Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

6. augusta 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 514 692 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 354 768 −15
  2.1 Pohľadávky voči MMF 87 338 91
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 267 430 −106
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 358 77
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 480 149
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 480 149
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 214 209 −54
  5.1 Hlavné refinančné operácie 145 49
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 214 064 −31
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −71
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 278 −1 968
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 526 927 17 895
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 341 141 19 183
  7.2 Ostatné cenné papiere 185 786 −1 288
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 142 0
9 Ostatné aktíva 308 821 6 228
Aktíva spolu 8 009 676 22 312
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 499 635 1 769
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 492 553 52 517
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 758 136 1 343
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 732 155 51 195
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 262 −22
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 23 136 −2 680
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 699 228 −33 564
  5.1 Verejná správa 584 587 −33 972
  5.2 Ostatné záväzky 114 641 408
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 312 396 70
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 907 20
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 2 688 1
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 2 688 1
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 55 795 0
10 Ostatné záväzky 307 319 4 178
11 Účty precenenia 497 589 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 431 0
Pasíva spolu 8 009 676 22 312
Annexes
10 August 2021