Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC
Luis de Guindos, wiceprezes EBC
Frankfurt nad Menem, 25 lipca 2019

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów, na którym obecny był także wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Na podstawie regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Oczekujemy, że stopy te pozostaną na obecnym lub niższym poziomie przynajmniej do pierwszego półrocza 2020, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do docelowego poziomu w średnim okresie.

Zamierzamy w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zaczniemy podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Rada Prezesów podkreśliła także potrzebę utrzymania przez dłuższy czas bardzo łagodnego nastawienia polityki pieniężnej, jako że stopy inflacji – zarówno odnotowane, jak i prognozowane – są niezmiennie poniżej wartości spójnych z poziomem docelowym. W związku z tym, jeśli średniookresowe perspektywy inflacji nadal nie będą zgodne z celem, Rada jest zdecydowana podjąć działania, zgodnie ze swoim dążeniem do symetrii celu inflacyjnego. Jest zatem gotowa odpowiednio dostosować wszystkie narzędzia, jakimi dysponuje, aby sprawić, że inflacja będzie stabilnie zmierzać do docelowego poziomu.

W tej sytuacji powierzyliśmy odpowiednim komitetom Eurosystemu zbadanie różnych rozwiązań, w tym: sposobów wzmocnienia zapowiedzi forward guidance dotyczącej głównych stóp procentowych, możliwych środków łagodzących, np. opracowania kilkupoziomowego systemu oprocentowania rezerw, oraz wariantów skali i struktury potencjalnego nowego skupu aktywów netto.

Informacje uzyskane od ostatniego posiedzenia Rady z początku czerwca wskazują, że chociaż dalszy przyrost zatrudnienia i rosnące płace nadal podtrzymują odporność gospodarki, to malejąca dynamika światowego wzrostu gospodarczego i słabość handlu międzynarodowego wciąż wywierają niekorzystny wpływ na perspektywy strefy euro. Ponadto przedłużający się stan niepewności, związany z czynnikami geopolitycznymi, rosnącą groźbą protekcjonizmu i podatnością gospodarek wschodzących na zagrożenia, odbija się na nastrojach w gospodarce, zwłaszcza w sektorze przetwórstwa przemysłowego. W tych warunkach presja inflacyjna pozostaje słaba, a wskaźniki oczekiwań inflacyjnych się obniżyły. Dlatego w dalszym ciągu potrzeba bodźców monetarnych o znacznej skali, aby utrzymać bardzo korzystne warunki finansowania, które będą sprzyjać wzrostowi gospodarczemu strefy euro i dalszemu narastaniu wewnętrznej presji cenowej, a tym samym – kształtowaniu się inflacji ogółem w średnim okresie.

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. Realny PKB strefy euro, po wzroście o 0,2% w czwartym kwartale 2018, w pierwszym kwartale 2019 zwiększył się w ujęciu kwartalnym o 0,4%. Napływające dane gospodarcze i informacje z badań ankietowych w dalszym ciągu wskazują, że w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku wzrost będzie nieco wolniejszy. Wiąże się to przede wszystkim z obecną słabością handlu międzynarodowego przy panującej od dłuższego czasu na świecie niepewności, która w strefie euro odbija się przede wszystkim na sektorze przetwórstwa przemysłowego. Jednocześnie aktywność w sektorach usług i budownictwa pozostaje odporna, a sytuacja na rynku pracy w dalszym ciągu się poprawia. Jeśli chodzi o dalsze perspektywy, ożywienie gospodarcze w strefie euro będzie nadal pobudzane przez korzystne warunki finansowania, dalszy wzrost zatrudnienia i płac, łagodnie ekspansywne nastawienie polityki fiskalnej w strefie euro oraz utrzymujący się – choć nieco wolniejszy– wzrost gospodarczy na świecie.

W bilansie czynników ryzyka dla perspektyw wzrostu strefy euro nadal przeważają czynniki spowalniające, co wynika z długotrwałego utrzymywania się niepewności związanej z sytuacją geopolityczną, groźbą protekcjonizmu i podatnością gospodarek wschodzących na zagrożenia.

