Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

PERSCONFERENTIE

Mario Draghi, President van de ECB,
Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB,
Frankfurt am Main, 26 april 2018

INLEIDENDE VERKLARING

Dames en heren, de Vice-President en ik heten u van harte welkom bij onze persconferentie. Dan zullen wij nu verslag uitbrengen van de vergadering die de Raad van Bestuur vandaag heeft gehouden.

Op basis van onze reguliere economische en monetaire analyses hebben wij besloten de basisrentetarieven van de ECB onveranderd te laten. Wij blijven verwachten dat deze voor langere tijd, en ruim voorbij de periode van onze netto activa-aankopen, op hun huidige niveau zullen blijven.

Wat de bijzondere monetairbeleidsmaatregelen betreft, bevestigen wij dat het de bedoeling is dat onze netto activa-aankopen voor het huidige bedrag van € 30 miljard per maand doorlopen tot eind september 2018 of zo nodig langer, en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie in overeenstemming met zijn inflatiedoelstelling. Het Eurosysteem zal de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het programma voor de aankoop van activa en die de vervaldatum hebben bereikt, voor langere tijd na afloop van zijn netto activa-aankopen blijven herinvesteren, in ieder geval zo lang als noodzakelijk is. Dit zal bijdragen aan zowel gunstige liquiditeitscondities als aan een passende monetairbeleidskoers.

Na diverse kwartalen van hoger dan verwachte groei duidt de sinds onze vergadering begin maart binnenkomende informatie op enige matiging, hoewel deze consistent blijft met een solide en breedgedragen expansie van de economie van het eurogebied. De onderliggende sterkte van de economie van het eurogebied blijft steun geven aan ons vertrouwen dat de inflatie zal convergeren naar onze inflatiedoelstelling van onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn. Tegelijkertijd blijven de maatstaven van de onderliggende inflatie gematigd en moeten deze nog steeds overtuigende tekenen van een aanhoudende opwaartse trend te zien geven. In dit kader zal de Raad van Bestuur de ontwikkelingen in de wisselkoers en andere financiële condities blijven volgen met betrekking tot de mogelijke implicaties daarvan voor de vooruitzichten voor de inflatie. Over het geheel genomen blijft een ruime mate van monetaire stimulans nodig om de onderliggende inflatiedruk te doen blijven toenemen en de ontwikkelingen in de totale inflatie op de middellange termijn te ondersteunen. Deze aanhoudende monetaire ondersteuning wordt verschaft door de netto activa-aankopen, door de aanzienlijke omvang van de aangekochte activa en de lopende en komende herinvesteringen, alsook door onze indicaties omtrent het toekomstige rentebeleid.

Laat ik nu gedetailleerder ingaan op onze beoordeling, te beginnen met de economische analyse. Het reële bbp steeg in het vierde kwartaal van 2017 kwartaal-op-kwartaal met 0,7%, na een vergelijkbare groei in het voorafgaande kwartaal. Dit resulteerde in een gemiddelde groei op jaarbasis van 2,4% in 2017 – het hoogste percentage sinds 2007. De laatste economische indicatoren wijzen op enige matiging in het tempo van de groei sinds het begin van het jaar. Deze matiging weerspiegelt wellicht deels een stap terug van het hoge groeitempo dat aan het einde van het vorig jaar te zien was, terwijl tijdelijke factoren eveneens een rol kunnen spelen. Over het geheel genomen zal de groei echter naar verwachting solide en breedgedragen blijven. Onze monetairbeleidsmaatregelen, die de afbouw van schuldposities hebben gefaciliteerd, zouden de binnenlandse vraag moeten blijven schragen. De particuliere consumptie wordt ondersteund door de voortgaande toenemende werkgelegenheid, die op haar beurt deels in het verleden doorgevoerde hervormingen op de arbeidsmarkt weerspiegelt, en door een groeiend vermogen van huishoudens. De bedrijfsinvesteringen blijven versterken dankzij de zeer gunstige financieringscondities, toenemende winstgevendheid van bedrijven en solide vraag. De investeringen in woningen blijven verbeteren. Daarnaast geeft de breedgedragen mondiale expansie een impuls aan de uitvoer uit het eurogebied.

De risico's rond de groeivooruitzichten voor het eurogebied blijven globaal genomen in evenwicht. De risico's in verband met mondiale factoren, waaronder de dreiging van toenemend protectionisme, zijn echter groter geworden.

