriei în cadrul obiectivului privind inflația. Prin urmare, este pregătit să își ajusteze toate instrumentele, după caz, pentru a asigura că inflația evoluează într-un mod susținut în direcția obiectivului său.

În acest context, am încredințat comitetelor relevante ale Eurosistemului sarcina examinării opțiunilor, inclusiv a modalităților de consolidare a semnalelor noastre privind orientarea viitoare a ratelor dobânzilor reprezentative (forward guidance), a măsurilor de atenuare, cum ar fi conceperea unui sistem pe niveluri pentru remunerarea rezervelor, și a opțiunilor referitoare la dimensiunea și structura unor posibile noi achiziții nete de active.

Informațiile care au devenit disponibile ulterior ședinței Consiliului guvernatorilor de la începutul lunii iunie relevă că, deși creșterea în continuare a ocupării forței de muncă și majorările salariale continuă să sprijine reziliența economiei, temperarea creșterii economice globale și nivelul scăzut al schimburilor comerciale internaționale afectează încă perspectivele zonei euro. De asemenea, prezența pe o perioadă prelungită a incertitudinilor legate de factori geopolitici, a amenințării tot mai pregnante a protecționismului și a vulnerabilităților pe piețele emergente deteriorează sentimentul economic, îndeosebi în sectorul prelucrător. În acest context, presiunile inflaționiste se mențin modeste, iar indicatorii anticipațiilor privind inflația au consemnat reduceri. Prin urmare, este în continuare necesar un stimul monetar semnificativ pentru a asigura menținerea unor condiții financiare foarte favorabile și sprijinirea expansiunii zonei euro, acumularea în continuare de presiuni din surse interne asupra prețurilor și, implicit, evoluția inflației totale pe termen mediu.

Permiteți-mi acum să explic mai detaliat evaluarea noastră, începând cu analiza economică. După creșterea de 0,2% din trimestrul IV 2018, PIB real în zona euro a consemnat, în trimestrul I 2019, un avans de 0,4% față de intervalul precedent. Datele economice noi și rezultatele sondajelor continuă să indice un ritm de creștere relativ mai lent în trimestrele II și III 2019. Această evoluție reflectă cu precădere dinamica actuală modestă a schimburilor comerciale internaționale într-un context caracterizat de prelungirea incertitudinilor pe plan mondial, care afectează, în special, sectorul prelucrător al zonei euro. În același timp, nivelurile activității economice în sectorul serviciilor și în cel al construcțiilor manifestă reziliență, iar condițiile pe piața forței de muncă continuă să se amelioreze. Privind în perspectivă, expansiunea economică în zona euro va continua să fie sprijinită de condițiile favorabile de finanțare, de creșterea în continuare a ocupării forței de muncă și de majorările salariale, de orientarea ușor expansionistă a politicii fiscale în zona euro, precum și de avansul actual – deși într-un ritm ușor mai lent – al activității economice globale.

Balanța riscurilor la adresa perspectivelor creșterii economice pentru zona euro este încă înclinată în sensul unui nivel mai redus al acesteia, reflectând prezența pe o perioadă prelungită a incertitudinilor legate de factori geopolitici, a amenințării tot mai pregnante a protecționismului și a vulnerabilităților pe piețele emergente.

Rata anuală a inflației IAPC în zona euro a crescut la 1,3% în luna iunie 2019, față de 1,2% în mai, în condițiile în care inflația IAPC exclusiv alimente și produse energetice a anulat complet dinamica mai scăzută a prețurilor produselor energetice. Pe baza cotațiilor futures actuale ale petrolului, este probabilă reducerea inflației totale pe parcursul lunilor viitoare, urmată de reintensificarea acesteia către finele anului. Dincolo de volatilitatea recentă datorată unor factori temporari, măsurile inflației de bază rămân, în general, la valori modeste. Indicatorii anticipațiilor privind inflația au consemnat reduceri. Deși presiunile generate de costurile cu forța de muncă s-au intensificat și s-au extins, pe fondul nivelurilor ridicate ale gradului de utilizare a capacităților de producție și al înăspririi condițiilor pe piețele forței de muncă, transmisia presiunilor din partea costurilor asupra inflației durează mai mult decât s-a anticipat anterior. Pe termen mediu, se preconizează ca inflația de bază să crească, susținută de măsurile noastre de politică monetară, de expansiunea economică în curs și de dinamizarea câștigurilor salariale.

