Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

6 sierpnia 2021
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 514.692 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 354.768 −15
  2.1 Należności od MFW 87.338 91
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 267.430 −106
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 25.358 77
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 10.480 149
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 10.480 149
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.214.209 −54
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 145 49
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.214.064 −31
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −71
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 32.278 −1.968
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.526.927 17.895
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.341.141 19.183
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 185.786 −1.288
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 22.142 0
9 Pozostałe aktywa 308.821 6.228
Aktywa razem 8.009.676 22.312
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.499.635 1.769
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.492.553 52.517
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.758.136 1.343
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 732.155 51.195
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.262 −22
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 23.136 −2.680
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 699.228 −33.564
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 584.587 −33.972
  5.2 Pozostałe zobowiązania 114.641 408
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 312.396 70
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.907 20
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 2.688 1
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 2.688 1
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.795 0
10 Pozostałe pasywa 307.319 4.178
11 Różnice z wyceny 497.589 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 109.431 0
Pasywa razem 8.009.676 22.312
Annexes
10 August 2021