Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Mario Draghi, prezident ECB
Vítor Constâncio, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 26. apríla 2018

ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

Dámy a páni, spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte nám oboznámiť vás so závermi dnešného zasadania Rady guvernérov.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme sa rozhodli ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Naďalej očakávame, že na súčasnej úrovni zostanú dlhšie, a to ešte podstatnú dobu po skončení čistého nákupu aktív.

Pokiaľ ide o neštandardné opatrenia menovej politiky, potvrdzujeme, že čistý nákup aktív, ktorý v súčasnosti prebieha tempom 30 mld. € za mesiac, má pokračovať až do konca septembra 2018, v prípade potreby aj dlhšie, minimálne však dovtedy, kým sa podľa Rady guvernérov neprejaví trvalá zmena vývoja inflácie zodpovedajúca jej inflačnému cieľu. Eurosystém bude reinvestovať istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív aj po skončení čistého nákupu aktív, a to počas dlhšieho obdobia, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné. Týmto spôsobom prispeje k priaznivému stavu likvidity i k primeranému nastaveniu menovej politiky.

Po niekoľkých štvrťrokoch rýchlejšieho než očakávaného tempa rastu informácie získané od nášho zasadania začiatkom marca naznačujú určité spomalenie, i naďalej však zodpovedajú obrazu stabilnej a plošnej expanzie hospodárstva eurozóny. Dynamika hospodárstva eurozóny nás naďalej utvrdzuje v presvedčení, že inflácia sa bude približovať k nášmu inflačnému cieľu na úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte. Ukazovatele základnej inflácie pritom zostávajú tlmené a zatiaľ nevykazujú presvedčivé známky trvalého trendu rastu. Za týchto okolností bude Rada guvernérov aj naďalej sledovať vývoj kurzových a ďalších finančných podmienok a ich možný vplyv na výhľad vývoja inflácie. Celkovo je na ďalšie zintenzívnenie základných inflačných tlakov a podporu vývoja celkovej inflácie v strednodobom horizonte i naďalej potrebná výrazná miera menovej stimulácie. Pokračujúca menová podpora sa poskytuje formou čistého nákupu aktív, rozsiahleho objemu nadobudnutých aktív a už prebiehajúcich i pripravovaných reinvestícií, ako aj prostredníctvom našej signalizácie budúceho nastavenia úrokových sadzieb.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri svojom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Reálny HDP sa v poslednom štvrťroku roku 2017 medzikvartálne zvýšil o 0,7 % a zaznamenal tak podobný rast ako v predchádzajúcom štvrťroku. Priemerná ročná miera rastu za rok 2017 tak dosiahla 2,4 %, čo je najviac od roka 2007. Najnovšie ekonomické ukazovatele naznačujú určité zmierňovanie tempa rastu od začiatku roka. Jeho čiastočnou príčinou môže byť spomalenie rýchleho rastu zaznamenaného koncom minulého roka, pričom do úvahy prichádza i pôsobenie dočasných faktorov. Celkovo sa však očakáva, že hospodársky rozsah zostane i naďalej stabilný a plošný. Naše menovopolitické opatrenia, ktoré prispievajú k procesu oddlžovania, by mali i naďalej podporovať domáci dopyt. Súkromná spotreba ťaží z pokračujúceho rastu zamestnanosti, ktorý je čiastočne výsledkom uskutočnených reforiem na trhu práce, i zo zvyšovania majetku domácností. Podniková investičná aktivita sa naďalej zintenzívňuje vďaka výrazne priaznivým podmienkam financovania, rastu ziskovosti podnikov a stabilnému dopytu. Investičná aktivita v sektore nehnuteľností na bývanie sa zlepšuje. Rozsiahla globálna expanzia okrem toho stimuluje vývoz z eurozóny.

Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho rastu v eurozóne zostávajú celkovo vyvážené. Riziká súvisiace s globálnymi faktormi vrátane hrozby zvýšeného protekcionizmu sa však zvýraznili.