W czerwcu 2019 roczna inflacja HICP w strefie euro wzrosła do 1,3%, z 1,2% w maju, ponieważ wyższa inflacja HICP z wyłączeniem cen żywności i energii z nadwyżką zrównoważyła niższą inflację cen energii. Na podstawie aktualnych cen terminowych ropy przewiduje się, że inflacja ogółem w najbliższych miesiącach się obniży, po czym pod koniec roku z powrotem wzrośnie. Gdy pominie się obserwowaną ostatnio zmienność wynikającą z czynników przejściowych, miary inflacji bazowej pozostają ogólnie niskie. Wskaźniki oczekiwań inflacyjnych się obniżyły. Choć wobec wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych i zacieśniania się rynków pracy wzrosły skala i zasięg presji na koszty pracy, to przekładanie się presji cenowej na inflację trwa dłużej, niż wcześniej zakładano. W średnim okresie inflacja bazowa powinna rosnąć pod wpływem zastosowanych przez nas środków polityki pieniężnej, postępującego ożywienia gospodarczego i mocniejszej dynamiki płac.

W obszarze analizy monetarnej dynamika szerokiego pieniądza (agregatu M3) w czerwcu 2019 wyniosła 4,5%, wobec 4,8% w maju. Jej stabilność odzwierciedla ciągłą kreację kredytów bankowych dla sektora prywatnego i niski koszt alternatywny utrzymywania szerokiego pieniądza. Jeśli chodzi o składowe szerokiego pieniądza, głównym czynnikiem wzrostu jego podaży wciąż jest wąski agregat M1.

Roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych w czerwcu 2019 nie zmieniła się i wyniosła 3,8%. Pomimo pewnego spowolnienia w stosunku do maksimum z września 2018 dynamika ta pozostaje mocna. Roczne tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych w czerwcu także pozostało bez zmian na poziomie 3,3%, co świadczy o kontynuacji stopniowej poprawy. W ujęciu ogólnym akcję kredytową wciąż napędza najniższy notowany poziom bankowych stóp procentowych. Z badania ankietowego akcji kredytowej banków ze strefy euro za drugi kwartał 2019 wynika, że jej dynamikę nadal podtrzymywał rosnący popyt na wszystkie kategorie kredytów. Jednocześnie standardy kredytowe dla przedsiębiorstw w drugim kwartale uległy zacieśnieniu wobec obaw dotyczących perspektyw gospodarczych, natomiast standardy w zakresie kredytów mieszkaniowych zasadniczo się nie zmieniły.

Zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej, w tym zbliżająca się nowa seria ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III), pomogą w utrzymaniu korzystnych warunków udzielania kredytów bankowych i będą w dalszym ciągu ułatwiać dostęp do finansowania, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że zapewnienie dalszego stabilnego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie nadal wymaga zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowanych przez nas środków wymaga bardziej zdecydowanego wkładu innych obszarów polityki w podnoszenie długoterminowego potencjału wzrostowego i zmniejszanie podatności na zagrożenia. W celu znacznego pobudzenia wydajności i potencjału wzrostowego, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz poprawy odporności gospodarki strefy euro trzeba znacznie przyspieszyć realizację reform strukturalnych w krajach tej strefy. Punktem odniesienia mogą tu być zalecenia dotyczące poszczególnych krajów na 2019. Jeśli chodzi o politykę fiskalną w strefie euro, jej łagodnie ekspansywne nastawienie wspiera aktywność gospodarczą. Jednocześnie kraje, które mają wysoki dług publiczny, powinny w dalszym ciągu odbudowywać bufory fiskalne. Wszystkie kraje powinny też intensywniej dążyć do uzyskania struktury finansów publicznych bardziej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu. Podobnie koniecznym warunkiem wzmocnienia odporności gospodarki strefy euro pozostaje przejrzyste i konsekwentne wdrażanie unijnych ram zarządzania fiskalnego i gospodarczego – przez cały czas i we wszystkich krajach. Sprawą priorytetową jest też nadal poprawa funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Rada Prezesów z zadowoleniem obserwuje trwające prace i wzywa do dalszych konkretnych i zdecydowanych działań na rzecz ukończenia budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dosłowny tekst przyjęty przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami