Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • INLEIDENDE VERKLARING

PERSCONFERENTIE

Mario Draghi, president van de ECB,
Luis de Guindos, vicepresident van de ECB,
Frankfurt am Main, 10 april 2019

Dames en heren, de vicepresident en ik heten u van harte welkom bij onze persconferentie. We zullen nu verslag doen van de vergadering van de Raad van Bestuur van vandaag.

Op basis van onze reguliere economische en monetaire analyses hebben wij besloten de basisrentetarieven van de ECB ongewijzigd te laten. Wij blijven verwachten dat deze ten minste tot en met eind 2019 op hun huidige niveau zullen blijven, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om te zorgen voor een verdergaande duurzame convergentie van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op middellange termijn.

Wij zijn voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het activa-aankoopprogramma (asset purchase programme – APP) en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop de Raad van Bestuur begint de basisrentetarieven van de ECB te verhogen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

De Raad van Bestuur staat klaar om al zijn instrumenten zo nodig aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie zich op duurzame wijze blijft ontwikkelen in de richting van de inflatiedoelstelling van de Raad van Bestuur.

Bij een van onze volgende vergaderingen wordt nadere informatie verstrekt over de exacte voorwaarden van de nieuwe reeks van gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO's). Bij het vaststellen van de tarieven voor de nieuwe TLTRO-III-transacties wordt vooral rekening gehouden met een grondige beoordeling van de transmissie van het monetair beleid via banken, evenals met verdere ontwikkelingen in de economische vooruitzichten. In het kader van onze reguliere beoordeling zullen we tevens afwegen of het handhaven van de gunstige effecten van negatieve rentetarieven voor de economie noopt tot het mitigeren van de eventuele neveneffecten daarvan op de financiële intermediatie door banken.

De informatie die sinds de afgelopen vergadering van de Raad van Bestuur van begin maart beschikbaar gekomen is, bevestigt dat de zwakkere groei in het huidige jaar doorzet. Hoewel er tekenen zijn van het wegebben van een aantal van de idiosyncratische binnenlandse factoren die de groei temperen, drukken mondiale ongunstige ontwikkelingen nog steeds de groeiontwikkeling van het eurogebied. De aanhoudende onzekerheden in verband met geopolitieke factoren, de dreiging van protectionisme en kwetsbaarheden in opkomende markten laten sporen na in het economisch sentiment. Tegelijkertijd blijven de verder toenemende werkgelegenheid en de stijgende lonen steun geven aan de veerkracht van de binnenlandse economie en geleidelijk stijgende inflatiedruk. Een ruime mate van monetaire accommodatie blijft echter noodzakelijk om de gunstige financieringscondities te waarborgen en de economische groei te ondersteunen, en er aldus voor te zorgen dat de inflatie zich duurzaam blijft ontwikkelen naar een niveau onder maar dicht bij 2% op middellange termijn. Onze forward guidance ten aanzien van de basisrentetarieven van de ECB, versterkt door de herinvesteringen van de aanzienlijke portefeuille aangekochte activa en de nieuwe reeks van TLTRO’s, verschaft een aanzienlijke monetairbeleidsstimulans.

Staat u mij nu toe onze beoordeling nader toe te lichten, te beginnen met de economische analyse. In het vierde kwartaal van 2018 steeg het reële bbp van het eurogebied met 0,2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, na een stijging van 0,1% in het derde kwartaal. De actuele gegevens zijn nog altijd zwak, vooral in de verwerkende industrie, hoofdzakelijk als gevolg van de vertraging van de externe vraag, die is versterkt door enkele land- en sectorspecifieke factoren. Aangezien de impact van deze factoren iets langer aan blijkt te houden, wordt verwacht dat de zwakkere groeidynamiek tot in het huidige jaar zal voortduren. In de toekomst zal het effect van deze ongunstige factoren naar verwachting verdwijnen. De groei van het eurogebied zal ondersteund blijven worden door gunstige financieringsomstandigheden, verder toenemende werkgelegenheid en stijgende lonen, evenals de aanhoudende – zij het iets tragere – groei van de mondiale bedrijvigheid.

De risico’s rond de vooruitzichten voor de groei van het eurogebied zijn nog steeds neerwaarts gericht, ten gevolge van de aanhoudende onzekerheden in verband met geopolitieke factoren, de dreiging van protectionisme en kwetsbaarheden in de opkomende markten.