Ročná miera inflácie HICP v eurozóne v marci 2018 stúpla z februárových 1,1 % na 1,3 %, najmä v dôsledku vyššej inflácie cien potravín. Na základe súčasných cien ropných futures je pravdepodobné, že ročné miery celkovej inflácie sa budú po zvyšok roka pohybovať okolo úrovne 1,5 %. Ukazovatele základnej inflácie zostávajú celkovo tlmené. V strednodobom horizonte sa očakáva ich postupný nárast, ku ktorému majú prispieť naše menovopolitické opatrenia, pokračujúca hospodárska expanzia, zodpovedajúca absorpcia nevyužitých kapacít a zrýchľovanie mzdového rastu.

Pokiaľ ide o menovú analýzu, menový agregát M3 naďalej rastie výrazným tempom, pričom jeho ročná miera rastu vo februári 2018 dosiahla 4,2 %, tesne pod úrovňou úzkeho intervalu pozorovaného od polovice roka 2015. Vývoj agregátu M3 i naďalej odráža vplyv menovopolitických opatrení ECB a nízkych oportunitných nákladov držby najlikvidnejších vkladov. K rastu peňažnej zásoby tak naďalej najviac prispieval menový agregát M1, ktorý ďalej zaznamenáva stabilné ročné tempo rastu.

Oživenie rastu úverov súkromnému sektoru pozorované od začiatku roka 2014 pokračuje. Ročná miera rastu úverov nefinančným korporáciám vo februári 2018 dosiahla 3,1 % (po 3,4 % v januári a 3,1% v decembri 2017), zatiaľ čo ročná miera rastu úverov domácnostiam zostala nezmenená na úrovni 2,9 %. Prieskum bankových úverov v eurozóne za prvý štvrťrok 2018 naznačuje, že k úverovému rastu naďalej prispieva rastúci dopyt vo všetkých úverových kategóriách a ďalšie uvoľňovanie celkových úverových podmienok podnikových úverov i úverov na kúpu nehnuteľností na bývanie.

Účinok opatrení menovej politiky prijatých od júna 2014 naďalej výraznou mierou prispieva k zlepšovaniu úverových podmienok pre podniky a domácnosti, prístupu k úverovým zdrojom (predovšetkým pre malé a stredné podniky) a úverových tokov v rámci celej eurozóny.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo potrebu výraznej miery menovej akomodácie na zabezpečenie trvalého návratu inflácie k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte.

Pozitívny účinok našich menovopolitických opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu rozhodných krokov v ďalších politických oblastiach, zameraných na zvýšenie dlhodobejšieho rastového potenciálu a obmedzenie zdrojov rizík. V záujme zvýšenia odolnosti, zníženia štrukturálnej nezamestnanosti a podpory produktivity a rastového potenciálu eurozóny je potrebné podstatne zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych reforiem v krajinách eurozóny. Vzhľadom na celkovo obmedzenú realizáciu odporúčaní pre jednotlivé krajiny z roku 2017 je v krajinách eurozóny nevyhnutné väčšie reformné úsilie. Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, prebiehajúca plošná hospodárska expanzia je dôvodom na doplnenie fiškálnych rezerv, predovšetkým v prípade krajín s naďalej vysokým zadlžením verejnej správy. Všetkým krajinám by pomohlo zintenzívniť snahy o viac prorastový charakter verejných financií. Dôsledné, transparentné a konzistentné uplatňovanie Paktu stability a rastu a postupu pri makroekonomickej nerovnováhe, z hľadiska časovej kontinuity i jednotlivých krajín, má pre zvýšenie odolnosti hospodárstva eurozóny naďalej zásadný význam. Zlepšovanie fungovania hospodárskej a menovej únie zostáva prioritou. Rada guvernérov naliehavo vyzýva na prijatie konkrétnych a rozhodných krokov na dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá