Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

6 Αυγούστου 2021
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 514.692 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 354.768 −15
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 87.338 91
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 267.430 −106
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 25.358 77
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.480 149
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 10.480 149
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.214.209 −54
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 145 49
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 2.214.064 −31
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −71
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 32.278 −1.968
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 4.526.927 17.895
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 4.341.141 19.183
  7.2 Λοιποί τίτλοι 185.786 −1.288
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 22.142 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 308.821 6.228
Σύνολο ενεργητικού 8.009.676 22.312
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.499.635 1.769
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 4.492.553 52.517
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 3.758.136 1.343
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 732.155 51.195
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2.262 −22
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 23.136 −2.680
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 699.228 −33.564
  5.1 Γενική κυβέρνηση 584.587 −33.972
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 114.641 408
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 312.396 70
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 9.907 20
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 2.688 1
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 2.688 1
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 55.795 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 307.319 4.178
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 497.589 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 109.431 0
Σύνολο παθητικού 8.009.676 22.312
Annexes
10 August 2021