În ceea ce privește analiza monetară, expansiunea masei monetare (M3) s-a situat la 4,5% în iunie 2019, față de 4,8% în mai. Ritmurile susținute de creștere a masei monetare reflectă activitatea actuală de creditare bancară a sectorului privat și costurile de oportunitate scăzute ale deținerilor de active M3. Agregatul monetar în sens restrâns M1 continuă să fie principalul determinant al dinamicii masei monetare în sens larg la nivelul componentelor acesteia.

Ritmul anual de creștere a creditelor acordate societăților nefinanciare s-a menținut nemodificat la 3,8% în luna iunie 2019. În pofida unei relative moderări față de nivelul maxim înregistrat în septembrie 2018, acest ritm de creștere continuă să fie robust. Dinamica anuală a creditelor acordate populației s−a menținut, de asemenea, nemodificată la 3,3% în luna iunie, continuând să se amelioreze treptat. În ansamblu, dinamica împrumuturilor este încă favorizată de nivelurile minime istorice ale ratelor dobânzilor la creditele bancare. Sondajul privind creditul bancar în zona euro din trimestrul II 2019 indică faptul că dinamica împrumuturilor a continuat să fie susținută de creșterea cererii la nivelul tuturor categoriilor de credite. În același timp, standardele de creditare pentru împrumuturile acordate întreprinderilor au cunoscut o înăsprire în trimestrul II 2019, pe fondul preocupărilor referitoare la perspectivele economice, deși s-au menținut, în linii mari, nemodificate în cazul împrumuturilor acordate pentru achiziția de locuințe.

Măsurile noastre de politică monetară, inclusiv viitoarea nouă serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III), vor contribui la păstrarea unor condiții favorabile de creditare bancară și vor continua să sprijine accesul la finanțare, îndeosebi al întreprinderilor mici și mijlocii.

În concluzie, coroborarea rezultatului analizei economice cu semnalele evidențiate de analiza monetară a confirmat că este încă necesar un grad amplu de acomodare monetară pentru convergența în continuare susținută a ratelor inflației către niveluri inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.

Pentru a valorifica la maximum avantajele oferite de măsurile de politică monetară, este necesară o contribuție mai substanțială din partea politicilor din alte domenii la sporirea potențialului de creștere pe termen mai lung și la restrângerea vulnerabilităților. Implementarea reformelor structurale în țările din zona euro trebuie accelerată în mod considerabil în vederea stimulării productivității și a potențialului de creștere în zona euro, reducerii șomajului structural și sporirii rezilienței. Recomandările specifice fiecărei țări pentru anul 2019 ar trebui să constituie etalonul relevant în acest sens. Cu privire la politicile fiscale, orientarea ușor expansionistă a politicii fiscale în zona euro reprezintă un factor de susținere a activității economice. Totodată, țările în care datoria publică se situează la niveluri ridicate trebuie să continue refacerea amortizoarelor fiscale. Toate țările ar trebui să își consolideze eforturile pentru a asigura o structură a finanțelor publice mai favorabilă creșterii economice. În mod similar, implementarea transparentă și consecventă a cadrului de guvernanță fiscală și economică al Uniunii Europene, atât de-a lungul timpului, cât și la nivelul tuturor țărilor, continuă să fie esențială pentru susținerea rezilienței economiei zonei euro. Îmbunătățirea funcționării Uniunii Economice și Monetare rămâne o prioritate. Consiliul guvernatorilor consideră binevenite activitățile în curs și îndeamnă la adoptarea unor măsuri specifice și decisive suplimentare pentru finalizarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital.

Vă stăm acum la dispoziție pentru întrebări.

Pentru formularea exactă convenită în cadrul Consiliului guvernatorilor, a se vedea versiunea în limba engleză.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media