Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Mario Draghi, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Luis de Guindos, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
Ρίγα, 14 Ιουνίου 2018

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υποδιοικήτρια, κα Razmusa, για την ευγενική φιλοξενία της και να εκφράσω τη μεγάλη μας ευγνωμοσύνη στο προσωπικό της για την έξοχη οργάνωση της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης.

Από την έναρξη του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) τον Ιανουάριο του 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο διενεργεί καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος σε συνάρτηση με τον βαθμό προόδου προς μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε προσεκτική αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις πιο πρόσφατες μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, τις μετρήσεις των πιέσεων στις τιμές και τους μισθούς και τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν τις προοπτικές για τον πληθωρισμό.

Ως αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί προς μια διαρκή προσαρμογή του πληθωρισμού ήταν μέχρι σήμερα σημαντική. Καθώς οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό είναι καλά σταθεροποιημένες, η υφιστάμενη ευρωστία της οικονομίας της ζώνης του ευρώ και ο συνεχιζόμενος διευκολυντικός, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής αιτιολογούν την πεποίθησή μας ότι η διαρκής σύγκλιση του πληθωρισμού προς τον στόχο μας θα συνεχιστεί την προσεχή περίοδο και θα διατηρηθεί ακόμα και μετά τη σταδιακή ολοκλήρωση των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού που διενεργούμε.

Αντιστοίχως, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε σήμερα τις ακόλουθες αποφάσεις:

Πρώτον, όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, θα διατηρήσουμε το ύψος των καθαρών αγορών που διενεργούμε στο πλαίσιο του προγράμματος APP, το οποίο επί του παρόντος ανέρχεται σε 30 δισεκ. ευρώ, μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2018. Προβλέπουμε ότι μετά τον Σεπτέμβριο του 2018, με την επιφύλαξη εισερχόμενων στοιχείων που να επιβεβαιώνουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές μας για τον πληθωρισμό, θα μειώσουμε το μηνιαίο ύψος των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού σε 15 δισεκ. ευρώ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2018, μετά το οποίο θα λήξουν οι καθαρές αγορές.

Δεύτερον, πρόθεσή μας είναι να διατηρήσουμε την πολιτική μας η οποία αφορά την επανεπένδυση των ποσών από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού που διενεργούμε και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Τρίτον, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 και πάντως για όσο διάστημα χρειαστεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εξέλιξη του πληθωρισμού εξακολουθεί να συμβαδίζει με τις τρέχουσες προσδοκίες μας για μια πορεία διαρκούς προσαρμογής.

Με τις σημερινές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής διατηρείται ο τρέχων διευκολυντικός, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής που θα διασφαλίσει τη συνεχή διαρκή σύγκλιση του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Εξακολουθεί να απαιτείται σημαντική τόνωση από τη νομισματική πολιτική για να στηριχθεί η περαιτέρω συσσώρευση των εγχώριων πιέσεων στις τιμές και οι εξελίξεις στον μετρούμενο πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Αυτή η στήριξη θα εξακολουθήσει να παρέχεται με τη διενέργεια καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού μέχρι το τέλος του έτους, με το σημαντικό απόθεμα αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού και τις σχετικές επανεπενδύσεις και με τις ενισχυμένες ενδείξεις που παρέχουμε σχετικά με τη μελλοντική πορεία των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ. Πάντως, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει κατά περίπτωση όλα τα μέσα που διαθέτει για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται προς την επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου για τον πληθωρισμό με διατηρήσιμο τρόπο.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Η τριμηνιαία αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ μετριάστηκε σε 0,4% το α΄ τρίμηνο του 2018, έπειτα από ρυθμό 0,7% τα προηγούμενα τρίμηνα. Αυτή η συγκράτηση αντανακλά υποχώρηση από τους πολύ ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2017, η οποία επιτείνεται από την άνοδο της αβεβαιότητας, από ορισμένους πρόσκαιρους παράγοντες από την πλευρά της προσφοράς τόσο σε εγχώριο όσο και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και από μια πιο υποτονική ώθηση από το εξωτερικό εμπόριο. Οι πιο πρόσφατοι οικονομικοί δείκτες και τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα ερευνών είναι ασθενέστερα, αλλά εξακολουθούν να συμβαδίζουν με την ισχυρή και ευρείας βάσης οικονομική ανάπτυξη. Τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, τα οποία διευκολύνουν τη διαδικασία απομόχλευσης, συνεχίζουν να υποβοηθούν την εγχώρια ζήτηση. Η ιδιωτική κατανάλωση στηρίζεται από τη συνεχιζόμενη άνοδο της απασχόλησης, η οποία με τη σειρά της αντανακλά εν μέρει τις προηγηθείσες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, καθώς και από την αύξηση του πλούτου των νοικοκυριών. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις ενισχύονται από τις πολύ ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και την ισχυρή ζήτηση. Οι επενδύσεις σε κατοικίες παραμένουν σθεναρές. Επιπροσθέτως, η ευρείας βάσης επέκταση της παγκόσμιας ζήτησης αναμένεται να συνεχιστεί, παρέχοντας έτσι ώθηση στις εξαγωγές της ζώνης του ευρώ.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται σε γενικές γραμμές στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ του Ιουνίου 2018. Σύμφωνα με αυτές, προβλέπεται αύξηση του ετήσιου πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,1% το 2018, 1,9% το 2019 και 1,7% το 2020. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ του Μαρτίου 2018, οι προοπτικές για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω για το 2018 και έχουν παραμείνει αμετάβλητες για το 2019 και το 2020.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ παραμένουν σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Ωστόσο, οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με παγκόσμιους παράγοντες, συμπεριλαμβανόμενης της απειλής αυξημένου προστατευτισμού, έχουν γίνει πιο έντονες. Επιπλέον, ο κίνδυνος επίμονης αυξημένης μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών επιβάλλει παρακολούθηση.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε σε 1,9% τον Μάιο του 2018, από 1,2% τον Απρίλιο. Αυτό αντανακλά υψηλότερη συμβολή από τον πληθωρισμό των τιμών της ενέργειας, των ειδών διατροφής και των υπηρεσιών. Με βάση τις ισχύουσες τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί του πετρελαίου, οι ετήσιοι ρυθμοί του μετρούμενου πληθωρισμού είναι πιθανόν να κυμανθούν γύρω από το τρέχον επίπεδο τους υπόλοιπους μήνες του έτους. Ενώ οι μετρήσεις του υποκείμενου πληθωρισμού παραμένουν σε γενικές γραμμές υποτονικές, σημειώνουν άνοδο από τα προηγούμενα χαμηλά επίπεδα. Οι πιέσεις στο εγχώριο κόστος ενισχύονται εν μέσω υψηλού βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού, αυξανόμενης στενότητας στην αγορά εργασίας και ανόδου των μισθών. Η αβεβαιότητα που περιβάλλει τις προοπτικές για τον πληθωρισμό υποχωρεί. Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, ο υποκείμενος πληθωρισμός αναμένεται να ανακάμψει προς το τέλος του έτους και στη συνέχεια να σημειώσει σταδιακή άνοδο μεσοπρόθεσμα, υποβοηθούμενος από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, από τη συνεχιζόμενη οικονομική επέκταση, από την αντίστοιχη υποχώρηση του βαθμού υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία και από την άνοδο των μισθών.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται επίσης γενικά στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ του Ιουνίου 2018, σύμφωνα με τις οποίες ο ετήσιος πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) θα διαμορφωθεί σε 1,7% το 2018, το 2019 και το 2020. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ του Μαρτίου του 2018, οι προοπτικές για τον μετρούμενο πληθωρισμό (βάσει του ΕνΔΤΚ) έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά για το 2018 και το 2019, αντανακλώντας κυρίως τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, ο ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια (M3) διαμορφώθηκε σε 3,9% τον Απρίλιο του 2018, μετά από 3,7% τον Μάρτιο και 4,3% τον Φεβρουάριο. Ενώ η βραδύτερη ώθηση στη δυναμική του M3 τους τελευταίους μήνες αντανακλά κυρίως τη μείωση των μηνιαίων καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού από την αρχή του έτους, ο ρυθμός αύξησης του M3 εξακολουθεί να στηρίζεται από την επίδραση των μέτρων νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και το χαμηλό κόστος ευκαιρίας όσον αφορά τη διακράτηση των πιο ευχερώς ρευστοποιήσιμων καταθέσεων. Αντίστοιχα, το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 παρέμεινε ο βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια, αν και ο ετήσιος ρυθμός αύξησής του υποχώρησε τους τελευταίους μήνες από τους υψηλούς ρυθμούς που είχαν παρατηρηθεί προηγουμένως.

Η ανάκαμψη του ρυθμού αύξησης των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα η οποία παρατηρείται από τις αρχές του 2014 συνεχίζεται. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διαμορφώθηκε σε 3,3% τον Απρίλιο του 2018, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμεινε επίσης σταθερός σε 2,9%.

Η μετακύλιση των μέτρων νομισματικής πολιτικής που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2014 και εξής εξακολουθεί να στηρίζει σημαντικά τις συνθήκες δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και τις ροές χρηματοδότησης σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Αυτό αντανακλάται επίσης στα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης έρευνας για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση στη ζώνη του ευρώ, σύμφωνα με την οποία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδίως ωφελήθηκαν από τη βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι οι σημερινές αποφάσεις νομισματικής πολιτικής θα διασφαλίσουν τον διευκολυντικό, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής που είναι αναγκαίος για τη συνεχή διαρκή σύγκλιση του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Προκειμένου να αποκομισθούν πλήρως τα οφέλη από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που έχουμε λάβει, είναι αναγκαία η αποφασιστικότερη συμβολή και άλλων τομέων πολιτικής για την αύξηση του πιο μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού και για τη μείωση των ευπαθειών. Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της ζώνης του ευρώ προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να τονωθεί η παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της ζώνης του ευρώ. Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, η συνεχιζόμενη ευρείας βάσης επέκταση καθιστά αναγκαία την ανασύσταση δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό σε χώρες όπου το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό. Όλες οι χώρες θα ωφελούνταν εάν ενέτειναν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν μια σύνθεση των δημόσιων οικονομικών η οποία να είναι περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη. Η πλήρης, διαφανής και συνεπής εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών διαχρονικά και σε όλες τις χώρες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την αύξηση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Η βελτίωση της λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί να ληφθούν συγκεκριμένα και αποφασιστικά μέτρα για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου