Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

6 август 2021 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 514 692 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 354 768 −15
  2.1 Вземания от МВФ 87 338 91
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 267 430 −106
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 358 77
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 10 480 149
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 10 480 149
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 214 209 −54
  5.1 Основни операции по рефинансиране 145 49
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 214 064 −31
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −71
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 32 278 −1 968
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 526 927 17 895
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 341 141 19 183
  7.2 Други ценни книжа 185 786 −1 288
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 142 0
9 Други активи 308 821 6 228
Общо активи 8 009 676 22 312
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 499 635 1 769
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 492 553 52 517
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 758 136 1 343
  2.2 Депозитно улеснение 732 155 51 195
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 262 −22
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 23 136 −2 680
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 699 228 −33 564
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 584 587 −33 972
  5.2 Други задължения 114 641 408
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 312 396 70
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 907 20
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 688 1
  8.1 Депозити, салда и други задължения 2 688 1
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 795 0
10 Други задължения 307 319 4 178
11 Сметки за преоценка 497 589 0
12 Капитал и резерви 109 431 0
Общо пасиви 8 009 676 22 312
Annexes
10 August 2021