Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

6 augustus 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 514.692 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 354.768 −15
  2.1 Vorderingen op het IMF 87.338 91
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 267.430 −106
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.358 77
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.480 149
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.480 149
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.214.209 −54
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 145 49
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.214.064 −31
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −71
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 32.278 −1.968
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.526.927 17.895
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.341.141 19.183
  7.2 Overige effecten 185.786 −1.288
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.142 0
9 Overige activa 308.821 6.228
Totaal activa 8.009.676 22.312
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.499.635 1.769
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.492.553 52.517
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.758.136 1.343
  2.2 Depositofaciliteit 732.155 51.195
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.262 −22
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 23.136 −2.680
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 699.228 −33.564
  5.1 Overheid 584.587 −33.972
  5.2 Overige verplichtingen 114.641 408
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 312.396 70
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.907 20
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.688 1
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 2.688 1
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.795 0
10 Overige passiva 307.319 4.178
11 Herwaarderingsrekeningen 497.589 0
12 Kapitaal en reserves 109.431 0
Totaal passiva 8.009.676 22.312
Annexes
10 August 2021