Volgens de flashraming van Eurostat beliep de HICP-inflatie van het eurogebied op jaarbasis 1,4% in maart 2019, tegen 1,5% in februari, wat vooral een lagere inflatie van de prijzen van voedingsmiddelen, diensten en industriële goederen exclusief energie weerspiegelde. Op basis van de huidige termijnprijzen van olie zal de totale inflatie de komende maanden waarschijnlijk dalen. De maatstaven van de onderliggende inflatie blijven over het algemeen gematigd, maar de arbeidskostendruk heeft aan kracht en breedte gewonnen, tegen de achtergrond van hoge niveaus van capaciteitsbenutting en krapper wordende arbeidsmarkten. Op middellange termijn zal de onderliggende inflatie naar verwachting stijgen, onder impuls van onze monetairbeleidsmaatregelen, de aanhoudende economische expansie en stijgende loongroei.

Wat de monetaire analyse betreft, steeg de groei van het ruime monetaire aggregaat (M3) in februari 2019 naar 4,3%, tegen 3,8% in januari. Afgezien van enige volatiliteit in de maandelijkse stromen wordt de M3-groei nog steeds ondersteund door de verstrekking van bancair krediet, hoewel de jongste tijd een matiging werd opgetekend in het kredietverloop. Het eng gedefinieerde monetaire aggregaat M1 bleef de belangrijkste bijdrage leveren aan de groei van het ruime monetaire aggregaat.

Het twaalfmaands groeitempo van de leningen aan niet-financiële ondernemingen nam toe tot 3,7% in februari 2019, tegen 3,4% in januari, vooral als gevolg van een basiseffect. Afgezien van kortetermijnvolatiliteit heeft het twaalfmaands groeitempo van de leningen aan niet-financiële ondernemingen zich in de afgelopen maanden gematigd, als gevolg van de doorgaans vertraagde reactie op de vertraging van de economische groei. Tegelijkertijd bleef het groeitempo op jaarbasis van de leningen aan huishoudens met 3,3% ruwweg onveranderd in februari. Uit de enquête naar de bancaire kredietverlening in het eurogebied voor het eerste kwartaal van 2019 komt naar voren dat de bancaire kredietvoorwaarden over het geheel genomen nog steeds gunstig zijn.

Onze monetairbeleidsmaatregelen, waaronder de in maart aangekondigde nieuwe reeks van TLTRO's, zullen ertoe bijdragen dat de bancaire kredietvoorwaarden gunstig blijven en dat de toegang tot financiering ondersteund blijft worden, in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Kortom: een toetsing van de uitkomsten van de economische analyse aan de signalen uit de monetaire analyse bevestigde dat een ruime mate van monetaire accommodatie nog steeds noodzakelijk is voor de aanhoudende duurzame convergentie van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op middellange termijn.

Om ten volle de vruchten van onze monetairbeleidsmaatregelen te kunnen plukken, moet ook op andere beleidsterreinen een vastbeslotener bijdrage worden geleverd om het groeipotentieel op langere termijn te verhogen en de kwetsbaarheden te verminderen. De uitvoering van structurele hervormingen in de landen van het eurogebied dient aanzienlijk te worden opgevoerd om de schokbestendigheid te vergroten, de structurele werkloosheid te verminderen en de productiviteit en het groeipotentieel van het eurogebied te stimuleren. Wat betreft het begrotingsbeleid, ondersteunen de gematigd expansieve begrotingskoers in het eurogebied en de werking van automatische stabilisatoren de economische bedrijvigheid. Tegelijkertijd moeten de landen met een hoge overheidsschuld doorgaan met het weer opbouwen van begrotingsbuffers. Alle landen moeten hun inspanningen voor een groeivriendelijker samenstelling van de overheidsfinanciën verhogen. Tevens blijft het van cruciaal belang het begrotingskader en het kader voor economisch bestuur van de Europese Unie in de tijd en in de verschillende landen transparant en consistent ten uitvoer te leggen, teneinde de schokbestendigheid van de economie van het eurogebied te versterken. Het verbeteren van de werking van de Economische en Monetaire Unie blijft een prioriteit. De Raad van Bestuur verwelkomt de lopende werkzaamheden en roept op tot verdere specifieke en vastbesloten stappen om de bankenunie en de kapitaalmarktenunie te voltooien.

Wij staan nu tot uw beschikking voor vragen.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media