Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

6 augusti 2021
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 514.692 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 354.768 −15
  2.1 Fordringar på IMF 87.338 91
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 267.430 −106
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.358 77
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 10.480 149
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 10.480 149
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.214.209 −54
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 145 49
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.214.064 −31
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −71
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 32.278 −1.968
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.526.927 17.895
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.341.141 19.183
  7.2 Övriga värdepapper 185.786 −1.288
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.142 0
9 Övriga tillgångar 308.821 6.228
Summa tillgångar 8.009.676 22.312
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.499.635 1.769
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.492.553 52.517
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.758.136 1.343
  2.2 Inlåningsfacilitet 732.155 51.195
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.262 −22
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 23.136 −2.680
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 699.228 −33.564
  5.1 Offentliga sektorn 584.587 −33.972
  5.2 Övriga skulder 114.641 408
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 312.396 70
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.907 20
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 2.688 1
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 2.688 1
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.795 0
10 Övriga skulder 307.319 4.178
11 Värderegleringskonton 497.589 0
12 Kapital och reserver 109.431 0
Summa skulder 8.009.676 22.312
Annexes
10 August 2021