De HICP-inflatie op jaarbasis in het eurogebied is in maart 2018 gestegen naar 1,3%, vanaf 1,1% in februari. Dit was voornamelijk het gevolg van een hogere inflatie van de prijzen van voedingsmiddelen. Op basis van de huidige futuresprijzen voor olie, zal de totale inflatie op jaarbasis de rest van het jaar waarschijnlijk rond 1,5% schommelen. De maatstaven van de onderliggende inflatie blijven over het geheel genomen gematigd. Wat betreft de toekomst, zullen ze naar verwachting op de middellange termijn geleidelijk stijgen, ondersteund door onze monetairbeleidsmaatregelen, de aanhoudende economische expansie, de daarmee samenhangende afname van de economische onderbenutting en stijgende lonen.

Wat de monetaire analyse betreft: het ruime monetaire aggregaat (M3) blijft in stevig tempo groeien, waarbij de twaalfmaands groei in februari 2018 uitkwam op 4,2%, iets onder de smalle bandbreedte die sinds medio 2015 te zien is geweest. De M3-groei blijft een weerspiegeling vormen van de invloed van de monetairbeleidsmaatregelen van de ECB en van de lage alternatieve kosten van het aanhouden van de meest liquide componenten. Dienovereenkomstig bleef het eng gedefinieerde monetaire aggregaat M1 de voornaamste bijdrage leveren aan de ruime geldgroei door in een solide tempo op jaarbasis door te blijven groeien.

Het sinds het begin van 2014 waargenomen herstel van de groei van de kredietverlening aan de private sector zet door. Het groeitempo op jaarbasis van de leningen aan niet-financiële vennootschappen kwam in februari 2018 uit op 3,1%, ten opzichte van 3,4% in januari en 3,1% in december 2017, terwijl de twaalfmaandsgroei van de leningen aan huishoudens onveranderd bleef, op 2,9%. De enquête naar de bancaire kredietverlening in het eurogebied voor het eerste kwartaal van 2018 geeft aan dat de groei van de kredietverlening blijft worden ondersteund door een toenemende vraag in alle leningcategorieën en een verdere versoepeling van de algehele bancaire kredietvoorwaarden voor leningen aan ondernemingen en leningen voor woningaankopen.

De doorwerking van de sinds juni 2014 genomen monetairbeleidsmaatregelen blijft aanzienlijke steun geven aan de leenvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens, de toegang tot financiering (in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen), en aan de kredietstromen in het gehele eurogebied.

Kortom: een toetsing van de uitkomsten van de economische analyse aan de signalen uit de monetaire analyse bevestigde de noodzaak van een ruime mate van monetaire accommodatie om te zorgen voor een aanhoudende terugkeer van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn.

Om ten volle de vruchten van onze monetairbeleidsmaatregelen te kunnen plukken, moet ook op andere beleidsterreinen een vastbesloten bijdrage worden geleverd om het groeipotentieel op de langere termijn te verhogen en kwetsbaarheden te verminderen. De tenuitvoerlegging van structurele hervormingen in landen van het eurogebied dient aanzienlijk te worden opgevoerd om de schokbestendigheid te vergroten, de structurele werkloosheid te verminderen en de productiviteit en het groeipotentieel van het eurogebied te stimuleren. Tegen de achtergrond van een over het geheel genomen beperkte tenuitvoerlegging van de landspecifieke aanbevelingen van 2017, zijn intensiever hervormingsinspanningen nodig in landen van het eurogebied. Wat het begrotingsbeleid betreft, maakt de voortgaande breedgedragen expansie het wenselijk begrotingsbuffers weer op te bouwen. Dit is met name belangrijk in landen waar de overheidsschuld hoog blijft. Het zou voor alle landen goed zijn als ze grotere inspanningen zouden leveren om een groeivriendelijker samenstelling van de overheidsfinanciën te bereiken. Het in de tijd en in de verschillende landen op volledige, transparante en consistente wijze tenuitvoerleggen van het Stabiliteits- en Groeipact en van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden blijft van cruciaal belang om de schokbestendigheid van de economie van het eurogebied te versterken. Het verbeteren van de werking van de Economische en Monetaire Unie blijft een prioriteit. De Raad van Bestuur roept op tot specifieke en vastbesloten stappen om de bankenunie en de kapitaalmarktenunie te voltooien.

Wij staan nu tot uw beschikking voor vragen.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media