Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

06.08.2021.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 514 692 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 354 768 −15
  2.1 SVF debitoru parādi 87 338 91
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 267 430 −106
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25 358 77
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 480 149
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 10 480 149
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 214 209 −54
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 145 49
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 214 064 −31
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −71
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 32 278 −1 968
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 526 927 17 895
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 341 141 19 183
  7.2 Pārējie vērtspapīri 185 786 −1 288
8 Valdības parāds euro 22 142 0
9 Pārējie aktīvi 308 821 6 228
Kopā aktīvi 8 009 676 22 312
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 499 635 1 769
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 492 553 52 517
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 758 136 1 343
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 732 155 51 195
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 262 −22
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 23 136 −2 680
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 699 228 −33 564
  5.1 Saistības pret valdību 584 587 −33 972
  5.2 Pārējās saistības 114 641 408
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 312 396 70
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 907 20
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 2 688 1
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 2 688 1
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 795 0
10 Pārējās saistības 307 319 4 178
11 Pārvērtēšanas konti 497 589 0
12 Kapitāls un rezerves 109 431 0
Kopā pasīvi 8 009 676 22 312
Annexes
10 August 2021