Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Mario Draghi, prezident ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 10. apríla 2019

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte nám oboznámiť vás so závermi dnešného zasadania Rady guvernérov.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme sa rozhodli ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Naďalej očakávame, že na súčasnej úrovni zostanú minimálne do konca roka 2019, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na pokračovanie trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2,0 % v strednodobom horizonte.

Máme v úmysle pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív ešte po dlhšiu dobu od chvíle, keď začneme zvyšovať kľúčové úrokové sadzby ECB, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Rada guvernérov je pripravená podľa potreby upraviť všetky svoje nástroje, aby zabezpečila pokračovanie trvalého vývoja inflácie smerom k svojmu inflačnému cieľu.

Podrobné podmienky novej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO) budú oznámené na jednom z našich nasledujúcich zasadaní. Pri určovaní sadzieb nových operácií TLTRO-III sa bude predovšetkým zohľadňovať dôkladné hodnotenie bankového transmisného kanála menovej politiky, ako aj ďalší vývoj hospodárskeho výhľadu. V rámci svojho pravidelného hodnotenia budeme tiež posudzovať, či si udržiavanie priaznivého vplyvu záporných úrokových sadzieb na ekonomiku nevyžaduje zmierňovanie ich prípadných vedľajších účinkov na sprostredkovateľskú funkciu bánk.

Aktuálne informácie získané od posledného zasadania Rady guvernérov, ktoré sa uskutočnilo začiatkom marca, potvrdzujú pokračovanie pomalšej dynamiky rastu aj v tomto roku. Napriek známkam ústupu niektorých idiosynkratických domácich faktorov tlmiacich hospodársky rast je vývoj hospodárskeho rastu eurozóny i naďalej pod vplyvom nepriaznivých globálnych faktorov. Pretrvávanie neistôt súvisiacich s geopolitickými faktormi, hrozbou protekcionizmu a zraniteľnosťou rozvíjajúcich sa trhových ekonomík zanecháva stopy na hospodárskej nálade. Odolnosť hospodárstva eurozóny a postupný rast inflačných tlakov zároveň podporuje ďalšie zvyšovanie zamestnanosti a miezd. Na zachovanie priaznivých podmienok financovania a podporu hospodárskej expanzie, a tým aj pokračovanie trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte, je však naďalej potrebná výrazná miera menovej akomodácie. Zabezpečujeme značnú menovopolitickú stimuláciu, a to prostredníctvom našej signalizácie budúceho nastavenia kľúčových úrokových sadzieb ECB, podporenej reinvestovaním rozsiahleho objemu nadobudnutých aktív a novou sériou operácií TLTRO.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri svojom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Reálny HDP eurozóny, ktorý v treťom štvrťroku 2018 vzrástol o 0,1 %, sa v poslednom štvrťroku 2018 medzikvartálne zvýšil o 0,2 %. Aktuálne informácie sú naďalej slabé, predovšetkým vo výrobnom sektore, a to najmä vzhľadom na spomalenie zahraničného dopytu znásobené určitými faktormi špecifickými pre jednotlivé krajiny a sektory. Vzhľadom na to, že vplyv týchto faktorov sa zdá byť o niečo dlhodobejší, očakáva sa, že pomalšie tempo rastu sa prenesie i do tohto roka. Očakáva sa, že účinok týchto nepriaznivých faktorov neskôr odznie. Expanzia eurozóny bude naďalej ťažiť z priaznivých podmienok financovania, ďalšieho nárastu zamestnanosti a zvyšovania miezd, ako aj pokračujúcej, i keď o niečo pomalšej expanzie svetovej hospodárskej aktivity.

Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho rastu eurozóny sú stále na strane pomalšieho rastu, a to v dôsledku pretrvávania neistôt súvisiacich s geopolitickými faktormi, hrozbou protekcionizmu a zraniteľnosťou rozvíjajúcich sa trhových ekonomík.

Podľa rýchleho odhadu Eurostatu dosiahla ročná miera inflácie HICP eurozóny v marci 2019 úroveň 1,4 % (po 1,5 % vo februári), a to vzhľadom na pokles inflácie cien potravín, služieb a neenergetických priemyselných tovarov. Na základe súčasných cien ropných futures je pravdepodobné, že celková inflácia bude v najbližších mesiacoch klesať. Ukazovatele základnej inflácie zostávajú vo všeobecnosti tlmené, no vzhľadom na vysokú mieru využitia kapacít a prehlbovanie nedostatku pracovných síl dochádza k stupňovaniu a rozširovaniu tlakov na rast mzdových nákladov. Pokiaľ ide o ďalší vývoj, v strednodobom horizonte sa očakáva rast základnej inflácie, ku ktorému budú prispievať naše menovopolitické opatrenia, pokračujúca hospodárska expanzia a zrýchľovanie mzdového rastu.

Čo sa týka menovej analýzy, miera rastu menového agregátu M3 sa vo februári 2019 zvýšila z januárových 3,8 % na 4,3 %. Odhliadnuc od určitej volatility mesačných pohybov sa na raste menového agregátu M3 aj naďalej podieľa tvorba bankových úverov, a to aj napriek nedávnemu zmierneniu úverovej dynamiky. K rastu peňažnej zásoby naďalej najväčšou mierou prispieval menový agregát M1.

Ročná miera rastu úverov nefinančným spoločnostiam vo februári 2019 stúpla z januárových 3,4 % na 3,7 %, a to najmä v dôsledku bázického efektu. Odhliadnuc od krátkodobej volatility sa ročná miera rastu úverov nefinančným spoločnostiam v posledných mesiacoch zmiernila, čo je odrazom typicky oneskorenej reakcie na spomalenie hospodárskeho rastu. Ročná miera rastu úverov domácnostiam sa vo februári nezmenila a zostala na úrovni 3,3 %. Podľa výsledkov prieskumu bankových úverov v eurozóne za prvý štvrťrok 2019 sú podmienky poskytovania bankových úverov naďalej celkovo priaznivé.

Naše menovopolitické opatrenia vrátane novej série operácií TLTRO oznámenej v marci pomôžu zachovať priaznivé podmienky poskytovania bankových úverov a budú naďalej podporovať prístup k financiám, predovšetkým pre malé a stredné podniky.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo, že pokračovanie trvalého vývoja inflácie smerom k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte si i naďalej vyžaduje výraznú mieru menovej akomodácie.

Pozitívny účinok našich menovopolitických opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu rozhodnejších krokov v ďalších politických oblastiach, zameraných na zvýšenie dlhodobejšieho rastového potenciálu a obmedzenie zdrojov rizík. V záujme zvýšenia odolnosti, zníženia štrukturálnej nezamestnanosti a zvýšenia produktivity a rastového potenciálu eurozóny je potrebné podstatne zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych reforiem v krajinách eurozóny. Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, mierne expanzívna fiškálna pozícia krajín eurozóny a pôsobenie automatických stabilizátorov podporujú hospodársku aktivitu. Krajiny s vysokou mierou zadlženosti verejnej správy však zároveň musia pokračovať v budovaní fiškálnych rezerv. Všetky krajiny by mali zintenzívňovať svoje snahy o viac prorastovú štruktúru verejných financií. Podobne aj transparentné a konzistentné uplatňovanie rámca Európskej únie pre rozpočtové a hospodárske riadenie, tak z hľadiska časovej kontinuity ako i jednotlivých krajín, má pre zvýšenie odolnosti hospodárstva eurozóny naďalej zásadný význam. Zlepšovanie fungovania hospodárskej a menovej únie zostáva prioritou. Rada guvernérov víta prebiehajúce iniciatívy a vyzýva na prijatie ďalších konkrétnych a rozhodných krokov na dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá