Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC
Luis de Guindos, wiceprezes EBC
Ryga, 14 czerwca 2018

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Chciałbym podziękować pani wiceprezes Razmusa za gościnne przyjęcie, a pracownikom banku centralnego Łotwy – za doskonałą organizację dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów. Przedstawimy teraz Państwu wyniki tego posiedzenia.

Odkąd w styczniu 2015 rozpoczęliśmy program skupu aktywów (APP), Rada Prezesów zawsze uzależniała zakupy aktywów netto w ramach tego programu od postępów w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie. Dzisiaj Rada przeprowadziła szczegółową ocenę tych postępów, z uwzględnieniem najnowszych projekcji makroekonomicznych ekspertów Eurosystemu, miar presji cenowej i płacowej oraz niepewności związanej z perspektywami inflacji

Na podstawie tej oceny Rada stwierdziła, że dotychczasowe postępy są znaczne. Dobre zakotwiczenie dłuższych oczekiwań inflacyjnych, mocne fundamenty gospodarki strefy euro i nadal zdecydowanie łagodne nastawienie polityki pieniężnej pozwalają wierzyć, że w nadchodzącym okresie inflacja będzie w dalszym ciągu stabilnie się zbliżać do naszego celu i że ten trend utrzyma się nawet po stopniowym wygaszeniu zakupów aktywów netto.

W związku z tym Rada Prezesów podjęła dziś następujące decyzje:

Po pierwsze, jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, będziemy kontynuować zakupy netto w ramach programu APP na obecnym poziomie 30 mld euro miesięcznie do końca września 2018. Na okres po wrześniu 2018 przewidujemy, że – o ile przyjęte przez nas średniookresowe perspektywy inflacji znajdą potwierdzenie w aktualnych danych – do końca grudnia 2018 będziemy prowadzić zakupy aktywów netto na obniżonym poziomie 15 mld euro miesięcznie, a następnie je zakończymy.

Po drugie, zamierzamy utrzymać dotychczasową politykę reinwestowania spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Po trzecie, postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian i oczekujemy, że pozostaną one na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019, a w każdym razie wystarczająco długo, by mieć pewność, że kształtowanie się inflacji pozostaje zgodne z obecnymi oczekiwaniami trwałego dostosowania jej ścieżki.

Dzisiejsze decyzje w sprawie polityki pieniężnej oznaczają utrzymanie obecnej, zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej, która zapewni dalsze stabilne zbliżanie się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie. Nadal potrzeba bodźców monetarnych o znacznej skali, by podtrzymać dalsze narastanie wewnętrznej presji cenowej i inflację ogółem w średnim okresie. Źródłem wsparcia monetarnego są w dalszym ciągu zakupy aktywów netto, które będą prowadzone do końca roku, oraz pokaźny zasób nabytych aktywów i ich przyszłe reinwestowanie, a także nasza rozszerzona zapowiedź (forward guidance) dotycząca podstawowych stóp procentowych EBC. W każdym razie Rada Prezesów jest przygotowana na takie dostosowanie wszystkich narzędzi, jakimi dysponuje, aby sprawić, że inflacja będzie w dalszym ciągu stabilnie się zbliżać do naszego celu inflacyjnego.

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. Kwartalna dynamika realnego PKB w pierwszym kwartale 2018 zmniejszyła się do 0,4%, po wzroście o 0,7% w poprzednich kwartałach. To spowolnienie jest odzwierciedleniem obniżenia się tempa wzrostu w porównaniu z jego wysokim poziomem z 2017, spotęgowanego przez wzrost niepewności oraz pewne czynniki przejściowe i podażowe występujące na poziomie zarówno wewnętrznym, jak i globalnym, a także słabsze bodźce płynące z handlu zagranicznego. Najnowsze wskaźniki gospodarcze i dane ankietowe są słabsze, ale pozostają spójne z obrazem obecnie mocnego i powszechnego wzrostu gospodarczego. Zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej, które ułatwiły proces delewarowania, w dalszym ciągu wzmacniają popyt wewnętrzny. Spożycie prywatne jest wspierane przez trwający wzrost zatrudnienia, który z kolei wynika m.in. z wcześniejszych reform rynku pracy, oraz przez zwiększanie się majątku gospodarstw domowych. Inwestycjom biznesowym sprzyjają korzystne warunki finansowania, wzrost rentowności przedsiębiorstw i mocny popyt. Inwestycje mieszkaniowe nadal są mocne. Ponadto oczekuje się utrzymania powszechnego ożywienia w gospodarce światowej, które będzie bodźcem dla eksportu strefy euro.

Taka ocena jest zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu dla strefy euro z czerwca 2018, według których roczny realny PKB wzrośnie w 2018 o 2,1%, w 2019 o 1,9%, zaś w 2020 o 1,7%. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC z marca 2018 perspektywy wzrostu realnego PKB na rok 2018 zostały zrewidowane w dół, a na lata 2019 i 2020 pozostają niezmienione.

Pro- i antywzrostowe czynniki ryzyka w strefie euro w sumie nadal się równoważą. Bardziej uwidoczniły się jednak ryzyka związane z czynnikami globalnymi, w tym – groźba wzrostu protekcjonizmu. Ponadto należy obserwować ryzyko uporczywie podwyższonej zmienności rynków finansowych.

Według szybkich szacunków Eurostatu roczna inflacja HICP w strefie euro wzrosła z 1,2% w kwietniu 2018 do 1,9% w maju. Jest to odzwierciedleniem wyższej kontrybucji inflacji cen energii, żywności i usług. Na podstawie aktualnych cen terminowych ropy przewiduje się, że roczna inflacja ogółem do końca roku będzie prawdopodobnie oscylować wokół obecnego poziomu. Miary inflacji bazowej pozostają wprawdzie ogólnie niewielkie, ale rosną w porównaniu z wcześniejszymi niskimi wartościami. Wewnętrzna presja kosztowa umacnia się w warunkach wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych, zacieśniania się rynków pracy i wzrostu płac. Ustępuje też niepewność co do perspektyw inflacji. Jeśli chodzi o widoki na przyszłość, oczekujemy, że pod koniec roku inflacja bazowa pójdzie w górę i w średnim okresie będzie stopniowo rosnąć, pobudzana przez zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej, postępujące ożywienie gospodarcze, towarzyszące mu zmniejszanie się niewykorzystanych mocy produkcyjnych oraz rosnącą dynamikę płac.

Taka ocena jest również zasadniczo zgodna z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów Eurosystemu dla strefy euro z czerwca 2018, według których roczna inflacja HICP w latach 2018, 2019 i 2020 ma wynieść 1,7%. W porównaniu z projekcjami makroekonomicznymi ekspertów EBC z marca 2018 prognozy inflacji HICP ogółem na lata 2018 i 2019 zostały wyraźnie zrewidowane w górę, głównie w związku z wyższymi cenami ropy naftowej.

W obszarze analizy monetarnej dynamika szerokiego pieniądza (agregatu M3) w kwietniu 2018 wyniosła 3,9%, wobec 3,7% w marcu i 4,3% w lutym. Wprawdzie osłabienie dynamiki M3 w ostatnich miesiącach odzwierciedla głównie zmniejszenie skali zakupów aktywów netto od początku roku, ale wzrost M3 jest w dalszym ciągu podtrzymywany przez oddziaływanie środków polityki pieniężnej EBC i niski koszt alternatywny utrzymywania depozytów o najwyższej płynności. W związku z tym głównym czynnikiem wzrostu podaży szerokiego pieniądza wciąż był wąski agregat M1, choć jego roczna dynamika, wcześniej wysoka, w ostatnich miesiącach słabła.

Nadal trwa poprawa dynamiki kredytów dla sektora prywatnego, obserwowana od początku 2014 roku. W kwietniu 2018 roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 3,3% – tyle samo co miesiąc wcześniej; także roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych pozostała na niezmienionym poziomie: 2,9%.

Transmisja środków polityki pieniężnej wprowadzonych od czerwca 2014 nadal wyraźnie wspiera poprawę warunków zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe i pobudza akcję kredytową w całej strefie euro. Znajduje to także odzwierciedlenie w wynikach ostatniego badania dostępu do finansowania wśród małych i średnich przedsiębiorstw w strefie euro (Survey on the Access to Finance of Enterprises – SAFE), które wskazują, że MŚP szczególnie skorzystały na poprawie tego dostępu.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że dzisiejsze decyzje w sprawie polityki pieniężnej zapewnią jej zdecydowanie łagodne nastawienie, potrzebne, by utrzymać dalsze stabilne zbliżanie się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie.

Osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowanych przez nas środków wymaga bardziej zdecydowanego wkładu innych obszarów polityki w podnoszenie długoterminowego potencjału wzrostowego i zmniejszanie wrażliwości na szoki. W celu zwiększenia odporności gospodarki, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz pobudzenia wydajności i potencjału wzrostowego strefy euro trzeba znacznie przyspieszyć realizację reform strukturalnych w krajach tej strefy. Co do polityki fiskalnej, obecne powszechne ożywienie przemawia za odbudową buforów fiskalnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku krajów, które wciąż mają wysoki dług publiczny. We wszystkich krajach natomiast należałoby zwiększyć wysiłki na rzecz uzyskania struktury finansów publicznych bardziej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu. Dla wzmocnienia odporności gospodarki strefy euro niezbędne jest, by wszystkie kraje przez cały czas w pełni, przejrzyście i konsekwentnie realizowały pakt stabilności i wzrostu oraz procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Sprawą priorytetową pozostaje poprawa funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Rada Prezesów wzywa do podjęcia konkretnych i zdecydowanych działań na rzecz ukończenia budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami