Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

KONFERENCJA PRASOWA

Mario Draghi, prezes EBC
Vítor Constâncio, wiceprezes EBC
Frankfurt nad Menem, 26 kwietnia 2018

OŚWIADCZENIE WSTĘPNE

Szanowni Państwo, wspólnie z panem wiceprezesem mamy przyjemność powitać Państwa na naszej konferencji prasowej. Przedstawimy teraz wyniki dzisiejszego posiedzenia Rady Prezesów.

Na podstawie naszej regularnej analizy ekonomicznej i monetarnej postanowiliśmy utrzymać podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. W dalszym ciągu oczekujemy, że stopy te pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto.

Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, potwierdzamy, że zamierzamy prowadzić zakupy aktywów netto, na obecnym poziomie 30 mld euro miesięcznie, do końca września 2018, a w razie potrzeby jeszcze dłużej – w każdym razie tak długo, aż Rada Prezesów stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu. Eurosystem będzie w dalszym ciągu reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie istniała taka potrzeba. Przyczyni się to do zapewnienia zarówno korzystnych warunków płynnościowych, jak i odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

Informacje uzyskane od czasu naszego posiedzenia z początku marca wskazują, że po kilku kwartałach wyższego, niż oczekiwano, tempa wzrostu nastąpi pewne wyhamowanie, ale pozostają spójne z obrazem mocnego i powszechnego ożywienia gospodarczego w strefie euro. Mocne fundamenty gospodarki tej strefy nadal utwierdzają nas w przekonaniu, że inflacja będzie się zbliżać do celu inflacyjnego, czyli do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie. Jednocześnie miary inflacji bazowej są wciąż niskie i nie ma jeszcze przekonujących oznak trwałego trendu wzrostowego. W tej sytuacji Rada Prezesów będzie nadal monitorować poziom kursu walutowego i inne warunki finansowe pod kątem ich potencjalnego wpływu na perspektywy inflacji. Ogólnie, aby presja na inflację bazową nadal rosła i podtrzymywała inflację ogółem w średnim okresie, w dalszym ciągu potrzeba bodźców monetarnych o znacznej skali. Źródłem takiego wsparcia monetarnego są zakupy aktywów netto, pokaźny zasób nabytych aktywów oraz ich obecne i przyszłe reinwestowanie, a także nasza zapowiedź przyszłego nastawienia polityki pieniężnej (forward guidance).

Przedstawię teraz bardziej szczegółowo naszą ocenę sytuacji, poczynając od analizy ekonomicznej. W czwartym kwartale 2017 realny PKB zwiększył się w ujęciu kwartalnym o 0,7%, po podobnym wzroście w poprzednim kwartale. W efekcie średnioroczna dynamika wzrostu w 2017 wyniosła 2,4% – to najwyższy wynik od 2007 roku. Najnowsze wskaźniki gospodarcze wskazują, że od początku br. nastąpiło lekkie wyhamowanie. Może ono po części wiązać się z obniżeniem tempa wzrostu w porównaniu z wysokim poziomem z końca ubiegłego roku, ale pewien wpływ mogą wywierać także czynniki przejściowe. Ogólnie jednak oczekuje się, że wzrost pozostanie mocny i będzie mieć szeroki zasięg. Zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej, które ułatwiły proces delewarowania, w dalszym ciągu powinny pobudzać popyt wewnętrzny. Spożycie prywatne jest wspierane przez trwający wzrost zatrudnienia, który z kolei wynika m.in. z wcześniejszych reform rynku pracy, oraz przez zwiększanie się majątku gospodarstw domowych. Inwestycje biznesowe nadal się umacniają pod wpływem bardzo korzystnych warunków finansowania, wzrostu rentowności przedsiębiorstw i mocnego popytu. Inwestycje nieruchomościowe w dalszym ciągu rosną. Ponadto powszechne ożywienie w gospodarce światowej jest bodźcem dla eksportu strefy euro.

Pro- i antywzrostowe czynniki ryzyka w strefie euro w sumie nadal się równoważą. Bardziej uwidoczniły się jednak ryzyka związane z czynnikami globalnymi, w tym – groźba wzrostu protekcjonizmu.

Roczna inflacja HICP w strefie euro w marcu 2018 wzrosła do 1,3%, z 1,1% w lutym. Wynika to przede wszystkim z wyższej inflacji cen żywności. Na podstawie aktualnych cen terminowych ropy przewiduje się, że roczna inflacja ogółem do końca roku będzie prawdopodobnie oscylować wokół poziomu 1,5%. Miary inflacji bazowej są ogólnie nadal niskie. Jeśli chodzi o dalsze perspektywy, oczekuje się, że w średnim okresie inflacja bazowa będzie stopniowo rosnąć, do czego przyczynią się zastosowane przez nas środki polityki pieniężnej, postępujące ożywienie gospodarcze wraz z towarzyszącym mu zmniejszaniem się wolnych zasobów gospodarczych oraz rosnąca dynamika płac.

W dziedzinie analizy monetarnej podaż szerokiego pieniądza (agregat M3) nadal rośnie w szybkim tempie: w lutym 2018 jej roczna dynamika wyniosła 4,2%, czyli znalazła się nieco poniżej wąskiego przedziału, w jakim utrzymywała się od połowy 2015 roku. Wzrost agregatu M3 nadal jest odzwierciedleniem wpływu środków polityki pieniężnej zastosowanych przez EBC i niskiego kosztu alternatywnego utrzymywania depozytów o najwyższej płynności. W związku z tym głównym czynnikiem wzrostu podaży szerokiego pieniądza wciąż był wąski agregat M1, którego roczna dynamika nadal szybko się zwiększa.

Nadal trwa poprawa dynamiki kredytów dla sektora prywatnego, obserwowana od początku 2014 roku. W lutym 2018 roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 3,1%, wobec 3,4% w styczniu i 3,1% w grudniu 2017, natomiast roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych pozostała bez zmian na poziomie 2,9%. Z badania ankietowego akcji kredytowej banków ze strefy euro za pierwszy kwartał 2018 wynika, że dynamikę akcji kredytowej nadal podtrzymują rosnący popyt na wszystkie kategorie kredytów oraz dalsze ogólne łagodzenie warunków zaciągania kredytów dla przedsiębiorstw i mieszkaniowych.

Transmisja środków polityki pieniężnej wprowadzonych od czerwca 2014 wciąż wywiera znaczny korzystny wpływ na warunki zaciągania kredytów przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, dostępność finansowania – zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw – oraz akcję kredytową w całej strefie euro.

Podsumowując, zestawienie wyników analizy ekonomicznej z sygnałami płynącymi z analizy monetarnej potwierdziło, że zapewnienie trwałego powrotu stóp inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie wymaga zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Osiągnięcie maksymalnych korzyści z zastosowanych przez nas środków wymaga zdecydowanego wkładu innych obszarów polityki w podnoszenie długoterminowego potencjału wzrostowego i zmniejszanie wrażliwości na szoki. W celu zwiększenia odporności gospodarki, zmniejszenia bezrobocia strukturalnego oraz pobudzenia wydajności i potencjału wzrostowego strefy euro trzeba znacznie przyspieszyć realizację reform strukturalnych w krajach tej strefy. Ponieważ w 2017 roku zalecenia dla poszczególnych krajów zostały ogólnie wdrożone tylko w niewielkim stopniu, w krajach strefy euro należy zintensyfikować reformy. Co do polityki fiskalnej, obecne powszechne ożywienie przemawia za odbudową buforów fiskalnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku krajów, które wciąż mają wysoki dług publiczny. We wszystkich krajach natomiast należałoby zwiększyć wysiłki na rzecz uzyskania struktury finansów publicznych bardziej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu. Dla wzmocnienia odporności gospodarki strefy euro niezbędne jest, by wszystkie kraje przez cały czas w pełni, przejrzyście i konsekwentnie realizowały pakt stabilności i wzrostu oraz procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Sprawą priorytetową pozostaje poprawa funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Rada Prezesów wzywa do podjęcia konkretnych i zdecydowanych działań na rzecz ukończenia budowy unii bankowej i unii rynków kapitałowych.

Teraz odpowiemy na Państwa pytania.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami